Dovybavenie zariadenia zdravotníckou technikou

 

 

 

Dovybavenie zariadenia zdravotníckou technikou

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov – Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Kód výzvy:                                          IROP-PO2-SC214-2020-61
Kód projektu v ITMS2014+:              302021AZR4
Trvanie projektu:                               3/2022 – 12/2023
Schválená výška NFP:                      555 383,87 €
Štátny rozpočet SR:                          277 691,94 €
Celkové oprávnené výdavky:        555 383,87 €

Cieľom projektu je dovybavenie zariadenia zdravotníckou technikou. Predmetom projektu je obstaranie USG prístrojov pre rádiologické a urologické oddelenie, obstaranie mobilnej ORL vyšetrovacej jednotky, digitálneho morfologického analyzátora, monitora hĺbky anestézie, germicídneho robota UV-C.

Cieľ projektu bude dosiahnutý 2 hlavnými aktivitami:
Hlavná aktivita 1                    Nákup zdravotníckej techniky
Hlavná aktivita 2                   Germicídny robot UV – C

Projekt bude realizovaný na mieste realizácie projektu: Národný ústav detských chorôb, Limbova 1, 833 40 Bratislava

Naplnenie cieľov bude sledované merateľnými ukazovateľmi:

  • PCV01 Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov
  • PCV02 Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia