Ortopedická klinika

Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH (ORK)

Viac informácií nájdete aj na:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.,MPH. prednosta
tel.: +421(0)2 59371451, email: milan.kokavec@nudch.eu

MUDr. Martina Frištáková, PhD, zástupca prednostu
tel.: +421(0)2 59371611, email: martina.fristakova@nudch.eu

Mgr. Renáta Červinková, vedúca sestra
tel.: +421(0)2 59371443 (711, 712), email:renata.cervinkova@nudch.eu

Sekretariát kliniky
tel.: +421(0)2 59371612, fax: +421(0)2 59371716

Ortopedická klinika (ORK) LF UK a NÚDCH vznikla 1.9.2004 z pôvodného Ortopedického oddelenia NÚDCH po presídlení I. ortopedickej kliniky LF UK, FNsP a SZU z budovy na Hlbokej ulici do priestorov FNsP Ružinov v roku 2003. Pôvodné ortopedické oddelenie NÚDCH sa formovalo pod vedením ordinára ortopédie MUDr. Lea Spiššáka, CSc., na Detskej chirurgickej klinike LF UK a NÚDCH. Po dobudovaní technického vybavenia a doplnení personálneho obsadenia začalo svoju činnosť 13.5.1992 v areáli starej budovy NÚDCH na Lazaretskej ulici v Bratislave a primárom sa stal MUDr. Emil Huraj, CSc. Dlho bolo jediným samostatným špecializovaným pracoviskom detskej ortopédie na Slovensku a v roku 1997 sa presťahovalo do budovy novej Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch.

ORK sa venuje prevencii, diagnostike, liečbe, vzdelávaniu, posudzovaniu a výskumu ochorení a úrazov pohybového aparátu v detskom a adolescentnom veku.

Okrem najčastejších vrodených a vývojových  abnormalít a ortopedických ochorení detského veku sa klinika venuje komplexne aj problematike neuroortopédie a reumoortopédie. V spektre činností kliniky je samozrejmosťou liečba zápalových ochorení pohybového aparátu, aseptických nekróz, úrazov a poúrazových stavov. Súčasťou činností ORK je ortopedická liečba následkov systémových ochorení (metabolické a endokrinné abnormality s vplyvom na skelet, osteochondrodysplázie a iné početné osteoartrikulárne syndrómy).

Ako jediné pracovisko na Slovensku vykonáva nasledovné výkony:

Využíva Ponsetiho techniku liečby najčastejšej vrodenej chyby detského chodidla – tzv. konskej nohy – PEC (pes equinovarus congenitus) ambulantným sádrovaním a následným preťatím Achillovej šlachy a doliečením Denis Brownovými dlahami. Zároveň v súlade s moderným pohľadom ortopedickej liečby pokrýva terapeutické možnosti PEC od najjednoduchších až po najnáročnejšie operačné výkony v zložitých prípadoch a syndrómoch.

Ako jediné pracovisko na Slovensku v spolupráci s Klinikou detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH sa systematicky a komplexne venuje problematike onkoortopédie detského veku. Detskú onkoortopédiu vykonáva v plnom rozsahu – odstraňuje zhubné nádory z kostí a nahrádza individuálnymi endoprotézami, medzi nimi aj protézami, ktoré dokážu ,,rásť“ spolu s dieťaťom. Zároveň rieši benígne nádory pohybového aparátu a nádorom podobné afekcie (kostné cysty), zlomeniny v kostných cystách a pod.

V rámci spondylochirurgie, ktorej sa venuje zástupca prednostu ORK MUDr. Boris Liščák sa vykonávajú všetky typy operácií pri rôznych typoch deformít chrbtice u detí. Pri liečbe idiopatických skolióz u adolescentov sa využívajú najmodernejšie princípy založené na apikálnej derotácii (cluster technika), ktoré umožňujú trojrozmernú rekonštrukciu patologicky zmenených pomerov chrbtice, ramien a hrudníka. Neuromuskulárne a kongenitálne deformity chrbtice u detí predstavujú najťažšiu kapitolu spinálnej chirurgie, pri ktorých sa na ORK štandardne využívajú celosvetovo uznávané princípy najmodernejších typov sakro-pelvickej fixácie (S2AI), rôznych typov osteotómií chrbtice (SPO, PSO, COWO, VCR), ako aj náročné resekčné výkony (hemivertebrektómie, korpektómie a spondylektómie). Okrem toho sa ORK podiela v rámci spolupráce s Klinikou detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH na diagnostike a liečbe nádorových ochorení axiálneho aparátu. V neposlednom rade patrí do spektra operačných procedúr ORK takisto aj trauma detskej chrbtice.

ORK sa tiež venuje korekciám uhlových a dĺžkových dyskrepancií končatín či už Taylorovým priestorovým rámom, alebo od roku 2016 intramedulárne do dlhej kosti zavedeným magneticky expandibilným klincom Precice

ORK vykonáva aj ošetrenia úrazov mäkkého kolena v detskom a adolescentom veku, sutury meniskov, ošetrenia lézii chrupaviek a artroskopické náhrady skrížených väzov

Od júna 2013 vykonáva u deti s detskou mozgovou obrnou (DMO) – zatvorené viacúrovňové uvoľňujúce fibrotómie. Inštruktážne operácie absolvoval prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD v  Orthopaedic Hospital Vienna-Speising.

Roku 2012 zaviedla Detská ortopedická klinika novú metódu na korekciou plochej nohy „calcaneostop“ s využitím vstrebateľných skrutiek ideálne vo veku 8-12 rokov. Táto metóda bola doplniná v roku 2016 o skrutku HyProCure ktorá je vhodná aj pre starších pacientov.

