V NÚDCH otvorili Psychiatrický stacionár pre deti so zameraním na liečbu porúch príjmu potravy

Galéria

Pandémia ochorenia COVID-19 či vojna na Ukrajine odkryli mnohé nedostatky, okrem iného aj v oblasti psychiatrickej starostlivosti na Slovensku. Aj preto sa táto téma stala jednou z priorít rezortu zdravotníctva a v Pláne obnovy a odolnosti SR je zlepšeniu poskytovanej psychiatrickej starostlivosti venovaný celý jeden komponent s celkovým príspevkom 105 miliónov eur. O to viac sa tešíme, že Národný ústav detských chorôb otvoril detský stacionár, ktorý určite bude skvelým príkladom pre ďalšie zariadenia. Takýchto stacionárov by malo v najbližších rokoch otvorených celkovo 15, a to nielen pre deti a adolescentov, ale aj pre dospelých,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

„Situácia s liečbou psychiatrických diagnóz u detí je na Slovensku v žalostnom stave, čo ma aj osobne veľmi zasiahlo, ale  postupne to chceme zlepšiť, čoho príkladom je aj vybudovanie detského stacionára,“ uviedla štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Lenka Dunajová Družkovská.

,,Som veľmi rád, že sa nám podarilo vybudovať Denný stacionár pre pacientov Kliniky detskej psychiatrie. Bude prínosom predovšetkým pre deti s poruchami príjmu potravy – mentálnou anorexiou a mentálnou bulímiou.  Umožní im pokračovať v intenzívnej liečbe napriek tomu, že už nebudú  hospitalizovaní na nemocničnom lôžku, ale v prirodzenom prostredí s menšou emočnou záťažou pre dieťa aj rodinu,“ ocenil prínos nového pracoviska špecializovanej ambulantnej detskej psychiatrickej starostlivosti MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval MZ SR, Nadácii Televízie Markíza, OZ Pomáhame deťom NÚDCH, ČSOB nadácii a  všetkým za pomoc pri realizácii stacionára. Z kapitálových výdavkov Ministerstva zdravotníctva SR v sume 650 000 Eur pre Kliniku detskej psychiatrie bol stacionár podporený sumou  250 000,- EUR, Nadácia Markíza podporila projekt sumou 110 000 Eur, ČSOB nadácia sumou 20 000 Eur.

„Poslaním Nadácie Markíza je meniť svet na lepšie miesto pre deti, pomôcť im, priniesť radosť a umožniť im zažiť pocit podpory a nádeje. Je pre nás veľkou cťou, že sme spolu s partnermi Nadácie Markíza – UniCredit bank a poisťovňou UNIQA mohli stáť pri vzniku myšlienky a  pri realizácii sna vedenia NÚDCH a lekárov z Kliniky detskej psychiatrie o vybudovaní Psychiatrického stacionára pre deti, ktorý je dnes unikátom na Slovensku. Detská duša je krehká, narastá počet detí a mladých ľudí, ktorí trpia frustráciou, úzkosťou, strachom a hnevom, stúpa počet akútnych stavov. Považujeme za mimoriadne dôležité spájať sa pre dobrú vec  v projektoch, akým je tento a podať pomocnú ruku odborníkom, ktorí majú víziu a snahu zlepšovať podmienky na liečbu detských pacientov a prácu zdravotníkov“, povedala Dana Šinková, členka Správnej rady a projektová manažérka Nadácie Markíza.

Pacientov s poruchami príjmu potravy bude na liečebný pobyt do stacionára odosielať detský psychiater po hospitalizácii alebo pacientov bez nutnosti hospitalizácie priamo z ambulancie. Liečba porúch príjmu potravy si často vyžaduje dlhodobé hospitalizácie. ,,Pri niekoľko týždňových hospitalizáciách dochádza k prerušeniu vzťahov pacienta s jeho širšou rodinou, kamarátmi a spolužiakmi. Prerušia sa aj jeho mimoškolské aktivity, ktoré by inak nebolo potrebné prerušovať. Návrat po dlhej – niekoľkotýždňovej hospitalizácii býva následne často pre dieťa aj jeho okolie veľmi náročný a plný napätia pri opätovnom začleňovaní sa do vzťahov a aktivít.  Niekedy je aj plný sklamania zo zmenných rovesníckych vzťahov a zmeškaných udalostí, ktorých sa deti pre dĺžku pobytu v nemocnici nezúčastnili. Liečba formou denného stacionára je pre dieťa menšou emočnou záťažou z nevyhnutnosti separácie, a tým, že časť stravovania prebieha aj doma, rodina je oveľa viac zúčastnená na liečbe. Intenzívnejšie zapojenie rodiny a nadobudnutie znalostí, ako môžu svojmu dieťaťu v náročných situáciách pomôcť, je nesmierne dôležité aj pre obnovenie pocitu kompetentnosti a sebavedomia rodiča,“ povedala doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD., prednostka KDP LF UK a NÚDCH.

