Pracovisko klinickej biochémie

Pracovisko klinickej biochémie

MUDr. ŠEBOVÁ Claudia, primárka,
tel.: +421 2 59371 229, e-mail: claudia.sebova@nudch.eu

Mgr.Miroslava Šimčíková, vedúca laborantka,
tel.: +421 2 59371 220, e-mail: miroslava.simcikova@nudch.eu

RNDr. Vasilenková Alena, vedúca analytička,
tel.: +421 2 59371 551, e-mail: alena.vasilenkova@nudch.eu

Biochemická diagnostika u detí v NÚDCH sa začala rozvíjať od roku 1969. Oddelenie klinickej biochémie sídlilo pôvodne v priestoroch historickej budovy na Lazaretskej ulici. V priebehu rokov 1990-1991 sa postupne presunulo do nových priestorov NÚDCH na Limbovej ulici na Kramároch. V roku 2006 sa stalo súčasťou novozriadeného Oddelenia laboratórnej medicíny. Pracovisko v súčasnosti poskytuje klinicko-biochemické informácie nevyhnutné pre diagnostiku, monitorovanie a stanovenie prognózy ochorení u detských pacientov vo veku do 18 rokov + 364 dní. Vykonáva všetky základné biochemické vyšetrenia a viac ako 100 špeciálnych parametrov a profilových vyšetrení.

Celkový počet vyšetrení za rok sa pohybuje okolo 900 000, viac ako 50% tvoria urgentné (statimové) vyšetrenia.

Na pracovisku pôsobí 6 lekárov, 9 laboratórnych diagnostikov a 20 erudovaných laborantov. Pracovisko je rozčlenené na Úsek rutinných metód a kontroly kvality, Úsek špeciálnych metód a informatiky a Centrum dedičných metabolických porúch.

Kvalitné prístrojové vybavenie tvoria moderné analyzátory s minimálnymi nárokmi na objem vyšetrovaného biologického materiálu s metódami umožňujúcimi potlačenie interferencií, ktoré sa frekventne vyskytujú vo vzorkách detských pacientov. K dispozícii sú výkonné automatické biochemické analyzátory pracujúce na báze suchej a roztokovej chémie. Pracovisko rozvíja diagnostiku najmä v oblasti pediatrickej klinickej enzymológie, dosiahlo svetovú prioritu v detekcii pacientov s tranzitórnou hyperfosfatazémiou detského veku. Rutinné a špeciálne vyšetrenia sa vykonávajú pod kontrolou troch medzinárodných systémov externého hodnotenia kvality (SEKK, RIQAS, EQAS), v ktorých sa dosahujú výborné výsledky.

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

Pracovisko rozvíja spoluprácu s odborníkmi v SR a so zahraničnými pracoviskami s rovnakým zameraním. Naši pracovníci aktívne prezentujú výsledky vedeckovýskumnej činnosti na mnohých odborných zahraničných a domácich zjazdoch a konferenciách. Hlavnými oblasťami vedeckého záujmu sú v úzkej kooperácii s klinikami NÚDCH a pracoviskami Lekárskej fakulty UK: POCT diagnostika u detských pacientov, využitie suchej chémie pri pediatrickej laboratórnej diagnostike, zriedkavé choroby a laboratórna diagnostika, poruchy výživy v detskom veku a biochemická diagnostika, a ďalšie.

Pedagogická činnosť

Pracovníci sa podieľajú na postgraduálnom vzdelávaní lekárov v rámci špecializačnej prípravy.