Klinika detskej oftalmológie

Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH (ďalej KDO)

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

Viac informácií nájdete aj na:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

MUDr. Dana Tomčíková, PhD., prednosta kliniky
Tel. kl.345, e-mail: dana.tomcikova@nudch.eu

MUDr. Beáta Bušányová, PhD., MBA, primárka
Tel. kl.346, e-mail: beata.busanyova@nudch.eu

Bc. Katarína Majerechová, vedúca sestra
Tel. kl. 223, e-mail: katarina.majerechova@nudch.eu

Sekretariát KDO
Tel. č.: +421 2 59371 345, e-mail: sekretariatkdo@nudch.eu

Email klinika: kdo@nudch.eu

Objednávanie na ambulantné  vyšetrenie: 02/59371 128 od 8:00 – 13:00 hod a od 13:30 – 14 30 hod.
Objednanie je možné len s výmenným lístkom od oftalmológa.

Klinika detskej oftalmológie (KDO) LF UK a NÚDCH sa od svojho vzniku v roku 1991 ako jediné pracovisko v Slovenskej republike špecializuje na očné choroby detského veku.

Na KDO v ambulanciách a lôžkovej časti pracuje 12 lekárov a 16 sestier. Lôžková časť kliniky má 15 lôžok pre detských pacientov s  možnosťou hospitalizácie rodiča alebo sprievodcu dieťaťa, ktorí majú k dispozícii aj izbu s nadštandardným vybavením. Na KDO lekári ročne vykonajú vyše 1000 očných operácií, 17 % pacientov je z Bratislavy, zvyšných 83 % sú deti z ostatných regiónov Slovenska.

V ambulantnej časti fungujú 2 všeobecné očné ambulancie a 7 špecializovaných so zameraním na strabismus, očné ochorenia prematúrnych (predčasne narodených) detí, cievne ochorenia, oftalmoonkológiu, zápaly, oftalmogenetiku, elektrofyziológiu a neurooftalmológiu. Ročne v ambulanciách KDO urobia viac ako 18 000 vyšetrení.

Pracovisko KDO poskytuje komplexnú starostlivosť pre deti od narodenia do 18. rokov a 364 dní a výnimočne pre dospelých s  niektorými chorobami pretrvávajúcimi z detského veku. Medzi najčastejšie ochorenia liečené na KDO patria strabizmus, glaukóm, katarakta, vrodené a dedičné chyby, tumory a retinopatia nezrelých detí.

Vďaka snahe celého kolektívu a dobrej spolupráci s Oddelením patologických novorodencov (OPN) I. detskej kliniky LF UK a NÚDCH a Detskou klinikou anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) sa klinika stala špičkovým pracoviskom jediným na Slovensku, ktoré lieči pacientov s retinopatiou nedonosených detí.

Okrem základného prístrojového vybavenia majú lekári na KDO možnosť pracovať aj s prístrojmi, ktoré sú v rámci Slovenska unikátne, alebo je nimi vybavených len málo pracovísk. Medzi ne patrí napríklad retinálna kamera, vďaka ktorej môžu vykonávať fluoroangiografické vyšetrenie sietnice u detí bez limitácie veku v celkovej anestézii. Vykonávajú tiež vyšetrenia OCT (optická koherentná tomografia), ktoré sú dôležité v diagnostike glaukómu a ochorení centrálnych častí sietnice.

V elektrofyziologickom laboratóriu vykonávajú elektrofyziologické vyšetrenia, ktoré sú potrebné pre diagnostiku a klasifikáciu tapetoretinálnych dystrofií a degenerácií.

Viaceré základné prístroje má klinika aj v prenosnom vyhotovení, napríklad refraktometer, keratometer, tonometer a iné, ktoré umožňujú lekárom vyšetrovať aj nespolupracujúcich pacientov v utlmení v celkovej anestézii.

V posledných 2 rokoch KDO v spolupráci s Klinikou detskej hematológie a onkológie NÚDCH a NÚSCH v Bratislave zaviedla supraselektívnu intraarteriálnu chemoterapiu v liečbe retinoblastómu, čím sa toto pracovisko zaradilo medzi európsku špičku. Rovnako, ako jedno z mála pracovísk na Slovensku, vykonávajú cyclophotokoaguláciu u refraktérnych glaukómov.

