Odbornú zdravotnícku prax v Národnom ústave detských chorôb (ďalej len „NÚDCH“) majú možnosť vykonávať lekári za účelom zvyšovania svojej odbornej kvalifikácie v špecializačnom odbore.

– Termín odbornej zdravotníckej praxe si záujemca dohodne s prednostom kliniky, na ktorej bude prax vykonaná. Následne zašle vedeniu NÚDCH vysielajúca nemocnica oficiálnu žiadosť o odbornú zdravotnícku prax podpísanú riaditeľom vysielajúcej organizácie, a to najneskôr jeden mesiac pred dohodnutou odbornou zdravotníckou praxou. V žiadosti musí byť uvedený dohodnutý termín praxe, pracovisko praxe a nasledovné údaje týkajúce sa žiadateľa – meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a špecializačný odbor, v ktorom je žiadateľ zaradený.

– Na žiadosť NÚDCH odpovie zaslaním „Zmluvy o spolupráci pri výkone odbornej zdravotníckej praxe“.

– Odborná zdravotnícka prax v NÚDCH je spoplatnená podľa platného cenníka.

– Najneskôr v deň nástupu na odbornú zdravotnícku prax musí byť „Zmluva o spolupráci pri výkone odbornej zdravotníckej praxe“ podpísaná všetkými účastníkmi a zároveň musí byť na účet NÚDCH, alebo v pokladni NÚDCH uhradený stanovený poplatok.

– V deň nástupu na odbornú zdravotnícku prax v NÚDCH sa hneď ráno absolvent praxe dostaví na referát vzdelávania (budova riaditeľstva, prízemie, Oddelenie personálnej práce a miezd), z dôvodu absolvovania poučenia z predpisov BOZP a ochrane pred požiarmi a z dôvodu zabezpečenia riadneho nástupu na pracovisko.

– Bližšie informácie Vám poskytne

Ing. Henrieta Gruberová, referent vzdelávania NÚDCH

email: vzdelávanie@nudch.eu

tel. č.: +421 (0)2 593 71 463

Prílohy na stiahnutie:

Cenník odborných zdravotníckych praxí a iných vzdelávacích aktivít NUDCH (platný od 1.2.2024) [PDF]

Žiadosť o prac voľno – cirkulácia OZP

Žiadosť o prac. voľno – seminár SV