Klinika detskej hematológie a onkológie

Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH

prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka kliniky
tel. č. +421 2 59371 230, e-mail: alexandra.kolenova@nudch.eu

MUDr. Andrea Hrašková, zástupkyňa prednostky
tel. č. +421 2 59371 139, e-mail: andrea.hraskova@nudch.eu

Transplantačná jednotka kostnej drene (TJKD)
MUDr. Peter Švec, PhD., zástupca prednostky kliniky pre TJKD
tel. č.: +421 2 59371 kl.: 936, 931 e-mail: peter.svec@nudch.eu

Mgr. Lucia Kostická, vedúca sestra
tel. č. +421 2 59371 130, e-mail: lucia.kosticka@nudch.eu

Sekretariát KDHaO
Tel. č.: +421 2 59371 376, e-mail: sekretariat.kdhao@nudch.eu

Klinika detskej hematológie a onkológie (KDHaO) vznikla v roku 2004 na báze Detského onkologického oddelenia NÚDCH, ktoré bolo založené v r. 1991 a vo svojej práci nadviazalo na viac ako 20-ročnú tradíciu  v liečbe leukémií a lymfómov na vtedajšej II. detskej klinike a tiež na tradíciu liečby solídnych nádorov na Klinike detskej chirurgie LF UK a NÚDCH. Na KDHaO poskytujú pacientom  najmä cytostatickú liečbu nádorov. Operácie nádorov sa robia vo vzájomnej spolupráci na chirurgických klinikách NÚDCH a rádioterapia v Onkologickom ústave sv. Alžbety. V rámci komplexnej liečby KDHaO zabezpečuje aj všetku potrebná podpornú liečbu, psychologickú a sociálnu starostlivosť, dispenzarizáciu pacientov po skončení liečby, diagnostiku a manažment neskorých následkov malignít a ich liečbu a poskytuje paliatívnu starostlivosť deťom v záverečnej fáze neliečiteľnej choroby. Pacienti sú liečení podľa medzinárodných protokolov pre liečbu malignít u detí a výsledky liečby sú porovnateľné so zahraničnými pracoviskami. Dnes vedia lekári zachrániť 8 z 10 detí. Na Slovensku ročne ochorie na rakovinu 150 – 170 detí a viac ako polovica z nich sa lieči na KDHaO LF UK a NÚDCH. Ambulantne na klinike ročne vyšetria takmer 7 000 detí a hospitalizujú takmer 1400 detí vrátane TJKD.
KDHaO spolupracuje aj s ostatnými klinikami a oddeleniami NÚDCH a inými, prevažne onkologickými zdravotníckymi zariadeniami na Slovensku aj v zahraničí. Nadštandardnú spoluprácu má s Pracovnou skupinou detskej hematológie a s klinikami detskej hematológie a onkológie v Českej republike. V rámci medzinárodných štúdií sa rozvíja spolupráca s pracovnými skupinami zúčastňujúcimi sa v týchto štúdiách.

Pedagogická činnosť

KDHaO je výukovou bázou LF UK pre vzdelávanie v detskej onkológii* a zároveň je najväčším z troch onkologických centier Slovenskej republiky, ktoré poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu malignít u detí a dospievajúcich. Je tiež sídlom výboru Sekcie detskej hematológie a onkológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, ktorá koordinuje starostlivosť o detských onkologických pacientov v SR a zapája sa do medzinárodných štúdií liečby detských malignít.
Klinika sa podieľa aj na pregradulánej výchove študentov medicíny, ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva. V rámci Subkatedry  detskej onkológie SZU sa problematika detskej onkológie prednáša aj v postgraduálnej výchove lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov.

*Detská onkológia je nadstavbový špecializačný odbor pediatrie, ktorý sa zaoberá etiológiou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou a inými problémami onkologických chorôb a ich komplikácií u detí a mladistvých do 18. roku života.

Vedecko-výskumná činnosť

V rámci doktorandského štúdia riešia zdravotnícki pracovníci kliniky možnosti využitia pozitrónovo-emisnej tomografie (PET) pri diagnostike malígnych lymfómov a venujú sa tiež diagnostike a liečbe invazívnych mykóz. V spolupráci s cytogenetickým oddelením Národného onkologického ústavu vyšetrujú minimálnu reziduálnu chorobu pri akútnych lymfoblastových leukémiách s využitím molekulovej genetiky. Pracovníci kliniky sa podieľajú tiež na riešení projektu Ústavu patologickej fyziológie LFUK – Dlhodobé komplikácie u onkologických pacientov liečených v období detstva a adolescencie – nový multidisciplinárny problém.

