Klinika detskej neurológie

Klinika detskej neurológie (KDN) LF UK a NÚDCH

doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD., prednosta
tel. č.: +421 2 59371 274, e-mail: miriam.kolnikova@nudch.eu

MUDr. Mgr. Marta Miklošková, zástupca prednostu
tel. č.: +421 2 59371 631, e-mail: marta.mikloskova@nudch.eu

Mgr. Monika Janikovič, vedúca sestra
tel. č.: +421 2 59371 102, email: monika.surovicova@nudch.eu

Mgr. Mária Kepenešová – sekretariát KDN LF UK
tel. č.: +421 2 59371 274, email: kepenesova1@uniba.sk

Objednávanie pacientov:
+421 2 59371 323
+421 2 59371 865

KDN je najvyšším špecializovaným pracoviskom v odbore detská neurológia v Slovenskej republike a člení sa na dve časti:

Lôžkovú časť, ktorá sa nachádza na 7.poschodí, blok E, a ambulantnú časť a laboratóriá na 4. poschodí, blok D (poliklinika).

KDN zabezpečuje špecializovanú liečebno-preventívnu starostlivosť o deti s ochoreniami centrálneho a periférneho nervového systému a svalov od narodenia do 18 rokov a 364 dní na úrovni súčasných diagnostických a liečebných poznatkov. Je najvyšším konzultačným pracoviskom pre deti so záchvatovými ochoreniami a epilepsiou. Vykonáva diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku záchvatových ochorení a zameriava sa na farmakorezistentnú epilepsiu a jej liečbu. Za účelom diagnostiky má zriadenú epileptickú jednotku s možnosťou dlhodobého video EEG monitorovania a polygrafického vyšetrenia spánku. Na základe vyšetrení navrhuje medikamentóznu alebo chirurgickú liečbu epilepsie, liečbu ketogénnou diétou alebo zavedenie chronickej stimulácie blúdivého nervu. Je konzultačným pracoviskom pre deti s vrodenými vývojovými chybami mozgu a miechy (VVCH). Neurozobrazovacími a elektrofyziologickými metódami (sonografické vyšetrenie mozgu cez veľkú fontanelu, CT a MR vyšetrenie, MR angiografia, EEG, EMG, evokované potenciály) diagnostikuje VVCH predovšetkým myelodysplázie, hydrocefalus, kortikálne dysplázie a ďalšie vývojové anomálie mozgu, navrhuje ich liečbu a zabezpečuje komplexnú starostlivosť. Diagnostikuje a lieči deti s detskou mozgovou obrnou, zabezpečuje liečbu spasticity botulotoxínom. V spolupráci s Klinikou detskej chirurgie a Detskou ortopedickou klinikou sa zúčastňuje na operáciách na mieche – EMG monitoring. Zameriava sa na diagnostiku a liečebné ovplyvnenie vrodených a geneticky podmienených ochorení mozgu, predovšetkým neurometabolických ochorení mozgu (poruchy látkovej výmeny, metabolizmu, leukodystrofie, poliodystrofie, mitochondriové a peroxyzmové poruchy).  Je celoštátnym centrom pre diagnostiku a liečbu chronických demyelinizujúcich ochorení mozgu, miechy a nervov (akútnu disseminovanú encefalomylitídu, sclerosis multiplex, akútnu a chronickú polyradikulomyeloneuritídu). Koordinuje imunomodulačnou liečbou sclerosis multiplex. Sleduje deti s ochoreniami svalov a periférnych nervov, deti po závažných poraneniach mozgu a miechy, s migrénou a bolesťami hlavy a iné ochorenia.

Diagnostikuje a sleduje deti s ochorením na tuberóznu sklerózu, je participantom medzinárodného registra pacientov s tuberóznou sklerózou /TOSCA/.

KDN vykonáva kompletnú prístrojovú diagnostiku v neurológii v elektroencefalografickom a elektromyografickom laboratóriu, vyšetrenie evokovaných potenciálov, sonografické vyšetrenie mozgu cez veľkú fontanelu, na epileptickej jednotke dlhodobé video EEG monitorovanie a polygrafické vyšetrenia spánku a vyšetrenie mozgu počítačovou tomografiou, magnetickou rezonanciou a pozitrónovou emisnou tomografiou.

