Dovybavenie zariadenia zdravotníckou technikou

 

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov – Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61
Kód projektu v ITMS2014+: 302021AZR4
Trvanie projektu: 2/2021 – 6/2022
Schválená výška NFP: 555 383,87 €
Štátny rozpočet SR:  277 691,94 €
Celkové oprávnené výdavky: 555 383,87 €

Cieľom projektu je dovybavenie zariadenia zdravotníckou technikou. Predmetom projektu je obstaranie USG prístrojov pre rádiologické a urologické oddelenie, obstaranie mobilnej ORL vyšetrovacej jednotky, digitálneho morfologického analyzátora, monitora hĺbky anestézie, germicídneho robota UV-C.

Cieľ projektu bude dosiahnutý 2 hlavnými aktivitami:
Hlavná aktivita 1                   Nákup zdravotníckej techniky
Hlavná aktivita 2                   Germicídny robot UV – C

Projekt bude realizovaný na mieste realizácie projektu: Národný ústav detských chorôb, Limbova 1, 833 40 Bratislava

Naplnenie cieľov bude sledované merateľnými ukazovateľmi:

  • PCV01 Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov
  • PCV02 Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia