Klinika detskej psychiatrie

Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH(ďalej KDP)

Viac informácií nájdete aj na:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD., prednostka
tel.:+421 (0)2 593 71 410, jana.trebaticka@nudch.eu

MUDr. Ján Šuba, MPH, zástupca prednostu
tel.: +421 (0)2 593 71 476, jan.suba@nudch.eu

Mgr. Marta  Jónásová, vedúca sestra
tel.: +421 (0)2 593 71 310, marta.jonasova@nudch.eu

Recepcia Psychiatrického stacionára pre liečbu PPP: 02/593 71 709, 0905 489 007

Klinika detskej psychiatrie (KDP) je vysokošpecializované pracovisko, jediné na Slovensku, ktoré poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu psychických porúch u pacientov detského a dorastového veku. Špecializuje sa na širokú problematiku závažných psychických porúch – detskej schizofrénie, detského autizmu, depresie, sebapoškodzujúceho a samovražedného správania. Zabezpečuje diagnostiku a liečbu vývinových porúch detského autizmu, Aspergerovho syndrómu a hyperkinetických porúch (ADHD). Zaoberá sa poruchami z okruhu neurologických ochorení a somatických chorôb s psychiatrickými komplikáciami.

KDP má kapacitu 20 lôžok a člení sa na dve oddelenia: 14 lôžok je určených pre školský a adolescentný vek a 6 lôžok pre pacientov predškolského veku s možnosťou ubytovania sprievodcu dieťaťa počas jeho hospitalizácie. K dispozícii majú aj izbu s nadštandardným vybavením. Zdravotnú starostlivosť poskytuje 12 lekárov a 11 sestier. Psychologickú a psychoterapeutickú starostlivosť zabezpečujú 4 psychológova a 2 liečební pedagógovia.

KDP poskytuje komplexnú liečbu, okrem farmakoterapie je súčasťou liečby aj skupinová a individuálna psychoterapia, režimová terapia, liečebno-pedagogická starostlivosť a rodinná terapia, ktorá sa realizuje ambulantne alebo v rámci hospitalizácie. Pacienti sa prijímajú na základe odporučenia lekára – pedopsychiatra, obvodného lekára alebo psychológa, pedagóga alebo sociálneho kurátora so súhlasom zákonného zástupcu pacienta.

KDP ročne hospitalizuje 750 pacientov, z nich viac ako 40 % sú pacienti mimo Bratislavského kraja, ambulantne ošetrí viac ako 5 000 detí. KDP realizuje pregraduálnu výučbu poslucháčov 3. ročníka LF UK v odbore lekárskej psychológie a poslucháčov 4. a 5. ročníka v odbore detskej psychiatrie. Zároveň sa tu vyučuje povinne voliteľný predmet s názvom detská a dorastová psychiatria. Pregraduálna výučba prebieha aj v anglickej mutácii pre zahraničných poslucháčov. KDP je pracoviskom kontinuálneho postgraduálneho vzdelávania lekárov v odbore detskej psychiatrie na LF UK Bratislava.

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

Súčasťou práce pracovníkov KDP je vedecká, výskumná a publikačná činnosť. Výskumné úlohy KDP sa zameriavajú na problematiku porúch psychických funkcií z vývinového hľadiska od základného výskumu zobrazovacími technikami a psychologickými metódami až po klinický výskum poruchy pozornosti s hyperaktivitou a psychotickými poruchami. Po schválení etickou komisiou sa sleduje účinok najnovších psychofarmák a riadi sa výskum sociálne patologických a psychopatologických fenoménov (addikcie, syndrómu týraného a zneužívaného dieťaťa) vrátane etických a legislatívnych problémov.

Ambulancie KDP

Psychiatrická ambulancia, č. dv. 313, poliklinika, +3. poschodie, blok D, tel.: +421 (0)2 593 71 108

Psychiatrická ambulancia, č. dv. 314, poliklinika, + 3. poschodie, blok D, tel.: +421 (0)2 593 71 171

Psychiatrická ambulancia, č. dv. 315, poliklinika, + 3. poschodie, blok D, tel.: +421 (0)2 593 71 394

Psychiatrická ambulancia, č. dv. 316, poliklinika, + 3. poschodie, blok D, tel.: +421 (0)2 593 71 700

Psychiatrická ambulancia, č. dv. B042, prízemie, blok C, tel. +421(0)2 593 71 315

Ambulancia klinického logopéda, č. dv. 403, poliklinika, +4. poschodie, blok D, +421 (0)2 593 71 325
Ambulancia liečebného pedagóga, č. dv. 401, poliklinika, +4. poschodie, blok D, +421 (0)2 593 71 733
Ambulancia klinického psychológa, č. dv. 403/404, +4. poschodie, blok D, tel.: +421 (0)2 593 71 325 ( telefonáty možné od 12:00- 12:30 )

 

Informácie pre rodičov

Vážení rodičia,

ak ste boli odporučení na prvé vyšetrenie do našej ambulancie alebo chodíte s dieťaťom do niektorej ambulancie KDP na pravidelné kontroly, prosíme o dodržiavanie týchto odporúčaní:

Po vstupe do polikliniky na prízemí sa pred každým vyšetrením zaregistrujte v centrálnej registrácii.

Budete potrebovať preukaz poistenca dieťaťa pri každom vyšetrení.

Na hospitalizácie sú pacienti objednávaní prostredníctvom psychiatrickej ambulancie, akútnych pacientov hospitalizujeme neodkladne.

Viac informácií získajú rodičia a zákonní zástupcovia dieťaťa na tel. č.: +421 (0)2 593 71 189.

Na stiahnutie:

POKYNY K HOSPITALIZÁCII_KDP

INFORMÁCIE PRE RODIČOV_KDP

Vnútorný poriadok KDP_01.03.2024

Ambulancie

Kontaktné informácie

bloky A, B, Coddelenia a kliniky
blok Dpoliklinika – ambulantná časť
blok E 1lôžková časť nemocnice – riadiaca časť
blok E 2 a E 3lôžková časť nemocnice
blok Fposluchárne a oddelenia
UPurgentný príjem