DORK ako jediné pracovisko na Slovensku robí mnohé metódy u raritných ochorení, napríklad pri liečbe vrodeného pakĺbu predkolenia s použitím vaskularizovaného štepu z ihlice v spolupráci s Klinikou plastickej chirurgie UNB, plastiky odhalených endoprotéz svalovými lalokmi a voľnými kožnými transplantátmi.

V duchu prevencie sa ORK venuje skríningu a včasnej liečbe vývojovej dysplázie bedra u detí v rámci prirodzeného regionálneho spádu, ale aj riešeniu patologických nálezov vyžadujúcich náročnejšiu a špecifickú liečbu vlastných následkov problematiky DDH u pacientov z celého Slovenska.

Na klinike ročne ambulantne vyšetria viac ako 8 000 pacientov, z nich asi 40-50% podielu tvoria detskí pacienti žijúci mimo Bratislavy, hospitalizujú 600 – 700 detí, z ktorých vyžaduje operačnú liečbu okolo 500 pacientov.

ORK plní tiež úlohy súvisiace s pregraduálnym a postgraduálnym vzdelávaním lekárov a sestier na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v spolupráci s Fakultou zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity organizuje postgraduálne vzdelávacie školiace miesta a tematické kurzy. Zároveň spolupracuje s mnohými zahraničnými klinikami v oblasti nových metód diagnostiky a liečby.

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

V súčasnosti ORK rieši výskumné granty s tematikou osteoporózy v detskom veku, genetickej diagnostiky vývojovej dysplázie bedrového kĺbu u detí v regióne Karpatského oblúka a využitia 3D tlače v ortopedií.

V mnohých oblastiach klinika rozvíja spoluprácu so zahraničnými klinikami, napríklad v oblasti deformít chrbtice a spinálnej chirurgie, v oblasti využitia nových artroskopických metód, výskumu osteoinduktívnych hmôt na výplň kostných cýst a v oblasti nových metód korekcie uhlových, dĺžkových a rotačných deformít končatín.

Jednou z priorít kliniky je prezentácia pracoviska doma a v zahraničí formou publikácií a prednášok. Prednosta kliniky a jeho zástupca sú členmi European Pediatric Orthopaedic Society (EPOS). Prednosta kliniky pôsobí vo funkcii prezidenta Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti (SOTS), člena výboru EPOS-u, tiež ako národný delegát v UEMS, SICOT, EFORT, IFPOS a v redakčných radách renomovaných odborných časopisov a periodík. Mimoriadnym ocenením detskej ortopédie na Slovensku bolo poverenie SOTS organizáciou prvého postgraduálneho kurzu organizácie EPOS – POSNA (Pediatric Orthopaedic Society of Northern America) s názvom Current concepts in pediatric orthopaedics v  2007.

Dve ambulancie ORK (č.147 a č.149) sa nachádzajú v poliklinickej časti NÚDCH na 1.poschodí, blok D, obidve sú plne funkčné a spĺňajú štandardy liečebno – preventívnej starostlivosti v odbore ortopédia.

Informácie pre rodičov

Pred prijatím k plánovanej operačnej liečbe je potrebné doplniť predoperačné vyšetrenia – laboratórne odbery a pediatrické vyšetrenie, ktoré nesmú byť staršie ako 7 dní. Anestéziologické vyšetrenie je následným krokom procesu prijatia dieťaťa na ORK. Objednávajúci ambulantný lekár rodičom vysvetlí podrobnosti súvisiace s operáciou.

Špecifická príprava pacienta pred operáciou deformity chrbtice podlieha podrobne vypracovanému protokolu, edukácia pacienta aj rodičov je prísne individuálna.

Princípy individuálneho prístupu k pacientovi patria medzi základné pravidlá liečebnej starostlivosti na Detskej ortopedickej klinike LF UK a NÚDCH.

prednosta kliniky                                   +421(0)259371451 (FAX +421(0)259371881)
primár oddelenia                                    +421(0)259371239 (FAX +421(0)259371853)
sekretariát                                             +421(0)259371612 (FAX +421(0)259371716)
vedúca sestra                                        +421(0)259371443
vyšetrovňa                                             +421(0)259371711, 712, 381
chodba (kontakt rodič. s pacientom)        +421(0)259371494
lekárske izby                                         +421(0)259371851, 611
pracovňa asistentov (lekárov)                   +421(0)259371735
pedagóg                                                +421(0)259371202
ortopedické ambulancie                          +421(0)259371578, 403

Vážení rodičia,
ak vaše dieťa čaká operácia, môžete ho v rámci prípravy pred operačným výkonom sprevádzať do vyhradenej časti priestorov operačného traktu.  V takom prípade, nakoľko je to prísne sterilné prostredie, vás žiadame, aby ste si vopred zakúpili jednorazové operačné oblečenie. Môžete si ho zakúpiť aj vo verejnej lekárni v poliklinike NÚDCH alebo v ktorejkoľvek  inej lekárni.
Ďakujeme za porozumenie.

POKYNY K HOSPITALIZÁCII_ORK

Ambulancie

Telefón:

Blok D, 1. poschodie, č. dverí: 147

Kontaktné informácie

bloky A, B, Coddelenia a kliniky
blok Dpoliklinika – ambulantná časť
blok E 1lôžková časť nemocnice – riadiaca časť
blok E 2 a E 3lôžková časť nemocnice
blok Fposluchárne a oddelenia
UPurgentný príjem