Pracovisko hematológie a transfúziológie (HaT)

MUDr. Grešíková Monika, PhD., vedúca lekárka, hlavný odborník MZ pre detskú hematológiu a transfúziológiu
Tel.: + 421 2 59371 692, e-mail: monika.gresikova@nudch.eu

Mgr. Eva Lisoňová, vedúca laborantka
Tel.: +421 2 59371 435 , mail: eva.lisonova@nudch.eu

Oddelenie hematológie a transfúziológie vzniklo ako samostatné pracovisko v roku 1971 a za 42 rokov svojho pôsobenia sa postupne vyprofilovalo na špičkové detské hematologické pracovisko, ktorého hlavnou náplňou je diagnostika a liečba ochorení krvotvorby u detí od narodenia do 18 rokov a 364 dní. V roku 2006 sa Oddelenie hematológie a transfúziológie stalo súčasťou novo vzniknutého Oddelenia laboratórnej medicíny NÚDCH.

Na pracovisku pôsobia 4 lekári – pediatri so špecializáciou v odbore Hematológia a transfúziológia, 2 lekári – pediatri v príprave na atestáciu v odbore Detská hematológia a onkológia, 3 laboratórni diagnostici a 16 erudovaných laborantov. Pracovisko pozostáva z úsekov Koagulácie, Základnej hematológie, Všeobecnej biochémie, Cytomorfológie, Prietokovej cytometrie a Krvnej banky a Imunohematológie.

Oddelenie disponuje moderným prístrojovým vybavením. Úsek Základnej hematológie patrí k najlepšie vybaveným pracoviskám na Slovensku a dosahuje svetovú úroveň.

Ročne sa na pracovisku HaT vyšetrí približne 170 tisíc vzoriek, z čoho 2/3 tvoria vyšetrenia pre hospitalizovaných a 1/3 pre ambulantných pacientov.

Komplexne sa diagnostikujú vrodené a získané koagulopatie a trombofilné stavy, vrodené a získané anémie a hemolytické anémie, vykonáva sa morfologická, cytochemická a imunofenotypová diagnostika leukémií, lymfómov a iných malignít vyšetrením periférnej krvi, kostnej drene, likvoru, výpotku, uzliny a BAL (bronchoalveolárnej laváže). Lekári poskytujú konziliárne vyšetrenia v rámci celého NÚDCH.

Oddelenie hematológie v rámci diagnostiky nádorových ochorení úzko spolupracuje s odborníkmi na Slovensku, aj v zahraničí. Pracovníci HaT sa v rámci sústavného vzdelávania zúčastňujú na domácich aj zahraničných odborných akciách a podieľajú sa na postgraduálnom vzdelávaní lekárov v rámci špecializačnej prípravy. Pracovisko je jedným z hlavných organizátorov odborného stretnutia detských hematológov, onkológov a transfúziológov, ktoré sa každoročne koná v NÚDCH.