Etická komisia

Národný ústav detských chorôb

National Institute of Child Diseases

Limbova 1, 833 40 Bratislava, Slovakia

Tel: 02 / 59371 209, 927

E-mail: detska.klinika@nudch.eu

 

Zoznam členov etickej komisie/ List of the Ethics Committee Members:

Meno a priezvisko

First name and surname

Odbornosť

Specialism

MUDr. Júlia Horáková, PhD.

Predseda komisie

pediater/onkológ                      paediatrician/ oncologist
MUDr. Andrea Hrašková

Zástupca predsedu

pediater/onkológ                      paediatrician/ oncologist
Členovia komisie:
MUDr. Lucia Švecová, PhD pediater/neurológ                      paediatrician/ neurologist
MUDr. Ľubica Pevalová, CSc. iný zamestnanec                        another employee
MUDr. Jozef Babala, PhD pediater/chirurg                         paediatrician/surgery
MUDr. Ján Šuba,MPH pediater/psychiater                   paediatrician/psychiatry
PharmDr. Katarína Šumská farmaceut                                    pharmacologist
MUDr.Eva Vitáriušová,PhD pediater/endokrinológ             paediatrician/endocrinologist
Mgr. Petronela Patráš sekretárka                                    secretary

 

Termíny zasadnutí Etickej komisie NÚDCH pre rok 2023

  • 17. 1.2023
  • 14. 2.2023
  • 14. 3.2023
  • 18. 4.2023
  • 16. 5.2023
  • 20. 6.2023
  • 12. 9.2023
  • 24.10.2023
  • 14.11.2023
  • 12.12.2023

Stanovené termíny môžu byť v priebehu roka upravované.

Štatút a rokovací poriadok Etickej komisie NUDCH