Realizuje pregraduálnu výuku poslucháčov LFUK v odbore detská neurológia, postgraduálnu predatestačnú výuku ukončenú atestačnou skúškou a kontinuálne odborné vzdelávanie lekárov v odbore detská neurológia. Súčasťou kliniky je elektroencefalografické laboratórium, epileptická jednotka na video EEG monitorovanie a spánkové polygrafické vyšetrenia a neuropsychologické laboratórium.

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

Vo výskumnej činnosti sa zameriava na farmakorezistentnú epilepsiu. Naše pracovisko zaviedlo liečbu epilepsie ketogénnou diétou, sleduje deti po epileptochirurgických operáciách a deti s vagovou stimuláciou. Na klinike sa riešili viaceré medzinárodné multicentrické štúdie o účinnosti a tolerancii nových epileptík, liečba sklerózy multiplex a neurodegeneratívne ochorenia. Pracovníci kliniky každoročne prednášajú na domácich a medzinárodných kongresoch detskej neurológie a epilepsie. Výsledky prác publikujú v odborných časopisoch doma a v zahraničí.  Sú autormi  monografií o epilepsii, kapitol v monografii Pediatria, viacerých vysokoškolských učebných a postgraduálnych knižných publikácií.

Pracoviská KDN

Lôžková časť kliniky sa člení na oddelenie malých detí a oddelenie starších detí a má k dispozícii 20 lôžok s možnosťou prijatia matky alebo zákonného zástupcu počas hospitalizácie dieťaťa. K dispozícii má jednu nadštandardnú samostatnú izbu pre matku a dieťa. Podrobnejšie informácie o cenách za ubytovanie nájdete na www.nudch.eu.

Lôžková časť – tel.č.:
malé deti: 02 59371 331
veľké deti: 02 59371 332

EEG laboratórium a epileptická jednotka

Polysomnografické laboratórium

Neuropsychologické laboratórium

Lekári:
MUDr. Balážová Patrícia
MUDr. Beňová Eliška
MUDr. Bláhová Boskovičová  Alžbeta
MUDr. Foltán Tomáš
MUDr. Frindt Eszter
MUDr. Holubová Rebeka
MUDr. Hroncová Jana
MUDr. Jacková Veronika
MUDr. Kovárová Dominika
MUDr. Kušíková Katarína
MUDr. Pavlovič Michal
MUDr. Radová Silvia
MUDr. Surgošová Jana
MUDr. Sýkorová Katarína
MUDr. Švecová Lucia
MUDr. Vermes Barbora
MUDr. Viestová Karin

Klinický psychológ:
tel.č.: +421 2 59371 810
Mgr. Gondec Monika
Mgr. Plavčanová Zuzana, PhD.

Logopéd:
PhDr. Iveta Dresslerová – tel.č.: 02 59371 746

Ambulantná časť kliniky

Objednávanie pacientov:
+421 2 59371 323
+421 2 59371 865

Ambulancie KDN všeobecné :

Kontaktný email – ambulancia:
email: neurologia@nudch.eu

Objednávanie receptov – ambulancia:
email: neurologiarecepty@nudch.eu

Neurologická ambulancia I., č. dverí 410, 4. poschodie, poliklinika, blok D
Tel. č.: +421 2 59371 865.
V tejto ambulancii sa môžete objednať na vyšetrenie.

Neurologická ambulancia II., č. dverí 412, 4. poschodie, poliklinika, blok D
Tel. č. +421 2 59371 323.
V tejto ambulancii sa môžete objednať na vyšetrenie.

