Deti si obľúbili očné vyšetrenia hravou formou

Pútavé obrázky odbúrajú strach z vyšetrenia očí u malých detí

V Bratislave 13. júna 2023 – Klinika detskej oftalmológie (KDO) LF UK a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) získala nové prístroje a testy na diagnostiku a liečbu očných ochorení v detskom veku. Hravou formou umožňujú vyšetrenie zrakových funkcií u detí –  centrálnej zrakovej ostrosti, binokulárnych funkcií, refrakcie a iné. Terapeutické prístroje slúžia na nácvik binokulárnych funkcií a liečbu tupozrakosti a škúlenia. Kúpu prístrojov v hodnote viac ako 23 699 Eur a skrášlenie priestoru pred očnou ambulanciou  NÚDCH zabezpečilo o. z. BILLA ľuďom.

Na KDO a rovnako v ortopticko pleoptickej ambulancii sa liečia detskí pacienti z celého Slovenska, kde dostávajú vysokošpecializovanú komplexnú zdravotnú starostlivosť – diagnostiku a konzervatívnu liečbu očných ochorení v detskom veku na jednom mieste. V minulom roku bolo na očných ambulanciách ošetrených 16 109 detí, urobili 92 606 výkonov a hospitalizovali viac ako 800 detí.

     ,,Nové prístroje a testy nám umožnili rozšíriť spektrum vyšetrení na očných ambulanciách o také, ktoré sme doteraz nerobili. Predovšetkým pri diagnostike a liečbe ambyiopie a binokulárnych funkcií očí. Z pohľadu detského pacienta je veľmi dôležité odbúrať strach z vyšetrení, čo sa nám aj vďaka novým prístrojom darí, pretože mnohé  vyšetrenia v rámci diagnostiky aj následnej  konzervatívnej liečby sú pre deti atraktívne a pripomínajú skôr hru,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval o. z. BILLA ľuďom za pomoc pri zabezpečení prístrojového vybavenia ortopticko-pleoptickej ambulancie, tiež skrášlenie priestoru pred ambulanciou a rovnako za dlhoročnú pomoc a podporu najväčšej detskej nemocnice na Slovensku.

„Zdravý vývoj detí je jednou z priorít o. z. BILLA ľuďom, preto už niekoľko rokov podporujeme Kliniku detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH. V tomto roku sme na jej modernizáciu prispeli sumou 23 699 eur. Nové prístroje, ktoré sme pre pracovisko zabezpečili, pomôžu vyšetriť zrak stovkám detí z celého Slovenska, čo nás veľmi teší. Okrem toho sme skrášlili steny čakárne maľbami roztomilých, usmiatych potravín nevyhnutných na zdravý vývin očí, ktoré deti hravou formou edukujú. Veríme, že táto úprava čakárne vyčarí úsmev na perách malým pacientom aj ich rodičom a bude tiež deti motivovať k pozitívnemu vzťahu k ovociu a zelenine. Prevencii očných porúch sa venujeme aj v projekte Zdravé oči už v škôlke, pričom spolupracujeme s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska,“ uviedol Tomáš Staňo, predseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom a finančný riaditeľ spoločnosti BILLA, ktorá za projekt Zdravé oči už v škôlke získala ocenenie VIA BONA SLOVAKIA v kategórii Dobrý partner komunity, udeľované tým najzodpovednejším firmám na Slovensku.

Spomedzi nových prístrojov je pre detských pacientov atraktívny napríklad zvukový trenažér. Slúži k nácviku a upevneniu centrálnej alebo excentrickej fixácie tupozrakého oka. Kovovou ceruzkou dieťa obťahuje línie predloženého obrazu. Pri chybnom pohybe ruky zvukový signál upozorní dieťa na zvýšenú snahu. Využíva koordináciu oka a ruky. Lepšie vidiace oko je prekryté oklúzorom.

Rovnako zaujímavý je konvergenčný trenažér – využíva sa k nácviku konvergencie – zbližovaniu optických osí obidvoch očí a posilneniu vnútorných očných svalov. Pacient má bradu opretú a sleduje stred otáčajúcej sa špirály, ktorá sa pomaly približuje po vodiacej lište smerom k nosu pacienta, u detí ideálne do 5 cm blízkosti.

     Stereoskop umožňuje nácvik fúzie, jej rozsah a stereopsiu.  Prostredníctvom prepážky a plusových šošoviek každé oko pozerá na iný obrázok, ktoré mozog spracuje do jedného zrakového vnemu. Dieťa popíše, či vidí jeden obrázok aj s kontrolnými detailmi a ich hĺbku v priestore. Približovaním obrázku  alebo jeho vzďaľovaním po vodiacej lište meníme akomodačnú a vergenčnú záťaž.

