Detská klinika (DK)

Viac informácií nájdete aj na:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Genetické laboratórium detskej kliniky NUDCH

Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., prednostka kliniky
Tel. č.: +421 2 59371 kl.: 208, 209, fax: 02/59371 850, e- mail: ludmila.podracka@nudch.eu

MUDr. Ľubica Tichá, PhD., zástupkyňa prednostky pre liečebno-preventívnu činnosť
Tel. č.: +421 2 59371 748, e-mail: lubica.ticha@nudch.eu

Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc., tajomník kliniky
Tel.č: +421 2 59371 242, e-mail: peter.ciznar@nudch.eu

Mgr. Ľubica Kuruczová, vedúca sestra
Tel. č.: + 421 2 59371 106, e-mail:  lubica.kuruczova@nudch.eu

Mgr. Beáta Nagyová, vedúca sestra ambulantnej časti kliniky
Tel. č.: +421 2 59371 741, e-mail: beata.nagyova@nudch.eu

Sekretariát DK
Tel. č.: +421 2 59371 209, e-mail: detska.klinika@nudch.eu

Detská klinika LF UK a NÚDCH disponuje  96-timi lôžkami, na ktorých poskytuje vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť pre deti a mladistvých vo veku od narodenia do 18 rokov a 364 dní zo spádovej oblasti Bratislavského kraja a vo vybraných odboroch, akými sú diabetológia, dedičné metabolické poruchy, endokrinológia, imuno-alergológia, gastroenterológia, nefrológia, poruchy príjmu potravy pre pacientov z celého Slovenska.

Lôžka všeobecnej pediatrie sú určené na hospitalizáciu detských pacientov najmä pre akútne prebiehajúcu infekciu alebo za účelom diagnostiky akútnych, či chronických ťažkostí neinfekčného charakteru.

Jednotka intermediárnej starostlivosti (JIS)

MUDr. Jarmila Hornová, PhD., vedúca lekárka IJIS

Tel. č.: +421 2 59371 871, e-mail: jarmila.hornova@nudch.eu

Na JIS sa sústreďujú pacienti s najzávažnejšími klinickými stavmi rôznej etiológie, ktorí vyžadujú intenzívnu pediatrickú starostlivosť, bed-side monitorovanie vitálnych funkcií a špecifickú ošetrovateľskú starostlivosť. Ide najmä o deti s komplikovanými respiračnými infekciami, primárnymi imunodeficitmi, s rozvratom vnútorného prostredia, metabolickými poruchami, pacienti po zložitých operáciách čreva, po transplantáciách pečene a obličiek a iné. JIS disponuje 6 lôžkami, moderným prístrojovým vybavením a školeným zdravotníckym personálom.

Špecializované úseky kliniky

Pneumo-imunoalergológia

Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc., vedúci lekár

Tel. č.: +421 2 59371 538, e-mail: peter.ciznar@nudch.eu

Klinika poskytuje diagnostiku a liečbu pre deti s vrodenou (primárnou) a získanou formou imunitnej nedostatočnosti, autoimunitnými stavmi a alergickými stavmi a chorobami v ambulantnej a nemocničnej starostlivosti. Pracovisko je diagnostickým a výskumným centrom pre primárne imunodeficiencie medzinárodnej nadácie Jeffrey Modella. Aktívne sa spolupodieľa na činnosti registra primárnych imunodeficiencií Európskej spoločnosti pre imunodeficiencie ESID. V úzkej spolupráci s Transplantačnou jednotkou kostnej drene (TJKD)Kliniky detskej hematológie a onkológie (KDHaO) LF UK a NÚDCH zabezpečuje starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii krvotvorných buniek. Poskytuje odborné konzultácie pri  liečebnej stratégii detí s ťažkými formami bronchiálnej astmy a potravinovej alergie. Zabezpečuje konziliárne služby z klinickej imunológie a alergológie pre všetky pracoviská v rámci NÚDCH. Realizuje teoretickú a praktickú výučbu  povinne voliteľného predmetu alergológia pre 4. a 5. ročník LFUK a tiež je školiacim pracoviskom pre lekárov v predatestačnej príprave z odboru Klinická imunológia a alergológia.

toto pracovisko je členom ERS.

