Referenčné centrum pre diagnostiku detských leukémií a lymfómov pre SR

MUDr. Grešíková Monika, PhD., odborný garant
Tel.: + 421 2 59371 692, fax: +421 2 54776243, e-mail: monika.gresikova@nudch.eu

Pracovisko HaT OLM je od roku 2012 Referenčným centrom SR pre diagnostiku detských leukémií a lymfómov a je zamerané na:

  • Morfologickú, cytochemickú a imunofenotypovú diagnostiku MDS, leukémií (akútnych – ALL, AML a chronických – CML), lymfómov (HL a NHL) a iných malignít detského veku vyšetrením periférnej krvi, kostnej drene, likvoru, .výpotkov, BAL (bronchoalveolárnej laváže) a uzliny.
  • Potvrdenie definitívnej diagnózy pacientov z onkologických centier na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice).

Centrum úzko spolupracuje s Klinikou detskej hematológie a onkológie (KDHaO) NÚDCH, Transplantačnou jednotkou kostnej drene KDHaO NÚDCH a onkologickými klinikami v Banskej Bystrici a Košiciach. Úsek prietokovej cytometrie úzko spolupracuje so zahraničnými pracoviskami: Detská fakultná nemocnica Motol – Praha (konzultácie ohľadne nejasných pacientov) a Detská fakultná nemocnica sv. Anny Viedeň (konzultácie ohľadne minimálnej reziduálnej choroby). Úsek cytomorfológie úzko spolupracuje so zahraničnými pracoviskami: EWOG-MDS/JMML a SAA – Europská pracovná skupina pre myelodysplastické syndrómy, JMML a SAA, Freiburg, Nemecko a Detská fakultná nemocnica sv. Anny Viedeň.