Prístroj s názvom cheiroskop sa používa predovšetkým na nácvik odtlmovania a superpozičného postavenia očí pri liečbe strabizmu a ľahkej  tupozrakosti. Pohľadom jedného oka na obrázok a druhého na podložku s papierom sa snaží dieťa  prekresliť ho cez plusové šošovky.

Ortopticko-pleoptická ambulancia je rozdelená na dve časti – vyšetrovňu a samostatný priestor – tzv. ortopticko-pleoptickú cvičebňu. ,,Po vyšetrení dieťaťa pedooftalmológom a ortoptickou sestrou sa pre pacienta zvolí optimálny liečebný postup prispôsobený úrovni zrakového postihnutia a veku dieťaťa. V špeciálnej cvičebni certifikovaná ortoptická sestra realizuje ortopticko-pleoptické cvičenia, priebežne hodnotí stav zrakových funkcií dieťaťa a po konzultácii s lekárom upravuje liečebný postup s použitím rôznych prístrojových postupov. Na mnohé metódy rehabilitácie zrakových funkcií je ambulancia vybavená modernou prístrojovou technikou. Liečba malých pacientov je poskytovaná ambulantnou formou ako aj formou hospitalizácie. Pre optimálne výsledky sa odporúča cvičiť pol roka a viac. Efektívna rehabilitácia umožní pacientom dosiahnuť normálne zrakové funkcie,“ povedala MUDr. Beáta Bušányová, PhD. primárka KDO. Sestričky v ambulancii denne vyšetria 20 detí a cvičia so 6 deťmi – jednému dieťaťu sa venujú 45 minút. V tomto čase dieťa absolvuje cvičenia na viacerých prístrojoch. Liečba uvedených očných ochorení dlhodobá, cvičenia by malo v pravidelných intervaloch opakovať. Model je rôzny, napr. niekoľkokrát do týždňa a liečba trvá dovtedy, kým sa nedosiahne sledovaný efekt. Niekedy aj dlhšie ako rok.  Refrakčné vady sa korigujú  okuliarmi, následne je dieťaťu zostavený individuálny plán liečby, napr. zakrývanie lepšie vidiaceho oka a prístrojové cvičenia.

Pútavé obrázky malých pacientov hneď zaujmú a pri vyšetrení alebo terapeutickom cvičení ľahšie spolupracujú. ,,Celé to zapadá do projektu Zdravé oči už v škôlke, ktorého cieľom je záchyt a prevencia refrakčných chýb v predškolskom veku. Má nesmierny význam z hľadiska včasnej diagnostiky a liečby,“ doplnila primárka. O krátkozrakosti, ďalekozrakosti, škúlení a iných ochoreniach očí v detskom veku sa hovorí často a verejnosť je viac informovaná. Na vyšetrenie sa tak deti dostanú skôr ako v minulosti.

Doplňujúce informácie:

Aké videnie majú pacienti s poruchou binokulárneho videnia?

Binokulárne videnie – je schopnosť mozgu spojiť signály z obidvoch očí v jenom čase. Každé oko  pozerá separátne a na úrovni mozgu dochádza k spojeniu dvoch rozdielnych obrazov do jedného zrakového vnemu. Vytvára sa tak plastické alebo priestorové 3D videnie. Poruchy binokulárneho videnia  vieme liečiť práve týmito prístrojmi, optimálne u detí predškolskom veku. V staršom veku je šanca na obnovu  binokulárneho videnia nižšia. Vďaka prístrojom tak deti dostanú šancu na vyliečenie a rovnako bude slúžiť aj iným pacientom, napríklad deťom s poruchami zraku pre neurologické alebo onkologické ochorenie ,“ priblížila MUDR. Beáta Bušányová. Stúpajúce množstvo zrakových porúch u detí si žiada moderný prístup k liečbe

 

KDO ako jediné pracovisko na Slovensku už 30 rokov vykonáva komplexnú starostlivosť o detský zrakový aparát. Klinika okrem liečebno-preventívnej činnosti poskytuje i pedagogickú pregraduálnu a postgraduálnu činnosť pre poslucháčov medicíny a oftalmológov, vedecko-publikačnú činnosť, školenia ortoptických sestier a je zapojená do mnohých medzinárodných programov. Populačný výskyt škúlenia a s ním súvisiacich porúch zrakových funkcií a hybnosti očí tvorí v našej detskej populácii 5-7% a so zvyšovaním počtu predčasných pôrodov stále narastá. Predstavuje to pre nás výzvu skvalitniť starostlivosť o tieto deti modernizáciou našich metód ako i zvyšovaním kvalifikácie zdravotníckeho personálu.

Viac článkov z kategórie