Klinika pediatrickej urológie

Klinika pediatrickej urológie LFUK a NÚDCH

Viac informácií nájdete aj na:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

doc. MUDr. Ing. Ján Breza, PhD., MPH, MHA prednosta kliniky
tel.: +421 2 59371 261, e-mail: jan.breza@nudch.eu

MUDr. Peter Bartoň, zástupca prednostu
tel.: +421 2 59371 192, e-mail: peter.barton@nudch.eu

Mgr. Blažena Darášová, vedúca sestra
tel.: +421 2 59371 215, e-mail : darasova.blazena@nudch.eu

Klinika pediatrickej urológie (KPU) je jediným etablovaným pracoviskom pediatrickej urológie na Slovensku. Jej hlavným zameraním je diagnostika a liečba vrodených vývojových chýb obličiek, odvodných močových ciest a genitálu u detí. Diagnostika a liečba týchto pacientov sa zachytáva ešte v novorodeneckom období, teda ešte v asymptomatickom štádiu, čím sa výrazne zlepšili výsledky liečby. Presunutím liečby do najnižších vekových skupín sa zmenilo postavenie pracoviska na Slovensku a v súčasnosti má KPU v tejto problematike dominantné postavenie. V ambulanciách KPU ročne vyšetria 7 000 pacientov a hospitalizujú 1 200 detí.
Profilácia pracoviska zahŕňa diagnostiku a liečbu vrodených obštrukčných uropatií a ostatných vrodených chýb močového a pohlavného ústrojenstva, diagnostiku a chirurgickú liečbu onkologických ochorení urogenitálneho traktu (UGT), diagnostiku a liečbu poranení UGT, kameňov a neurogénnych porúch močenia.
Z liečebných metód sa štandardizovala endoskopická liečba vezikoureterálneho refluxu (VUR) a chlopne zadnej uretry. Klinika naďalej v plnom rozsahu využíva urodynamický, pričom urodynamické vyšetrenie predstavuje neoddeliteľnú súčasť diferenciálnej diagnostiky funkčných ochorení močového mechúra u detí.
Od septembra 2012 KPU vďaka novej laparoskopickej zostave začala diagnostiku a liečbu niektorých anomálií genitálu, napríklad kryptorchizmu. V roku 2015 zaviedli laparoskopickú miniinvazívnu liečbu obštrukčných uropatií a onkologických ochorení obličiek, z čoho benefitujú naši pacienti kratšou dobou hospitalizácie, rýchlejšou rekonvalescenciou a najmä nižšou intenzitou bolesti, ktorá každý pooperačný stav sprevádza.

V rokoch 2015 a 2016 úspešne transplantovali obličky detským pacientom.

Od roku 2017 na klinike vykonávame laparoskopickú operatívu aj u našich najmenších pacientov, vážiacich menej ako 9 kg. Zaviedli sme tiež nový operačný postup v liečbe exstrofií močového mechúra a s tým spojenej inkontinencie moču – Kellyho operáciu, ktorej postup si lekári osvojili počas stáže v Londýne a Prahe.

Pedagogická, vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

KPU sa zúčastňuje postgraduálnej výchovy v urológii. Pracovníci KPU prednášajú na postgraduálnych kurzoch pre lekárov, na pracovných konferenciách Slovenskej urologickej spoločnosti a Českej urologickej spoločnosti a sú zapojení do medzinárodných celosvetových štúdií.

Pracoviská KPU

Centrum pre diagnostiku a liečbu vrodených ochorení uropoetického systému
MUDr. Peter Bartoň, zástupca prednostu
MUDr. Kvetoslava Slebodníková, sekundárny lekár

Centrum spolupracuje s Detskou klinikou LF UK a NÚDCH, Rádiologickým oddelením NÚDCH a  Univerzitnou nemocnicou Bratislava (I. gynekologicko-pôrodníckou klinikou Lekárskej fakulty SZU). KPU je jediným samostatne etablovaným pracoviskom s dominantným postavením na Slovensku so zameraním na depistáž, diagnostiku a liečbu predovšetkým vrodených ochorení uropoetického systému. Táto činnosť sa vykonáva v spolupráci s nefrológmi Detskej kliniky LF UK a NÚDCH v perinatálnej diagnostike. KPU zároveň spolupracuje s I. gynekologicko-pôrodníckou klinikou LF SZU v perinatálnej diagnostike.

