V rukách máme svoje zdravie

Galéria

Dôležitosť hygieny rúk vo všetkých sférach verejného života ukázala najmä pandémia koronavírusu. Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk však odborníci každoročne pripomínajú dôležitosť hygieny rúk pre prevenciu rôznych ochorení. Nebezpečné môžu byť aj nozokomiálne infekcie, ohrozujú totiž často práve tých najzraniteľnejších.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) každoročne 5. mája pripomína, že hygiena rúk je jednou z najúčinnejších a najjednoduchších foriem prevencie šírenia infekcií. Nielen pre zdravotníkov platí, že v rukách máme svoje zdravie, ale aj zdravie rizikových osôb, pre ktoré môžu byť fatálne aj bežné ochorenia. „Najmä v zdravotníckych zariadeniach musíme vždy myslieť na to, že do nemocnice sa prichádzajú ľudia vyliečiť, nie sa nakaziť. Prenosu infekcií v zdravotníckych zariadeniach bráni nielen zodpovednosť zamestnancov, ale aj návštevníkov. Hygiena rúk je cesta, ako do nemocnice nákazu nepriniesť, ani so žiadnou neodísť,“ povedal   Dr. Tatul Hakobyan z Kancelárie WHO na Slovensku.

Vzdelávať je potrebné nielen zdravotníkov, ale aj širokú verejnosť. Dôkladnou dezinfekciou rúk pri príchode do zdravotníckeho zariadenia aj pri odchode z neho pomáhame všetci spoločne chrániť nielen ostatných návštevníkov a pacientov nemocnice, ale výrazne znižujeme riziko, že nákazu neprinesieme domov, svojim blízkym, preto sa aj naša nemocnica každoročne pripája k tomuto projektu,“ hovorí MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH.

 

Správna hygiena rúk zachraňuje životy                  

Ročne v EÚ ochorie 672 000 osôb na infekcie spôsobené rezistentnými baktériami.  Ich rezistencia stále narastá, a sú preto stále viac a viac nebezpečné. Jedným z efektívnych riešení je správna hygiena rúk. Rezistencia pôvodcov ochorení na antibiotiká narastá veľmi rýchlo. Znižuje sa tým schopnosť liečiť infekcie antibiotikami. Ohrozená je najmä liečba pacientov s oslabenou imunitou, bezpečnosť chirurgických zákrokov, transplantácia orgánov. Preto aj opatrenia z našej strany musia byť prijímané veľmi rýchlo. Ide o dve kľúčové aktivity:  1.  Antibiotiká neužívajme zbytočne, aby nevznikali nové rezistencie. 2. Zabráňme šíreniu už rezistentných baktérií. A práve toto je mottom tohoročnej kampane k Svetovému dňu hygieny rúk. „Spoločne urýchlime aktivity – ZACHRÁŇTE ŽIVOTY – Dezinfikujte si ruky“.   V tomto slogane  WHO nevyzýva len zdravotníkov. Volá na pomoc všetkých ľudí. Každý, kto prichádza do nemocnice, či ako pacient alebo ako návštevník,  by mal urobiť veľmi dôležitú vec: VYDEZINFIKOVAŤ SI RUKY a to: i/ pri vstupe do nemocničnej budovy,  ii/ pri vstupe do izby pacienta,  iii/ pred jedením, iv/ pri odchode z nemocnice. Najčastejšie sa totiž baktérie prenášajú z jednej osoby na druhú práve rukami.  Dezinfekcia rúk alkoholovým prostriedkom spoľahlivo zabíja aj tie najrezistentnejšie baktérie,“ hovorí prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH., hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre epidemiológiu.

V otázke správnej hygieny rúk odborníci skloňujú najmä takzvanú multimodálnu stratégiu, ktorá zahŕňa: zmenu systému, školenia a ďalšie vzdelávanie, monitorovanie a spätná väzba, komunikácia medzi pracoviskami, zmena kultúry zariadenia v prospech bezpečnosti. Profesorka Štefkovičová dodáva, že „správne vykonávaná hygiena rúk zdravotníckych pracovníkov je kľúčová pre ochranu pacientov. Na zabezpečenie a overenie jej efektivity sú dnes dostupné spoľahlivé overovacie mechanizmy a prepracované vzdelávacie aktivity. Pomáhajú vytvárať bezpečné prostredie pre pacientov a aj pre zdravotníkov. Kvalitne nastavené a dodržiavané opatrenia dokážu znížiť  šírenie infekcie až o 70%.“

Základné piliere správnej hygieny nemocnice by mali zahŕňať nielen hygienu rúk zamestnancov i návštevníkov, hygienu priestorov, ale aj racionálne využívanie antibiotík, zlepšenie možností, ako pacientov izolovať, zvýšiť počet odborníkov v oblasti epidemiológie a hygieny, ale aj využívanie moderných technológií. V neposlednom rade je dôležité  vzdelávať o hygiene nielen zdravotníkov, ale aj verejnosť.