Neurologická ambulancia III. – akútne stavy
Poradne pri KDN:

pre epilepsiu (Po, Pia)
pre nervosvalové ochorenia ( Str, Pia)
pre neurometabolické ochorenia (Str)

Poradňa pre  zápalové a demyelinizačné ochorenia CNS (Ut)

Neurogenetická ambulancia (Po, Ut), email: neurogenetika@nudch.eu

Ambulantné vyšetrenia:
EEG vyšetrenie (Po-Pia)
USG mozgu (Po, Štv)
EMG (Str, Pia)

Informácie pre rodičov

Vážení rodičia,

ak ste boli odporučení detským lekárom  na prvé vyšetrenie do našej ambulancie alebo chodíte s dieťaťom do neurologickej ambulancie na pravidelné kontroly, prosíme o dodržiavanie týchto odporúčaní:

  • Na prvé vyšetrenie do neurologickej ambulancie sa objednajte  telefonicky na  telefónnych číslach +421 2 59371 865, 323  v čase od 13.30 do 14. 30 hod. Ak ide o potrebu skorého termínu, dieťa objedná na prednostné vyšetrenie jeho detský lekár priamo dohovorom s ambulantným lekárom neurologickej ambulancie.
  • Po vstupe do polikliniky na prízemí sa pred každým vyšetrením zaregistrujte v centrálnej registrácii. Budete potrebovať odporučenie od detského lekára pri prvom vyšetrení a preukaz poistenca dieťaťa pri každom ďalšom vyšetrení.
  • Ak nemôžete dodržať objednaný termín vyšetrenia alebo plánovanú kontrolu, prosíme odhlásiť  termín vyšetrenia telefonicky na čísle +421 2 59371865  a zároveň si môžete dohodnúť náhradný termín vyšetrenia.
  • Po príchode do čakárne pred ambulanciu č. dverí 411 s označením „prihlasovanie pacientov“ (4. poschodí, poliklinika, blok D), odovzdajte, prosím, zdravotnej sestre pri prvom vyšetrení odporučenie od detského lekára, kópiu resp. výpis výsledkov vyšetrení od odporúčajúceho detského lekára a preukaz poistenca. Prosíme v čakárni počkať na vyšetrenie, na ktoré Vaše dieťa zavoláme.
  • V prípade indikovaného akútneho vyšetrenia sa prihláste do ambulancie č. dverí 411 (4. poschodie, poliklinika, blok D) s označením „prihlasovanie pacientov“ a odovzdajte sestre odporúčajúci nález lekára, ktorý akútne vyšetrenie indikoval a čakajte na vyšetrenie.
  • USG vyšetrenie mozgu cez veľkú fontanelu nevyžaduje aby bolo dieťa na lačno. Prosíme zabezpečiť, aby bolo dieťa najedené.

Ak vaše dieťa čaká operácia, môžete ho v rámci prípravy pred operačným výkonom sprevádzať do vyhradenej časti priestorov operačného traktu.  V takom prípade, nakoľko je to prísne sterilné prostredie, vás žiadame, aby ste si vopred zakúpili jednorazové operačné oblečenie. Môžete si ho zakúpiť aj vo verejnej lekárni v poliklinike NÚDCH alebo v ktorejkoľvek  inej lekárni.

Ďakujeme

POKYNY K HOSPITALIZÁCII_KDN

Združenie pre pomoc deťom s epilepsiou a inými neurologickými ochoreniami

Pri KDN pracuje Združenie na pomoc deťom s epilepsiou a inými neurologickými ochoreniami, ktorého cieľom je zabezpečenie najvyššej možnej kvality života detí s epilepsiou a inými neurologickými ochoreniami optimálnou diagnostikou a liečbou ich ochorenia a zabezpečenie ich integrácie v škole, rodine a spoločnosti.

***************************************************************************

Elektronické predpisovanie receptov a zdravotníckych pomôcok (plienky, apod.)

Na adresu neurologiarecepty@nudch.eu nám napíšte meno dieťaťa, rodné číslo, názov, gramáž a počet balení lieku, ktorý potrebujete predpísať.
V prípade pomôcok, napíšte nám názov, kód a počet kusov (nie balení) pomôcky.

Táto adresa slúži len na predpisovanie liekov. Ak máte nejaké otázky ohľadom manažmentu liečby prípadne iné otázky skontaktujte Vášho lekára.

***************************************************************************

Ambulancie

Kontaktné informácie

bloky A, B, Coddelenia a kliniky
blok Dpoliklinika – ambulantná časť
blok E 1lôžková časť nemocnice – riadiaca časť
blok E 2 a E 3lôžková časť nemocnice
blok Fposluchárne a oddelenia
UPurgentný príjem