Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Viac informácií nájdete aj na:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) LF UK, LF SZU a NÚDCH                      
Limbová ulica č. 1, 833 40 Bratislava

Vedenie kliniky
MUDr. Rudolf Riedel, PhD. ,MPH, prednosta DKAIM
tel. č.: +421 2 59371 488, e-mail: rudolf.riedel@nudch.eu

Anestéziológia
MUDr. Barbora Nedomová, PhD., zástupca prednostu
tel. č.: +421 2 59371 141, e-mail: barbora.nedomova@nudch.eu
Mgr. Renata Nagyová, MHA, vedúca sestra
tel. č.: +421 2 59371 190, e-mail: renata.nagyova@nudch.eu

Intenzívna medicína
MUDr. Jozef Köppl, MHA, zástupca prednostu
tel. č.: +421 2 59371 216, e-mail: jozef.koppl@nudch.eu
Mgr. Alexandra Valovič, vedúca sestra,
tel. č.: +421 2 59371 293, e-mail: alexandra.valovic@nudch.eu

Činnosť Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) vyplýva z koncepcií pediatrie, pediatrickej intenzívnej medicíny a koncepcie odboru anestéziológie a intenzívnej medicíny. Klinika plní úlohy na úseku liečebno-preventívnom, pedagogickom a vedeckovýskumnom. DKAIM zabezpečuje pooperačnú starostlivosť po urgentných a plánovaných operáciách rôznych systémov. Poskytuje starostlivosť pacientom v odberovom a transplantačnom programe, pacientom s traumou a polytraumou, kraniocerebrálnymi poraneniami, závažnými popáleninami a intoxikáciami. Zabezpečuje starostlivosť a komplexnú liečbu kriticky chorých detí, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov. Sú to deti s poruchami vedomia, pri netraumatickej etiológii vrátane detí s vrodenými poruchami metabolizmu, onkologickými a hematologickými chorobami, zlyhávaním a zlyhaním dýchania, cirkulácie a ďalších systémov rôznej etiológie. Pri riešení týchto stavov spolupracuje so všetkými odbormi v rámci celej NÚDCH. DKAIM nepretržite poskytuje konziliárne vyšetrenia vo vzťahu k intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti pre celú nemocnicu.

 

Pracoviská kliniky

Anestéziológia

Zabezpečuje v plnom rozsahu požiadavky operačných i neoperačných odborov jednotlivých kliník a oddelení DFNsP Bratislava na anestéziu pri terapeutických a diagnostických výkonoch v rámci Centrálnych operačných sál (COS) a vysunutých interných i externých špecializovaných pracovísk v pôsobnosti UN Bratislava, NÚSCH Bratislava a Onkologického ústavu sv. Alžbety Bratislava. Zabezpečuje konziliárnu činnosť – v pracovnom čase prostredníctvom anestéziologickej ambulancie kliniky, v ostatnom čase nepretržitou anestéziologickou ústavnou pohotovostnou službou.
V roku 2016 na klinike vykonali celkovo 9 956 anestézii, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 2 %. V anestéziologickej ambulancii bolo vyšetrených a ošetrených 7 823 detí a urobených 300 konzílií lekármi ambulancie priamo pri lôžku pacienta a ďalších 1 790 konziliárnych vyšetrení počas ústavnej pohotovostnej služby.
Na úseku anestézie sa zdokonaľujú moderné anestéziologické postupy a monitorovacie techniky s ohľadom na zvyšovanie bezpečnosti pacienta a to:

 • techniky regionálnej anestézie na zabezpečenie perioperačnej a pooperačnej analgézie
 • techniky „low-flow a minimal flow“ anestézie
 • selektívna ventilácia pri torakoskopických výkonoch
 • využívanie NIRS monitorovania mozgu u novorodencov, dojčiat a pri komplikovaných operačných zákrokoch
 • vykonávanie kanylácií centrálnych vén a techník regionálnej anestézie pod USG navigáciou
 • využitie kompletného peroperačného neuromonitoringu pri spondylochirurgických výkonoch
 • využitie monitorovania bolesti (NIPE) v perioperačnom období.

Pracovisko intenzívnej medicíny

Zabezpečuje resuscitačnú, intenzívnu  a intermediárnu starostlivosť pacientom so zlyhaním alebo zlyhávaním vitálnych funkcií nielen v rámci príslušnej spádovej oblasti, ale s ohľadom na poskytovanie vysoko špecializovanej starostlivosti pre celé územie Slovenskej republiky.
V roku 2016 hospitalizovali 560 pacientov, urobili 302 konzílií vo vzťahu k intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti a zabezpečili 106 dlhodobých centrálnych cievnych prístupov pre pacientov NÚDCH. DKAIM zabezpečuje sekundárne transporty kriticky chorých detí a novorodencov systémom mobilnej intenzívnej jednotky (MIJ) v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. V roku 2016 urobili 378 transportov.
V rámci resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti:

 • zdokonaľujú techniky umelej ventilácie pľúc s použitím kompatibilného dávkovača NO (oxidu dusného) a nekonvenčnej oscilačnej ventilácie u detí do 35 kg telesnej hmotnosti
 • zvyšujú bezpečnosť pacienta komplexným „bed-side“ monitoringom vitálnych funkcii a základných laboratórnych parametrov (kontinuálne meranie ICP, SvjO2, NIRS, invazívne HD sledovanie, analýza krvných plynov a výpočty VO2 a DO2 a iné.
 • klinika používa tromboelastograf pre potreby okamžitého bed-side monitorovania hemokoagulačnej kaskády
 • štandardom sa stalo využívanie terapeutickej hypotermie u detí s KCP, v poresuscitačnej starostlivosti a ostatných indikáciách
 • štandardom je využívanie USG prístroja pre „bed-side“ diagnostike a terapeutické procedúry (urgentné diagnostické zhodnotenie stavu dieťaťa pri príjme, kanylácia centrálnych véna a artérií).