ERN-RITA: Európska referenčná sieť pre imunodeficienciu, autozápalové, autimunitné a pediatrické reumatické ochorenia

 

Nefrológia

Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., vedúca lekárka

Tel. č.: +421 2 59371 kl.: 208, 209, e- mail: ludmila.podracka@nudch.eu

Nefrologický tím kliniky má dlhoročné skúsenosti s komplexnou diagnostikou a liečbou najčastejších vrodených a získaných ochorení obličiek vrátane prenatálnej a postnatálnej ultrasonografie, perkutánnej renálnej biopsie, dialýzy a transplantácie. Hlavným vedeckým a odborným záujmom sú obštrukčné uropatie, imunosupresívna liečba komplikovaného nefrotického syndrómu a chronické progresívne glomerulonefritídy. Klinika poskytuje komplexnú starostlivosť o detí s chronickým renálnym zlyhaním vrátane transplantácie obličiek. Pracovníci kliniky vedú národný register dialyzovaných a transplantovaných detí a participujú na odborných aktivitách Európskej spoločnosti pre detskú nefrológiu (ESPN). Vedecko-výskumné projekty sú zamerané najmä na štúdium kardiovaskulárneho rizika a metabolických porúch pri progresívnych nefropatiách.

Endokrinológia

Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., vedúca lekárka

Tel. č.: +421 259371 474, ludmila.kostalova@nudch.eu

Tím detských endokrinológov sa venuje poruchám endokrinného systému, akými sú najmä poruchy rastu, poruchy hypofýzy, štítnej žľazy, nadobličiek, poruchy puberty. Tím sa venuje aj príprave lekárov v špecializačnej a subšpecializačnej oblasti najčastejších porúch endokrinného systému u detí. Vedecké projekty tímu sa zameriavajú najmä na oblasť hypoglykémií a kongenitálneho hyperinzulinizmu (podporené projektom APVV), vybraných zriedkavých dedičných porúch endokrinného systému vrátane dedičných foriem diabetes mellitus (podporené projektom APVV) a dedičnými formami obezity (podporené grantom VEGA).

Toto pracovisko je členom Európskej referenčnej siete Endo-ERN

Referenčná sieť EÚ Zriedkavé endokrinné ochorenia ~ Endo ERS (endo-ern.eu)

Diabetológia

MUDr. Ľubomír Barák, CSc., vedúci lekár

Tel. č.: +421 2 59371, kl. 740, 618, e-mail: lubomir.barak@nudch.eu

Pri klinike je zriadené Detské diabetologické centrum SR, ktorého cieľom je zabezpečiť diagnostiku, liečbu, výučbu a rehabilitáciu detí s diabetom v celoštátnom meradle. V spolupráci s Ústavom zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIŠ) vedie Celoslovenský  register detí s diabetom a metodicky  riadi „Epidemiologickú pracovnú skupinu pediatrických endokrinológov“ pre výskum na Slovensku. Je lídrom v klinickom výskume monogénových foriem diabetu.
Vo vedecko – výskumnej činnosti v  spolupráci s inými pracoviskami LFUK a Slovenskej zdravotníckej univerzity sleduje genetické pozadie novomanifestovaných diabetikov a ich zdravých súrodencov, prebiehajúce  imunologické deje v organizme a tiež možné vyvolávajúce spúšťače autoimunitného procesu. Spoločne s Ústavom experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied (SAV) sa podieľa na vyšetrovaní a sledovaní jedincov s MODY diabetom a neonatálnym diabetom na Slovensku.