,,Veľmi sa tešíme vzniku  stacionára v NÚDCH pre pacientov s poruchami príjmu potravy.  Má zásadný význam v rámci komplexnej psychiatrickej liečby pre pacientov Bratislavy a blízkeho okolia. Obdobnú zdravotnú starostlivosť potrebujú pacienti na celom Slovensku. Bolo by prínosné, aby  psychiatrické stacionáre pre detských pacientov vznikli aj v iných mestách v oboch ďalších regiónoch Slovenska,“ povedal MUDr. Ján Šuba, MPH, primár KDP LF UK a NÚDCH.  

Ďalším prínosom bude tiež predchádzanie hospitalizáciám – u pacientov pod denným odborným dohľadom s intenzívnou psychoterapeutickou liečbou bude možné stabilizovať prípadné zhoršenie zdravotného stavu skôr ako počas bežnej ambulantnej liečby. Ak bude hospitalizácia nevyhnutná, liečba formou denného stacionára, umožní hospitalizáciu skrátiť a na klinike môžu hospitalizovať viac pacientov s PPP.

Existencia stacionára má prínos aj pre personál – umožní realizovať liečbu podľa najmodernejších európskych štandardov, čo prináša satisfakciu v podobe čo najviac adekvátne liečených a v ideálnom prípade  vyliečených pacientov.

Ako prebieha liečba v stacionári?

Realizuje sa denne v čase približne od 7.30 do 15.00 hod. Dĺžka pobytu je nastavená individuálne podľa potreby pacienta a môže byť až v rozsahu 3 mesiacov. Pacient po nastavení režimu nemusí do stacionára dochádzať denne, ale napríklad  2-3 krát týždenne. ,,Terapeutický plán sa nastavuje individuálne, v zásade je však režim štruktúrovaný. Spočíva vo vizitách, individuálnych a skupinových terapiách, edukácii pre pacientov a rodičov, podporných skupinách pre rodinných príslušníkov, rodinného poradenstva a terapie. Súčasťou sú arteteapeutické a ergoterapeutické aktivity, prípadne regulované pohybové aktivity, rehabilitácia, spoločná príprava jedál a stravovanie vrátane nácviku stravovania s rodinou. Školopovinné deti majú zabezpečenú školu. Počet detí je stanovený na 10-12.

Stacionár bude  v prevádzke počas pracovných dní, denne môže byť liečených 10-12 detí,“ doplnila doc. Jana Trebatická. Tomu zodpovedajú aj personálne kapacity – o pacientov sa postará detský psychiater, stredný zdravotný personál, klinický psychológ, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg a nutričný terapeut. Multidisciplinárny tím tak môže poskytnúť  pacientom s PPP intenzívnu komplexnú liečbu s osobitným dôrazom na psychoterapiu,  psychosociálnu rehabilitáciu a edukáciu. Zámerom je dosiahnuť taký stupeň uzdravenia, ktorý umožní školskú a sociálnu integráciu pacienta do spoločnosti.

V stacionári sa nachádza pedopsychiatrická ambulancia, miestnosti na individuálne terapie, psychologické vyšetrenia, pohovory, psychoedukácie a terapie s rodinami. Ďalšou súčasťou je tiež komunitná miestnosť, v ktorej budú prebiehať komunity, skupinové terapie, relaxácie,  ergoterapeutické aktivity, prípadne pohybové/tanečné terapie. Samozrejmosťou sú tiež priestory pre školu. Nachádza sa tu aj kuchynka s jedálňou s možnosťou nácviku prípravy vhodných jedál a zdravého postoja k jedlu. Výhodou je aj priestor pre arteterapeutickú dielňu, v ktorej pacienti budú mať možnosť  využiť svoj kreatívny potenciál.

Na Klinike detskej psychiatrie sa diagnostikujú a liečia všetky psychické poruchy v detskom veku ambulantnou alebo ústavnou formou: depresívne poruchy, úzkostné poruchy, psychotické poruchy, zneužívanie/závislosti psychoaktívnych látok, nelátkové závislosti, poruchy príjmu potravy, eliminačné poruchy, ADHD, poruchy správania, poruchy autistického spektra a iné. Vek našich pacientov je približne od 2-18 rokov + 364 dní. Pomer chlapcov a dievčat závisí od typu poruchy. Napríklad pri poruchách správania a ADHD je viac chlapcov, pri depresívnych a úzkostných poruchách prevládajú dievčatá.

V NÚDCH otvorili Psychiatrický stacionár pre deti so zameraním na liečbu porúch príjmu potravy

Najväčšou devízou pracoviska  je liečba pacienta v prirodzenom prostredí pre dieťa a rodinu

Viac článkov z kategórie