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

Pracovníci kliniky sa aktívne zúčastňujú a podieľajú na organizovaní odborných konferencií doma i v zahraničí a publikujú svoje príspevky v odborných časopisoch. Niekoľko lekárov kliniky v rámci doktorandského štúdia vykonáva výskumnú činnosť v špecializovaných témach detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Pedagogická činnosť

DKAIM zabezpečuje pedagogickú činnosť v pregraduálnej výchove v predmete anestéziológia a intenzívna medicína a predmete pediatria v rámci LF UK a  LF SZU. V postgraduálnej výchove v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívne medicína, pediatria, pediatrická intenzívna medicína a pediatrická anestéziológia v rámci LF ZSU. Taktiež sa podieľa na vzdelávaní sestier v rámciFakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v pediatrii, pediatrickej intenzívnej medicíne a anestéziológii a intenzívnej medicíne.

Ambulancie DKAIM

Anestéziologická ambulancia, 1. poschodie, blok D, č. dverí 105, tel.: +421 2 59371 626

Anestéziologická ambulancia, 3. poschodie, blok D, tel.: +421 2 59371 731

Zabezpečujú anestéziologické predoperačné vyšetrenia detí s plánovanou chirurgickou liečbou.

Informácie pre rodičov

Vážení rodičia,

každý pacient pred plánovanou operáciou alebo vyšetrením v celkovej anestézii musí mať urobené predoperačné anestéziologické vyšetrenie. Vyšetrenie nemá byť staršie ako 14 dní a malo by byť urobené najneskôr 1 deň pred plánovanou operáciou. Na predoperačné anestéziologické vyšetrenie je pacient odosielaný svojím pediatrom alebo chirurgom podľa termínu plánovanej operácie alebo vyšetrenia v celkovej anestézii.

Pred návštevou anestéziologickej ambulancie by dieťa malo mať urobené pediatrické predoperačné vyšetrenie od praktického lekára pre deti a dorast, ktorý najlepšie pozná zdravotný stav dieťaťa. Ak je dieťa sledované u špecialistu (kardiológ, neurológ, endokrinológ…) a je v stabilizovanom stave, stačí priniesť posledný nález od špecialistu, nie však starší ako 6 mesiacov.

Dieťa nesmie byť v karanténe infekčného ochorenia. Odstup od poslednej bežnej infekcie horných dýchacích ciest musí byť minimálne 3, po zápale pľúc minimálne 6 a po očkovaní 3 týždne. V prípade ochorenia krátko pred plánovanou operáciou alebo vyšetrením v celkovej anestézii telefonicky kontaktujte vášho chirurga alebo pediatra, ktorý podľa závažnosti stavu naplánuje nový termín operácie alebo vyšetrenia.

Laboratórne vyšetrenia nie sú u detí starších ako 1rok pri výkonoch vhodných na jednodňovú chirurgiu potrebné. V záujme minimálnej traumatizácie dieťaťa sa robia iba v prípadoch, ak ich potreba vyplynie z pediatrického vyšetrenia.

Pred každou operáciou alebo vyšetrením v celkovej anestézii si podrobne prečítajte Poučenie pred výkonom v celkovej anestézii. Tento dokument vám poskytne informácie o výhodách a rizikách celkovej anestézie (CA), ako aj o možnostiach pooperačnej analgézie. Prosíme vás o pozorné prečítanie, podpísanie informovaného súhlasu a vyplnenie dotazníka na druhej strane.

Ak by ste mali aj po prečítaní poučenia pred výkonom v CA doplňujúce otázky, lekár anestéziológ vám na ne rád odpovie a zároveň vysvetlí aj podrobnosti ohľadom voľby regionálnej anestézie, obdobia nalačno a pooperačnej liečby bolesti a ďalšie.

Ak vaše dieťa čaká operácia, môžete ho v rámci prípravy pred operačným výkonom sprevádzať do vyhradenej časti priestorov operačného traktu.  V takom prípade, nakoľko je to prísne sterilné prostredie, vás žiadame, aby ste si vopred zakúpili jednorazové operačné oblečenie. Môžete si ho zakúpiť aj vo verejnej lekárni v poliklinike NÚDCH alebo v ktorejkoľvek  inej lekárni.
Ďakujeme za porozumenie.

POKYNY K HOSPITALIZÁCII_DKAIM

Ambulancie

Kontaktné informácie

bloky A, B, Coddelenia a kliniky
blok Dpoliklinika – ambulantná časť
blok E 1lôžková časť nemocnice – riadiaca časť
blok E 2 a E 3lôžková časť nemocnice
blok Fposluchárne a oddelenia
UPurgentný príjem