Pracoviská KDHaO

Lôžková časť kliniky sa člení na oddelenie malých detí a oddelenie veľkých detí a má k dispozícii 30 lôžok s možnosťou prijatia matky alebo zákonného zástupcu počas hospitalizácie dieťaťa. KDHaO zabezpečuj príjem pacientov systémom dieťa-matka (zákonný zástupca) priamo na izbe s dieťaťom alebo v ubytovacom zariadení Ligy proti rakovine, ktoré sa nachádza v blízkosti NÚDCH a slúži rodičom detských onkologických pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na onkológii. Pobyt rodiča/zákonného zástupcu na KDHaO je bezplatný. Stravu je možné si zakúpiť.

Ambulancie KDHaO

Ambulancia pre hematologické malignity,
č. dverí 438, 4. poschodie, blok D, tel. +421 2 59371 306.
Ambulancia pre solídne nádory,
č. dverí 434, 4. poschodie, blok D, tel. +421 2 59371 682.
Odberová miestnosť,
č. dverí 345, 4. poschodie, blok D

Denná klinika

Vo februári 2017 bola otvorená Denná klinika, ktorá je súčasťou KDHaO a bude slúžiť detským pacientom z celého Slovenska na podávanie chemoterapie, menšie zákroky alebo kontroly.
tel. č. sestry: +421 2 59371 380
tel. č. lekári: +421 2 59371 372

Transplantačná jednotka kostnej drene (TJKD) a hematologické oddelenie

MUDr. Peter Švec, PhD., zástupca prednostky kliniky pre TJKD
tel. č. +421 2 59371 936, 931, e-mail: peter.svec@nudch.eu

Transplantačná jednotka kostnej drene (TJKD), ktorá je súčasťou KDHaO, je centrom pre celú Slovenskú republiku, Transplantačné centrum je členom Európskej spoločnosti pre transplantáciu kostnej drene (EBMT) a je medzinárodne akcentovaným detským centrom s výsledkami liečby porovnateľnými s vyspelými európskymi krajinami. Vykonáva alogénne transplantácie od rodinných i nepríbuzných darcov a  autológne transplantácie. TJKD spĺňa všetky kritériá na plnenie plynulého transplantačného programu a lekári v  súčasnosti môžu transplantovať až 6 detí naraz. Ročne urobia zhruba 30 transplantácií krvotvorných buniek s prevahou alogénnych od nepríbuzných darcov, jednu   tretinu z nich tvoria autológne transplantácie u detí a adolescentov.

V novembri 2020 si TJKD pripomenie 25. výročie svojho vzniku. Prvú transplantáciu urobili 20. 11. 1995. Bolo to dievčatko s akútnou leukémiou a bola to súrodenecká transplantácia.
TJKD využíva pri alogénnych transplantáciách všetky dostupné zdroje krvotvorných buniek: kostnú dreň, periférne krvotvorné bunky, pupočníkovú krv. Pri autológnych transplantáciách prevahu tvoria transplantácie periférnych buniek nad transplantáciami kostnej drene, čo je v súlade so štandardnými medzinárodnými postupmi. Takmer 2/3 alogénne transplantovaných pacientov tvoria pacienti s malígnymi ochoreniami (akútne lymfoblastové leukémie, akútne myeloblastové leukémie, chronické myeloblastové leukémie, lymfómy). Zvyšnú 1/3 indikácií na alogénnu transplantáciu predstavujú pacienti so získanými alebo vrodenými útlmovými anémiami, pacienti s vrodenými primárnymi poruchami imunity a niektorými poruchami metabolizmu. V prípade autológnej transplantácie doteraz všetci pacienti mali malígne ochorenie typické pre detský vek: neuroblastóm, Hodgkinov lymfóm, nehodgkinov lymfóm, retinoblastóm, nádory kostí a mäkkých tkanív, nádory obličiek.
Transplantačné centrum ako jediné s celoslovenskou pôsobnosťou vykonáva aj odbery alogénnych štepov kostnej drene a periférnych krvotvorných buniek od detských súrodeneckých darcov a taktiež odbery autológnych štepov kostnej drene a periférnych krvotvorných buniek u pacientov, ktorí majú plánovanú autológnu transplantáciu krvotvorných buniek.

