Žiadosť o zber dát v NÚDCH

Záujemca o zber dát na pôde NÚDCH v súvislosti s prieskumom, bakalárskymi, diplomovými či dizertačnými prácami predloží na Referát pre vedu    a výskum vyplnenú ŽIADOSŤ o zber dát.

Žiadosť musí podpísať školiteľvedúci pracoviska, na ktorom bude zber dát prebiehať.

Nutnou prílohou žiadosti je dotazník / podrobný popis zberu dát. Prosíme uviesť aj prínos pre NÚDCH.

Žiadosť na stiahnutie: Žiadosť o zber dát v NÚDCH