Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov.

Postup pri podávaní, prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti, podrobnosti o právach a povinnostiach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, ochrane oznamovateľov, zachovávaní mlčanlivosti pri vybavovaní oznámení, vedení evidencie oznámení a spracúvaní osobných údajov v podmienkach NÚDCH upravuje interná smernica SM-17-2023 Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

SM-17-2023 Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Oznámenie možno podať ústne zodpovednej osobe alebo písomne prostredníctvom:

  1. e-mailovej adresy korupcia@nudch.eu, ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len zodpovednej osobe,
  2. pošty na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava s označením na obálke „Neotvárať, oznámenie protispoločenskej činnosti“,
  3. osobne prostredníctvom podateľne NÚDCH, s označením na obálke „Neotvárať, oznámenie protispoločenskej činnosti“,
  4. ústneho podania; oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa požiadania.

 

Oznámenie možno podať aj externými kanálmi, resp. prostredníctvom iného orgánu príslušného na prijatie oznámenia, ktorým je okrem úradu na ochranu oznamovateľov:

  1. prokuratúra,
  2. správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou,
  3. príslušné inštitúcie, orgán, úrad alebo agentúra Európskej únie.