Oddelenie laboratórnej medicíny

Oddelenie laboratórnej medicíny (OLM)

MUDr. ŠEBOVÁ Claudia, primárka,
tel.: +421 2 59371 229, e-mail: claudia.sebova@nudch.eu

Mgr. Šimčíková Miroslava, vedúca laborantka,
tel.: +421 2 59371 220, e-mail: miroslava.simcikova@nudch.eu

Oddelenie laboratórnej medicíny (OLM) vzniklo v roku 2006 zlúčením troch pracovísk – Oddelenia klinickej biochémie zahŕňajúceho Centrum dedičných metabolických porúch, Hematologicko-transfúziologického oddelenia a Oddelenia klinickej imunológie a alergológie.

V súčasnosti je jediným špecializovaným pracoviskom pediatrickej laboratórnej medicíny na Slovensku a má výnimočné a nenahraditeľné postavenie na Slovensku. Zabezpečuje komplexnosť laboratórnej diagnostiky, monitorovanie liečby a stanovovanie prognózy ochorení pre deti vo všetkých vekových skupinách a umožňuje skrátenie a urýchlenie diagnostického procesu vedúceho k včasnej liečbe detských pacientov. Laboratórne rutinné a špeciálne vyšetrenia poskytuje klinikám, oddeleniam a špecializovaným ambulanciám NÚDCH, DKC NÚSCH Bratislava a ďalším zariadeniam a ambulanciám so sídlom v budove NÚDCH. Najnáročnejšie špeciálne analýzy vykonáva pre detských pacientov a v indikovaných prípadoch i pre dospelých z celého Slovenska.

Prevádzka oddelenia zohľadňuje špecifiká a potreby detského pacienta: anatomické, fyziologické a patofyziologické odlišnosti v jednotlivých vekových obdobiach (prematúrni novorodenci, novorodenci, dojčatá, deti v puberte, adolescenti, mladí dospelí), metabolickú instabilitu vo včasnom detskom veku, imunologickú nezrelosť, akútnejší priebeh ochorení u detí, špecifické spektrum ochorení s výskytom a manifestáciou v detskom veku, minimálne objemy dostupného biologického materiálu. Obtiažne získavanie objektívnych anamnestických údajov od detí, resp. ich rodičov, a náročnejšie fyzikálne vyšetrenie dieťaťa si vyžadujú krátky čas odozvy (TAT = turn around time), t.j. čas od odberu vzoriek na laboratórne vyšetrenie po dodanie výsledkov analýz ošetrujúcim lekárom, aby sa ochorenie mohlo diagnostikovať správne a promptne. Pre spoľahlivú interpretáciu laboratórnych nálezov sa využívajú referenčné hodnoty spracované pre niekoľko vekových skupín.

Nepretržitá dvojzmenná prevádzka zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť rutinných i mnohých špeciálnych parametrov. Urgentné analýzy (STATIM) tvoria viac ako 50% zo všetkých vyšetrení.

Jednotlivé medicínske odbory majú v rámci oddelenia zachovanú odbornú autonómiu s aplikáciou najnovších medicínskych poznatkov zodpovedajúcich úrovni univerzitného zdravotníckeho zariadenia v Slovenskej republike a porovnateľných so špičkovými európskymi pracoviskami.

Na oddelení je zavedený sofistikovaný laboratórny informačný systém, vzorky biologického materiálu sa pre spoľahlivú identifikáciu označujú barkódmi. Komunikácia s nemocničným informačným systémom je zabezpečená obojstranne pomocou elektronických žiadaniek a elektronickým zasielaním výsledkov.

Pracoviská OLM

Informácie a dokumenty OLM

Verejné vyhlásenie OLM