Povinná letná prax

Študenti vysokých škôl, ktorí majú záujem o vykonanie povinnej letnej praxe v NÚDCH, si vopred dohodnú náplň a termín praxe s prednostom príslušnej kliniky. Kontakty nájdete na webovej stránke NÚDCH pod názvom príslušnej kliniky alebo oddelenia.

Následne na Referát vzdelávania (Oddelenie personálnej práce a miezd – OPPaM) v NÚDCH doručia:

  1. “Žiadosť o absolvovanie povinnej letnej praxe”, a to najneskôr jeden 3 týždne vopred.
  2. Návrh zmluvy o vykonaní praxe študenta (pripraví vysoká škola). V prípade, že má príslušná vysoká škola uzatvorenú s NÚDCH rámcovú/všeobecnú zmluvu (napr. LF UK), resp. dohodu o zabezpečení odbornej praxe, návrh zmluvy sa od študenta nevyžaduje.

V deň nástupu na prax sa študent dostaví na Referát vzdelávania (Oddelenie personálnej práce a miezd – OPPaM) NÚDCH a prinesie so sebou:

  1. Študentský preukaz
  2. „Posudok o zdravotnej spôsobilosti“. V prípade, že má príslušná vysoká škola uzatvorenú s NÚDCH rámcovú/všeobecnú zmluvu o zabezpečení dennej praktickej výučby (napr. LF UK), posudok o zdravotnej spôsobilosti nie je potrebné doložiť.

Na OPPaM absolvujte BOZP školenie (neplatí pre študentov, ktorí absolvovali BOZP školenie na začiatku daného školského roka na klinike NÚDCH).

Bližšie informácie Vám poskytne:

Ing. Henrieta Gruberová, referent vzdelávania NÚDCH

Prílohy na stiahnutie:

Žiadosť študenta VŠ o letnú prax [PDF]

Posudok o zdravotnej spôsobilosti študenta [PDF]

V súvislosti s epidemiologickými opatreniami si musíte overiť si vopred možnosť absolvovať povinnú letnú prax v NÚDCH a podmienky jej zabezpečenia na príslušnej klinike alebo Referáte vzdelávania NÚDCH.