Gastroenterológia

MUDr. Iveta Čierna, PhD., vedúca lekárka

Tel. č.: +421 2 59371 240, e-mail: iveta.cierna@nudch.eu

Na klinike sa vykonáva moderná diagnostika a liečba najčastejších ochorení tráviaceho traktu, akútnych a chronických porúch výživy. Hlavnou odbornou profiláciou je problematika chronických nešpecifických črevných zápalov, progresívnych hepatopatií a syndrómu krátkeho čreva.
Na klinike sa vykonávajú endoskopické výkony (gastrofibroskopie a kolonoskopie) a pečeňové biopsie. DK ako jediné pediatrické pracovisko v SR realizuje a koordinuje špecializovanú prípravu detí pred transplantáciou pečene v úzkej spolupráci s detským transplantačným centrom v Essene a zabezpečuje   dlhodobé   sledovanie recipientov s transplantovanou pečeňou. Pracovisko je centrom biologickej liečby pre deti s chronickými zápalmi čreva.

Osteológia / poruchy výživy

MUDr. Ľubica Tichá, PhD., vedúca lekárka

tel. č.: +421 2 59371 871, e-mail: lubica.ticha@nudch.eu

V NÚDCH, ako prvej nemocnici na Slovensku, sa sformovala skupina pre detskú osteológiu – OSTEOPED.   Združuje všetkých odborníkov, ktorí sa v rámci svojej subšpecializácie zaoberajú poruchou metabolizmu kostí a kostnými ochoreniami.

Cieľom pracovnej skupiny je moderná osteologická diagnostika, monitorovanie a liečba porúch kostného metabolizmu u detí. Multidisciplinárny prístup výrazne zvýši kvalitu medicínskej starostlivosti o deti s osteopatiami.

Z problematiky poruchy výživy má klinika dlhoročnú tradíciu s diagnostikou a liečbou mentálnej anorexie a to s celoslovenskou pôsobnosťou.  V úzkej spolupráci s ďalšími pracoviskami LF UK rieši spoločné vedecké projekty zamerané na patomechanizmy neuroendokrinnej regulácie a poruchy kostného zdravia u detí s anorexiou. Klinika poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť aj pre deti s obezitou. Obezitologická pracovná skupina spoluorganizuje národný epidemiologický prieskum obezity v rámci európskeho projektu zastrešovaného WHO a rieši vedecké granty  zamerané na diagnostiku komplikácií detskej obezity.

Dedičné metabolické poruchy

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH, vedúca lekárka

Tel. č.: +421 2 59371 107, e-mail: anna.hlavata@nudch.eu

DK je špecializovaným klinickým pracoviskom Centra dedičných metabolických porúch NÚDCH a v úzkej  spolupráci s Oddelením laboratórnej medicíny NÚDCH vykonáva diagnostiku, monitorovanie a liečbu pacientov s dedičnými metabolickými poruchami. Pri pozitívnom novorodeneckom skríningu na vrodené metabolické ochorenie sa na klinike potvrdzuje, vylučuje alebo stanovuje definitívna diagnóza dedičnej metabolickej poruchy u pacientov z Bratislavy a západoslovenského kraja. V indikovaných prípadoch sa náročné laboratórne, genetické a iné vyšetrenia zabezpečujú aj spoluprácou so zahraničnými pracoviskami.

Toto pracovisko je členom Európskych referenčných sietí (MetabERN)

MetabERN: Európska referenčná sieť pre dedičné metabolické poruchy (ern-net.eu)

Reumatológia

Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD., vedúci lekár

Tel.č.: +421 2 59371 326, e-mail: tomas.dallos@nudch.eu

V odbore detská reumatológia DK zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov so zriedkavými reumatickými ochoreniami detského veku ako sú zápalové ochorenia kĺbov (artritídy), kostí, ciev (vaskulitídy), systémovými ochoreniam spojiva ako aj geneticky podmienenými ochoreniami, ktoré sa prejavujú recidivujúcimi horúčkami. V záujme zabezpečenia komplexnej zdravotnej starostlivosti úzko spolupracuje s Klinikou detskej ortopédie LF UK a NÚDCH, Národným ústavom reumatických chorôb v Piešťanoch, rehabilitačnými zariadeniami a zahraničnými pracoviskami.