Transplantačné centrum úzko spolupracuje s detskými transplantačnými centrami v celej Európe, predovšetkým s centrami v Rakúsku, Českej republike a Nemecku. Pri odbere indikovaných alogénnych štepov pupočníkovej krvi spolupracuje so Slovenským registrom placentárnych krvotvorných buniek – verejným registrom darcov pupočníkovej krvi. Centralizácia detských pacientov z celej Slovenskej republiky umožňuje smrteľne chorým deťom poskytnúť komplexnú a erudovanú starostlivosť podľa najmodernejších diagnostických i liečebných postupov vrátane medzinárodných konzultácií a spolupráce. Poradným orgánom TJKD je Transplantačná komisia kostnej drene NÚDCH, ktorá sa na pravidelných mesačných stretnutiach venuje všetkým indikovaným pacientom.
Lôžková časť TJKD má 6 sterilných samostatných boxov + 3 dvojlôžkové izby so semisterilným režimom.

Pracovisko má 12 lôžok v 2 častiach:
Transplantačná jednotka kostnej drene tel. č.: +421 2 59371931
Hematologické oddelenie tel. č.: +421 2 59371930

Ambulancie TJKD

Transplantačná ambulancia, 2. poschodie, blok E, číslo dverí 249, tel. č.: +421 2 59371 939

Denný stacionár s kapacitou 2 lôžok pre deti po transplantáciách krvotvorných buniek, s hematologickými ochoreniami, deti s potrebou podávania transfúzií, infúzií a imunoglobulínov. Nachádza sa na 2. poschodí, blok E,  č. dverí 248.

V roku 2000 vzniklo pri centre občianske združenie ,,Združenie rodičov a detí s druhou šancou“, ktoré úzko spolupracuje s Nadáciou Kvapka nádeje.

V roku 2015 vznikla platforma rodičov a pacientov POMÁHAME S ÚSMEVOM, ktorej aktivity sa zameriavajú na aktívnu pomoc a podporu rodín, ktorých deti prechádzajú alebo prešli procesom transplantácie kostnej drene. Priamo v priestoroch NÚDCH prevádzkujú “Obývačku”, v ktorej sa organizujú aktivity pre sprevádzajúcich rodičov, ako sú relaxačné masáže, psychoterapeutické stretnutia, tvorivé dielne, kino, stretnutia s umelcami, stretnutia s rodičmi vyliečených pacientov a stretnutia už vyliečených pacientov.

V rámci platformy sú dve aktívne komunity: Komunita rodičov a Komunita “Transplanťákov”. POMÁHAME S ÚSMEVOM  organizuje raz ročne stretnutie rodičov  “Víkend pre rodičov” , počas ktorého sa rodičia zoznamujú s odbornými informáciami, ktoré sa týkajú monitorovania zdravotného stavu pacientov po transplantácii krvotvorných buniek, či možných neskorých následkov liečby. Komunita “Transplanťákov” sa pravidelne stretáva v lete na týždennom stretnutí a raz ročne v období Vianoc.

POMÁHAME S ÚSMEVOM je členom organizácie CCI (Childhood Cancer International) a v rokoch 2017-2019 sa aktívne podieľalo na vzniku európskej pobočky CCI Európe (www.ccieurope.eu). V roku 2017 sa podarila digitalizácia sterilných boxov, s použitím technológii sa zjemňuje sociálna izolácia pacienta a jeho rodiča počas liečby. Rodičia, vyliečení pacienti a dobrovoľníci  aktívne pracujú na oddelení TJKD. Bližšie informácie o službách POMÁHAME S ÚSMEVON nájdete na webovom portáli www.lifesupport.sk.
https://www.nudch.eu/index.php/home/podporte-nas/obcianske-zdruzenia-a-neinvesticny-fond