 

Pomáhajú aj technológie     

V súčasnosti existuje na trhu množstvo digitálnych riešení, ktoré využívajú nielen nemocnice. „S cieľom zefektívniť prevenciu infekcií v zdravotníckych zariadeniach vznikli aj programy EPIDIS a Observe V3, ktoré boli vyvinuté na monitorovanie nozokomiálnych infekcií. EPIDIS je program, ktorý dokáže monitorovať výskyt a vývoj infekcií v reálnom čase v rôznych oddeleniach nemocnice, čo umožňuje zdravotníkom sledovať, ako sa infekcia šíri a vyvinúť tak opatrenia na spomalenie a zastavenie nákazy. Na rovnakom princípe funguje aj program Observe V3, ktorý zahŕňa online nástroje na sledovanie hygieny rúk, správu a analýzu dát, ako aj zdieľanie informácií medzi jednotlivými nemocnicami. Oba programy umožňujú zdravotníckym zariadeniam efektívne sa zbaviť šíriacej sa infekcie,“ vysvetľuje MUDr. Katarína Naďová, PhD., MPH., nemocničný epidemiológ vo FN AGEL Skalica, a. s.

Jedným z ďalších nástrojov je aj softvér SOP (Standard Operating Procedure), ktorý zjednodušuje plánovanie a riadenie procesov. Využíva sa v rôznych odvetviach a jeho cieľom je zefektívniť procesy a odstrániť v nich chyby, čím môže prispieť k zlepšeniu kvality starostlivosti o pacientov a minimalizáciu vzniku chýb v zdravotníckych procedúrach. Využívanie technológie a najmä softvérových riešení je v súčasnej starostlivosti o pacienta veľmi vítané, pretože výrazne uľahčuje a zefektívňuje procesy.

 

Misia: Prevencia infekcií      

Dôležitým nástrojom v boji s infekciami je aj projekt Mission: Infection Prevention (Misia: Prevencia infekcií). Táto iniciatíva zahŕňa celý rad opatrení, ktoré sa týkajú hygieny rúk, sterilizácie prístrojov a dezinfekcie priestorov, správneho používania ochranných pomôcok a monitorovania infekcií. Kombinuje produkty, nové pracovné prístupy a tiež kreditované vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na mieru nemocnice. Patria sem i digitálne riešenia, ako sú aplikácie na zlepšenie úrovne hygieny, sledovanie compliance a predikatívny softvér na včasnú diagnostiku šírenia infekcií.

„Nemocnica alebo akékoľvek iné zdravotnícke zariadenie je živý organizmus. Živým nie je len preto, že je tu “živo” v kontexte množstva poprepájaných osôb všetkých vekových kategórií, ale živým je aj preto, že si tu s nami žije aj množstvo neviditeľných a často  nebezpečných nepriateľov – mikroorganizmov – baktérií, vírusov a plesní, ktoré môžu spôsobiť nemocničné alebo nozokomiálne nákazy. Pre tieto mikróby je nemocničné prostredie ako jarmok. Najjednoduchším a finančne nenáročným opatrením k odstráneniu mnohokrát multirezistentných mikroorganizmov, a tým aj prevencii vzniku a šíreniu infekcií spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je predovšetkým správna a kvalitná hygiena rúk. Edukovať v tejto oblasti nielen zdravotníckych pracovníkov ale aj širokú laickú verejnosť je našou spoločnou misiou. V nej by nám mali pomôcť aj iné preventívne opatrenia či rôzne typy “neviditeľných hygienikov, epidemiológov, verejných zdravotníkov” vo forme rozličných digitálnych softvérov,“ hovorí Mgr. Michal Adamišin, PhD., verejný zdravotník/hygienik NÚDCH.

 

Deň hygieny rúk 2023 v slovenských nemocniciach                      

V slovenských nemocniciach sa pri príležitosti svetového dňa odohráva už 5. ročník Dňa hygieny rúk, ktorý upozorňuje na nevyhnutnosť prevencie, ale aj na to, ako si správne a dôkladne vyčistiť a vydezinfikovať ruky pri príchode a odchode z nemocnice.

Aktuálny ročník bude prebiehať v dopoludňajších hodinách vo vstupných priestoroch pätnástich zdravotníckych zariadení:

  1. máj 2023

FN Trenčín, FN Žilina, VÚSCH Košice, Nemocnica Poprad

  1. máj 2023

NÚDCH Bratislava, FN Nitra, SÚSCH Banská Bystrica, DFNsP Banská Bystrica, UNLP Košice, NÚSCH Bratislava

  1. máj 2023

FN Trnava, UN Martin, FNsP Prešov, ÚVN Ružomberok, UN Bratislava-Ružinov

 

Svetový deň hygieny rúk podporujú aj študenti

Edukačno-osvetové podujatia sa budú konať aj na pôde budúcich zdravotníckych pracovníkov. Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka  pripravila študentskú konferenciu, na ktorej je jednou z kľúčových tém hygiena rúk. V piatok 5. mája sa uskutoční v univerzitnej aule Deň hygieny rúk. V  rámci programu budú odprezentované prednášky zamerané na dôležitosť hygieny rúk v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti  spojené s praktickým nácvikom správnej hygieny rúk.

 

 

Viac článkov z kategórie