Nový prístroj umožní vyšetriť deti formou hry

Galéria

Pútavé obrázky odbúrajú strach z vyšetrenia očí u malých detí

V Bratislave 28. septembra 2021 – Národný ústav detských chorôb získal nový prístroj na liečbu detských očných ochorení. Nový synoptofor  tak doplnil prístrojové vybavenie ortopticko-pleoptickej ambulancie, v ktorej detskí pacienti z celého Slovenska dostávajú vysokošpecializovanú komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste. Na kúpu prístroja prispelo NÚDCH o. z. BILLA ľuďom.

Nový prístroj sa používa na diagnostiku a liečbu detí s tupozrakosťou, poruchami binokulárneho videnia, škúlenia a iných očných ochorení u detí, povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval o. z. BILLA ľuďom za dlhodobú pomoc pri zabezpečení prístrojového vybavenia ortopticko-pleoptickej ambulancie, v ktorej vysoko špecializovaný zdravotnícky personál poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť – diagnostiku a konzervatívnu liečbu očných ochorení v detskom veku a rovnako za všetku pomoc pri podujatiach v najväčšej detskej nemocnici na Slovensku.

V o. z. BILLA ľuďom prikladáme téme zdravého zraku u detí veľký význam. Od roku 2019 pomáhame pre NÚDCH zabezpečiť špeciálne prístroje, ktoré u najmenších liečia tupozrakosť i ďalšie ochorenia, zlepšujú zrak a vizuálne vnímanie. Išlo už napríkad o okuliare s virtuálnou realitou, svetelnú tabuľu či Hessenov štít. Spoluprácu s NÚDCH si veľmi vážime a sme radi, že sme mu tento rok pomohli získať ďalší dôležitý prístroj, synoptofor. Na jeho kúpu sme Klinike detskej oftalmológie prispeli sumou 17 000 eur. Okrem toho sme jej venovali 5000 eur, vďaka ktorým sa zrekonštruovala chodba a podhľady. Prevenciu očných ochorení u detí podporujeme v rámci projektu Zdravé oči už v škôlke, ktorý pomáha odhaľovať očné chyby u najmenších od 3 do 6 rokov. Úzko spolupracujeme aj s komunitou slabozrakých a nevidiacich – podporujeme ju už 17 rokov a plánujeme v tom pokračovať aj naďalej,“ povedala Mgr.  Jana Gregorovičová, podpredsedníčka predstavenstva o. z. BILLA ľuďom.

Ortopticko-pleoptická ambulancia je priestorovo rozdelená na dve časti – vyšetrovňu a samostatný priestor – tzv. ortopticko-pleoptickú cvičebňu. ,,Po vyšetrení dieťaťa pedooftalmológom a ortoptickou sestrou sa pre pacienta zvolí optimálny liečebný postup prispôsobený úrovni zrakového postihnutia a veku dieťaťa. V špeciálnej cvičebni certifikovaná ortoptická sestra realizuje ortopticko-pleoptické cvičenia, priebežne hodnotí stav zrakových funkcií dieťaťa a po konzultácii s lekárom upravuje liečebný postup s použitím rôznych prístrojových postupov. Na mnohé metódy rehabilitácie zrakových funkcií je ambulancia vybavená modernou prístrojovou technikou. Liečba malých pacientov je poskytovaná ambulantnou formou ako aj formou hospitalizácie. Pre optimálne výsledky sa odporúča cvičiť pol roka a viac. Efektívna rehabilitácia umožní pacientom dosiahnuť normálne zrakové funkcie, kozmetický status  a perspektívnu voľbu povolania bez obmedzenia,“ povedala MUDr. Beáta Bušányová, PhD. primárka KDO.

Nový prístroj personálu KDO umožní v jednom čase cvičiť s pacientom a súčasne vyšetrovať ďalšieho pacienta s tupozrakosťou, škúlením, poruchou binokulárneho videnia a inými ochoreniami očí. Pútavé obrázky malých pacientov hneď zaujmú a pri vyšetrení alebo terapeutickom cvičení ľahšie spolupracujú. ,,Celé to zapadá do projektu Zdravé oči už v škôlke, ktorého cieľom je záchyt a prevencia refrakčných chýb v predškolskom veku. Má nesmierny význam z hľadiska včasnej diagnostiky a liečby,“ doplnila primárka. O krátkozrakosti, ďalekozrakosti, škúlení a iných ochoreniach sa hovorí často a verejnosť ich pozná viac. Aké videnie majú pacienti s poruchou binokulárneho videnia?

Binokulárne videnie – je schopnosť mozgu spojiť signály z obidvoch očí v jenom čase. Každé oko  pozerá separátne a na úrovni mozgu dochádza k spojeniu dvoch rozdielnych obrazov

do jedného zrakového vnemu. Vytvára sa tak 3 D videnie. ,,Dieťa s takouto poruchou akoby pozeralo jedným okom. A práve týmto prístrojom sa to dá liečiť, optimálne u detí vo veku  do 6 – 7 rokov. V staršom veku je šanca na obnovu  binokulárneho videnia nižšia. Vďaka prístroju tak deti dostanú šancu na vyliečenie a rovnako bude slúžiť aj iným pacientom, napríklad u detí s paralytickým škúlením, neurologickým, onkologickým a iným pacientom,“ priblížila MUDR. Beáta Bušányová.

Sestrička v ambulancii denne vyšetrí zhruba 15 detí a cvičí s 5 deťmi – jednému dieťaťu sa venuje 45 minút. Za tú dobu s ním prejde cvičenia na viacerých prístrojoch. Liečba uvedených očných ochorení dlhodobá, cvičenia by malo v pravidelných intervaloch navštevovať. Model je rôzny, buď niekoľkokrát do týždňa a liečba trvá dovtedy, kým sa nedosiahne želaný efekt. Niekedy rok aj dva. Krátkozrakosť a  všetky refrakčné vady sa musia kompenzovať optickými pomôckami podľa typu závažnosti, na to sú štandardné postupy ako postupovať pri korekcii očných vád u detí.

Stúpajúce množstvo vrodených zrakových porúch si žiada modernizáciu liečebných metód

Vznik tohto ortopticko-pleoptického centra bol tak povediac kategorickým imperatívom dnešnej doby a prirodzenou úlohou KDO, ktorá ako jediné pracovisko na Slovensku, už takmer 30 rokov vykonáva komplexnú starostlivosť o detský zrakový aparát. Klinika okrem liečebno-preventívnej činnosti poskytuje i pedagogickú pregraduálnu a postgraduálnu činnosť pre poslucháčov medicíny a oftalmológov, vedecko-publikačnú činnosť, školenia ortoptických sestier a je zapojená do mnohých medzinárodných programov. Populačný výskyt škúlenia a s ním súvisiacich porúch zrakových funkcií a hybnosti očí tvorí v našej detskej populácii 5-7% a so zvyšovaním počtu predčasných pôrodov stále narastá. Predstavuje to pre nás výzvu skvalitniť starostlivosť o tieto deti modernizáciou našich metód ako i zvyšovaním kvalifikácie zdravotníckeho personálu. Tieto naše požiadavky a ciele spĺňa novovytvorené pleopticko-ortoptické centrum.

Viac článkov z kategórie