Rady pre rodičov

Vážení rodičia,
pred každým plánovaným vyšetrením aj hospitalizáciou sa musíte najprv zaregistrovať v centrálnej registrácii pri vstupe do polikliniky na prízemí. Pri registrácií treba mať platný preukaz poistenca (pacienta). Ak je plánovaná hospitalizácia sprevádzajúcej osoby, prosíme zaregistrovať aj túto osobu.
Ambulantné vyšetrenia s odbermi krvi a vyšetrenia pred hospitalizáciou sa realizujú v transplantačnej ambulancii na 2. poschodí, č. dverí 249. Pred vstupom na oddelenie zazvoňte na zvonček (príde vám otvoriť sestra z transplantačnej ambulancie). Po vstupe na oddelenie v čakárni pred ambulanciou sestre odovzdajte registračný lístok a čakajte na lekára.
V transplantačnej ambulancii sú ordinačné hodiny denne od 8:00 do 15:00 hod. Ak vaše dieťa po vyšetrení vyžaduje infúznu liečbu alebo podanie transfúzie červených krviniek alebo krvných doštičiek bez inej zmeny liečby, táto mu môže byť podaná v stacionári, kde sú k dispozícii 2 lôžka od 8:00 do 15:00 hod. Počas tejto liečby môže byť pri dieťati prítomný rodič.
Pred odberom dieťa nesmie jesť 3 hodiny mliečnu a tukovú stravu (mlieko, jogurty, syry, salámu, mäso, maslo a iné podobné potraviny). Ak nemá iné plánované vyšetrenia (napr. sonografické vyšetrenie brucha), môže pred odbermi zjesť suchý rožok a odporúča sa vypiť dostatočné množstvo tekutín, najlepšie vodu, minerálku, detský čaj.
Ak ste objednaní na ambulantné vyšetrenie a termín nemôžete dodržať z osobných dôvodov, telefonicky sa ohláste a dostanete termín novej kontroly. Ak žiadate nový termín kontroly pre zhoršenie zdravotného stavu vášho dieťaťa, ihneď sa ohláste telefonicky na transplantačnú ambulanciu, klapka 939, v prípade popoludňajších a nočných hodín alebo počas pracovného voľna na TJKD, klapka 931.

Ak vaše dieťa čaká operácia, môžete ho v rámci prípravy pred operačným výkonom sprevádzať do vyhradenej časti priestorov operačného traktu.  V takom prípade, nakoľko je to prísne sterilné prostredie, vás žiadame, aby ste si vopred zakúpili jednorazové operačné oblečenie. Môžete si ho zakúpiť aj vo verejnej lekárni v poliklinike NÚDCH alebo v ktorejkoľvek  inej lekárni.
Ďakujeme.

Pri KDHaO pracuje Združenie na pomoc detskej onkológii, ktoré sa významne podieľa na získavaní finančných prostriedkov scieľom zlepšiť podmienky pre zdravotnú starostlivosť o deti s rakovinou.
V roku 2015 vznikla priamo na KDHaO nezisková organizácia Deťom s rakovinou n. o. V roku 2016 sa stala právoplatným členom medzinárodnej organizácie Childhood Cancer International (CCI). Jej hlavným cieľom je vybudovať špičkovú kliniku detskej onkológie, zlepšovať podmienky liečby, aby prostredie bolo bezpečné a aby sa tak dosiahol čo najvyšší počet úspešne vyliečených detí. Okrem budovania pracovísk, akým je aj Denná klinika, ktorá bola otvorená vo februári 2017, sa venujú aj ďalším formám pomoci. Rodinám na klinike uľahčujú bežné činnosti (napr. novými elektrospotrebičmi), zabezpečujú každodenné praktické kuchynské a hygienické potreby, každý nový pacient dostáva tzv. štartovací balíček. V neposlednom rade sa venujú adresnej pomoci vo forme príspevkov vybraným rodinám v zlej sociálnej situácii, rozprávajú sa s rodičmi nielen na pravidelných stretnutiach, ale aj osobnými rozhovormi. Podporujú art terapiu detí a organizujú rôzne podujatia. Viac informácii na http://www.detomsrakovinou.sk/.

POKYNY K HOSPITALIZÁCII_KDHaO

POKYNY K HOSPITALIZÁCII_TJKD

                             

Ambulancie

Telefón:

Poliklinika, (blok D), 2. poschodie, č. dverí: 248

Telefón:

Blok D, 4. poschodie, č. dverí: 436

Telefón:

Blok D, 4. poschodie, č. dverí: 434

Kontaktné informácie

bloky A, B, Coddelenia a kliniky
blok Dpoliklinika – ambulantná časť
blok E 1lôžková časť nemocnice – riadiaca časť
blok E 2 a E 3lôžková časť nemocnice
blok Fposluchárne a oddelenia
UPurgentný príjem