Informácia k podaniu sťažnosti

Postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa:

  1. domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
  2. poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Ak podanie nespĺňa znaky uvedené vyššie, vybaví sa ako bežné podanie.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké

nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha.

Podávanie sťažnosti:
Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať:

  • v listinnej podobe na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava
  • v elektronickej podobe na emailovú adresu: sekretariat@nudch.eu.

Lehota na vybavenie sťažnosti:
Lehota na vybavenie sťažnosti je 60 pracovných dní a začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia sťažnosti do NÚDCH.

Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti:
Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia o výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.