Kramárenský deň klinického výskumu – Medicína detského veku – veda a prax

Bratislava 7. decembra 2023 – V poradí už 7. ročník Kramárenského dňa klinického výskumu pod záštitou ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej sa dnes konal v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH).  Odborné podujatie zacielené na vedu a prax mladých lekárov má v najväčšej detskej nemocnici na Slovensku tradíciu od roku 2015.

 „Kramárenský deň klinického výskumu si za tie roky získal  v našej nemocnici veľmi silnú podporu tak zo strany skúsených  lekárov ako aj mladých začínajúcich kolegov.  Práve pre nich vytvárame podmienky nielen na klinický výskum, ale aj na prezentáciu výsledkov svojej práce, lebo práve prezentácia vedecko-výskumnej práce mladých lekárov je motorom celej medicínskej činnosti, ktorý ju posúva vpred.  Som presvedčený, že aj týmto podujatím vytvárame motivačné prostredie pre mladých kolegov, aby ostali  pracovať v našej nemocnici.  Už po siedmykrát môžeme  informovať o najnovších metódach diagnostiky a liečby detských pacientov vo všetkých špecializáciách v našej nemocnici. Celkovo  kolegovia prihlásili  21  veľmi kvalitných a precízne vypracovaných prednášok, ktoré sme zaradili do programu konferencie,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a člen vedeckého výboru konferencie a poďakoval mladým kolegom, ktorí sa venujú vedeckej práci a rovnako skúsenejším kolegom, ktorí ich odborne vedú.

 „Kramárensky deň“ sa stal etablovaným odborným podujatím nielen v NÚDCH  ale aj v širokej pediatrickej komunite.  Je jedinou  vedeckou platformou pre mladých pediatrov na Slovensku, ktorá  už  7 rokov vytvára  priestor mladým lekárom na prezentovanie vlastných výsledkov klinického výskumu.   Cieľom konferencie je posilnenie  interdisciplinárnej spolupráce, zdieľanie  a výmena  vzájomných skúseností, či stimulácia   k podnetným odborným  diskusiám, ktoré sú základom  vedeckého pokroku.  Konferencia sa nesie v súťaživom duchu,   3 najlepšie prednášky sú honorované cenou riaditeľa NÚDCH. Organizovanie odborného podujatia je  skvelým príkladom ako podporovať vzdelávanie a výchovu mladej generácie pediatrov  v špičkovej detskej nemocnici a posilňovať  rozvoj pediatrie na Slovensku,“ povedala prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., prednostka Detskej kliniky LF UK a NÚDCH  a prezidentka konferencie.

Odborný program je zameraný na prezentáciu prednášok najmä mladších kolegov, ktoré sa týkajú medicínskych inovácií na jednotlivých pracoviskách NÚDCH. ,,Prednášky sú tematicky rozdelené do troch oblastí. Prvá sa venuje  klinickej pediatrii, druhá problematike inovácií v operačných odboroch a v tretej časti sú zaradené voľné témy“, povedal prof. MUDr. Milan Kokavec,  PhD., prednosta Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH a člen vedeckého výboru konferencie. V bloku operačných disciplín odzneli kvalitné prezentácie z detskej chirurgie, ortopédie, oftalmológie, otorinolaryngológie a pediatrickej urológie. Odborným podujatím sa podarilo vytvoriť priestor pre  mladých  kolegov, kde sa naučia  prezentovať výsledky svojej práce najskôr na pôde nemocnice, neskôr na medzinárodných odborných podujatiach,  vypracovať kvalitný abstrakt, diskutovať o probléme a postaviť sa nielen k pacientovi, ale tiež sumarizovať výsledky a spraviť terapeutický záver. ,,Medicína nie je iba o samotnej  liečbe, ale aj o tom, ako sa lekár postaví k výsledkom.  Musí vedieť vyhodnotiť efektivitu svojej liečby a hľadať nové,  menej invazívne, menej bolestivé a zaťažujúce metodiky, čo v NÚDCH robíme.  V rámci interdisciplinárnej spolupráce mnohých špecialistov dokážu lekári  spraviť pre pacientov veľa dobrého, vedia sa doplniť pri operačných výkonoch a navzájom sa radia,“ doplnil prof. Milan Kokavec.

Viac článkov z kategórie