Toto pracovisko je členom Európskej referenčnej siete ERN EYE

ERN-EYE, európska referenčná sieť zameraná na zriedkavé očné ochorenia

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

Lekári KDO sa podieľajú na medzinárodných projektoch výskumu glaukómu detí, vysokej krátkozrakosti a iných vážnych chorôb. Výsledky svojej práce prednášajú na mnohých odborných podujatiach a publikujú v domácej i svetovej tlači v počte asi 25 prednášok a 15 publikácií ročne. Od roku 2002 vydali 4 monografie prof. MUDr. A. Gerinca, CSc.: Glaukómy u detí (2002), Detská oftalmológia (2005), Fylogenéza oka a zraku (2007), História oftalmológie (2009). Klinika organizuje v dvojročných intervaloch medzinárodné pedooftalmologické sympózium. Od roku 2013 má klinika schválený projekt ,,Prevencia neonatálnej slepoty“.

Pracoviská kliniky

Centrum oftalmoneonatológie
MUDr. Dana Tomčíková, PhD., vedúca lekárka
MUDr. Barbora Kostolná, PhD., zástupkyňa vedúcej lekárky centra
prof. MUDr. Anton Gerinec, PhD., odborný garant
MUDr. Zuzana Prepiaková, lekárka
MUDr. Beáta Bušányová, lekárka

Centrum oftalmoneonatológie pri KDO bolo založené v roku 2012 a vykonáva nasledovné spektrum diagnostiky a liečby (operácií) očnej patológie v novorodeneckom období: Retinopatia prematurórum-ROP – H 35.1, Glaucoma congenitum   Q 15,Cataracta congenita Q 12, Anoftalmia Q 11.

Ambulancie KDO

Súčasťou kliniky sú dve všeobecné oftalmologické ambulancie a sedem špecializovaných ambulancií. Všetky ambulancie KDO sú umiestnené na 2. poschodí, blok E, v nemocničnej časti pred KDO.

Všeobecná oftalmologická ambulancia
Blok E, 2. poschodie, č. dverí: 262 tel.č. 02/593 71 128

Všeobecná oftalmologická ambulancia
Blok E, 2. poschodie, č. dverí: 263, tel.č. 02/593 71 128

Ambulancia pre glaukóm

Ambulancia pre očné ochorenia predčasne narodených detí

Ambulancia pre cievne ochorenia

Ambulancia pre oftalmoonkológiu

Ambulancia pre zápaly

>Ambulancia pre oftalmogenetiku

Ambulancia pre neurooftalmológiu a elektrofyziológiu

Informácie pre rodičov

Príjem dieťaťa na ambulantné vyšetrenie alebo hospitalizáciu sa realizuje formou odoslania odborným lekárom – oftalmológom, výnimočne pediatrom prvého kontaktu. Na ambulantné vyšetrenie s výnimkou akútnych stavov je potrebné objednať sa na telefónnom čísle 59 371 128. Podrobné inštrukcie ohľadom predoperačnej prípravy dostanú rodičia pri ambulantnom vyšetrení pacienta.
Pre telefonické objednávky a informácie kontaktujte Kliniku detskej oftalmológie – kartu na tel. čísle 02/59371 128 v pracovné dni v  čase od 11:00 do 13:00 hod.
Telefonický kontakt priamo s niektorou z odborných oftalmologických ambulancií, prípadne s lôžkovým oddelením, odporúčame v pracovné dni čase od 12:00 do 13:00.V tomto čase sa Vám budeme snažiť byť telefonicky k dispozícii. Nakoľko je naše pracovisko klinickým pracoviskom, prosíme vás o trpezlivosť, pretože v uvedených časoch sa venujeme aj iným pacientom.

Vážení rodičia,
ak vaše dieťa čaká operácia, môžete ho v rámci prípravy pred operačným výkonom sprevádzať do vyhradenej časti priestorov operačného traktu.  V takom prípade, nakoľko je to prísne sterilné prostredie, vás žiadame, aby ste si vopred zakúpili jednorazové operačné oblečenie. Môžete si ho zakúpiť aj vo verejnej lekárni v poliklinike NÚDCH alebo v ktorejkoľvek  inej lekárni.
Ďakujeme za porozumenie.

POKYNY K HOSPITALIZÁCII_KDO

Ambulancie

Kontaktné informácie

bloky A, B, Coddelenia a kliniky
blok Dpoliklinika – ambulantná časť
blok E 1lôžková časť nemocnice – riadiaca časť
blok E 2 a E 3lôžková časť nemocnice
blok Fposluchárne a oddelenia
UPurgentný príjem