Toto pracovisko je členom Európskej referenčnej siete ERN RITA

ERN-RITA: Európska referenčná sieť pre imunodeficienciu, autozápalové, autimunitné a pediatrické reumatické ochorenia

Pracovisko genetickej diagnostiky

RNDr. Katarína Skalická, vedúca laboratória
Tel. č.: + 421 2 59371 162, e-mail: katarina.skalicka@nudch.eu

Pracovisko je rozčlenené na ambulanciu klinickej genetiky a laboratórium genetickej diagnostiky, ktoré má už desaťročnú tradíciu. Bolo založené za účelom riešenia vedecko-výskumných a grantových projektov. Dnes ponúka vysokošpecializovanú molekulovú diagnostiku nielen pre potreby detských pacientov hospitalizovaných v NÚDCH, ale aj pre pacientov z celého Slovenska. Viac informácii o činnosti tohto pracoviska môžete získať na stránke http://genetika.nudch.eu.

Vážení rodičia,
ak vaše dieťa čaká operácia, môžete ho v rámci prípravy pred operačným výkonom sprevádzať do vyhradenej časti priestorov operačného traktu. V takom prípade, nakoľko je to prísne sterilné prostredie, vás žiadame, aby ste si vopred zakúpili jednorazové operačné oblečenie. Môžete si ho zakúpiť aj vo verejnej lekárni v poliklinike NÚDCH, alebo v ktorejkoľvek  inej lekárni.
Ďakujeme za porozumenie.

Informácia o možnosti vyšetrenia protilátok na COVID – 19

Vyšetrené môže byť každé dieťa od 12-16 rokov a adolescent od 16-18 rokov, ktorý bol zaočkovaný vakcínou proti COVID, alebo prekonal infekciu pred zaočkovaním. Odber sa vykonáva 3 týždne po 1.dávke vakcíny a 1 týždeň po 2. dávke vakcíny, prípadne pred plánovanou vakcináciou. Rodičia, ktorí prejavia záujem sa môžu prihlásiť v ambulanciách klinickej imunológie Detskej kliniky, Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), Limbová 1;

  • ambulancia 1: č.dv. 143 (poliklinika NÚDCH 1. poschodie)
  • ambulancia 2: č.dv. 216 (poliklinika NÚDCH 2. poschodie)

v pondelok až štvrtok v čase medzi 7:00 – 11:00. Objednanie nie je potrebné. Dieťa by nemalo konzumovať jedlo 1 hodinu pred odberom krvi.

POKYNY K HOSPITALIZÁCII_DK

Iné aktivity

  1. Združenie rodičov a priateľov detí s diabetom na Slovensku
  2. Spoločnosť Williamsovho syndrómu
  3. Spoločnosť Turnerovho syndrómu
  4. Spoločnosť pre primárne imunodeficiencie
  5. Zlatý kľúčik n.f.
  6. Združenie ojedinelých genetických ochorení
  7. Zlatá rybka o.z.

Ambulancie

Telefón:

Poliklinika, (blok D), 1. poschodie, č. dverí 143
Blok D, 2. poschodie, č. dverí: 241 a 243 (lekár), 242 (sestra)

Telefón:

Poliklinika (blok D), 1. poschodie, č. dverí 105
Blok D, 2. poschodie, č. dverí: 238 a 240 (Lekár), 239 (sestra)

Telefón:

Poliklinika, 2. poschodie, č. dverí: 213

Telefón:

Blok D, 2. poschodie, č. dverí: 217
Blok D, 2. poschodie, č. dverí: 216, 217
Blok D, 2. poschodie, č. dverí: 213 a 215 (lekár), 214 (sestra)

Telefón:

Blok D, 1. poschodie, č. dverí: 144

Kontaktné informácie

bloky A, B, Coddelenia a kliniky
blok Dpoliklinika – ambulantná časť
blok E 1lôžková časť nemocnice – riadiaca časť
blok E 2 a E 3lôžková časť nemocnice
blok Fposluchárne a oddelenia
UPurgentný príjem