Ambulancie KPU
Urologická ambulancia tel.: +421 2 59371 585, +1. poschodie, blok D, č. dv. 152
Urodynamická a urologická ambulancia tel.: +421 2 59371 440, +1. poschodie, blok D, č. dv. 154

Informácie pre rodičov

Vážení rodičia,
ak ste boli odporučení detským lekárom na prvé vyšetrenie do našej ambulancie alebo chodíte s  dieťaťom do našej ambulancie na pravidelné kontroly, prosíme o dodržiavanie týchto odporúčaní:
Ternín vyšetrenia v urologickej ambulanvii si rezervujte na rezervačnom portáli https://rezervacie.nudch.eu.
Po vstupe do polikliniky na prízemí sa pred každým vyšetrením zaregistrujte v  centrálnej registrácii. Budete potrebovať odporučenie od detského lekára pri prvom vyšetrení a preukaz poistenca dieťaťa pri každom ďalšom vyšetrení.
Ak nemôžete dodržať objednaný termín vyšetrenia, plánovanú kontrolu, alebo vaše dieťa ochorelo a užíva antibiotiká, prosíme odhlásiť termín vyšetrenia. Váš odhlásený termín môžeme poskytnúť ďalšiemu pacientovi.
Po príchode do čakárne pred ambulanciou odovzdajte, prosím, zdravotnej sestre pri prvom vyšetrení odporučenie od detského lekára, kópiu resp. výpis výsledkov vyšetrení od odporúčajúceho detského lekára a preukaz poistenca.  Prosíme v čakárni počkať na vyšetrenie, na ktoré vaše dieťa zavoláme.
Na prijatie na hospitalizáciu sa dostavte s predoperačnými vyšetreniami do urologickej ambulancie v čase o 7.30 hod. Zaregistrujte sa v centrálnej registrácii vo vestibule polikliniky. Pripravte si: preukaz poistenca pre registráciu a občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa. Pri prijatí sprevádzajúcej osoby dieťaťa, najčastejšie matky alebo zákonného zástupcu, treba zaregistrovať aj sprievodcu dieťaťa a priniesť preukaz poistenca.

Počas hospitalizácie budete potrebovať:

  • hygienické a osobné potreby
  • odporúčame priniesť si so sebou teplomer, pohár, príbor, ak je dieťa zvyknuté na svoje veci
  • hospitalizované matky si môžu priniesť aj posteľnú bielizeň
  • lieky, ktoré dieťa dlhodobo užíva

Ak vaše dieťa čaká operácia, môžete ho v rámci prípravy pred operačným výkonom sprevádzať do vyhradenej časti priestorov operačného traktu.  V takom prípade, nakoľko je to prísne sterilné prostredie, vás žiadame, aby ste si vopred zakúpili jednorazové operačné oblečenie. Môžete si ho zakúpiť aj vo verejnej lekárni v poliklinike NÚDCH, alebo v ktorejkoľvek  inej lekárni.
Ďakujeme za porozumenie.


Prosím nezabudnite
, ak sa nemôžete dostaviť v dohodnutom termíne na hospitalizáciu, telefonicky nám oznámte zmenu do urologickej ambulancie na tel.: +421 2 59371 585 (v čase 12:30–13:30) alebo na sekretariát na tel.: +421 2 59371 268 (8:00 – 15:00).

Ambulancie

Telefón:

Blok D, 1. poschodie, č. dverí: 154

Telefón:

Blok D, 1. poschodie, č. dverí: 152

Kontaktné informácie

bloky A, B, Coddelenia a kliniky
blok Dpoliklinika – ambulantná časť
blok E 1lôžková časť nemocnice – riadiaca časť
blok E 2 a E 3lôžková časť nemocnice
blok Fposluchárne a oddelenia
UPurgentný príjem