Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

1. Zdravotná dokumentácia sa poskytuje oprávnenej osobe na základe písomnej žiadosti.
Vzor žiadosti o poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie _F 3 NÚDCH Žiadosť o poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie 20231211_v05
V prípade, ak o poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie žiada zákonný zástupca pacienta, musí byť prílohou žiadosti aj doklad preukazujúci, že žiadateľ je zákonným zástupcom pacienta, v prípade, ak už identifikácia zákonného zástupcu nie je uvedená v zdravotnej dokumentácii pacienta. Prílohou žiadosti, ak o poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie žiada zákonný zástupca pacienta, musí byť aj čestné vyhlásenie F3_A_NUDCH_Cestne_prehlasenie_20230512_v01
V prípade, ak žiada o poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta splnomocnenec, prílohou žiadosti musí byť aj písomné plnomocenstvo s notársky osvedčeným podpisom oprávnenej osoby.

2. Dokladom preukazujúcim, že žiadateľ je zákonným zástupcom pacienta je rodný list, prípadne právoplatné rozhodnutie príslušného súdu. NÚDCH nežiada kópiu rodného listu a ani si ju neuchováva. Zákonný zástupca pacienta ju predloží k nahliadnutiu o čom oprávnená osoba NÚDCH urobí poznámku do žiadosti.

3. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú oprávnenej osobe osobne, a to v sídle NÚDCH na pracovisku Prevádzkovo – technického odboru (PTO), prípadne na príslušnej klinike alebo oddelení alebo na útvare kontroly, sťažností a súčinnosti s ÚDZS, v termíne, ktorý bude oprávnenej osobe vopred oznámený po pripravení všetkých požadovaných dokumentov. Pred poskytnutím údajov zo zdravotnej dokumentácie oprávnenej osobe, jej bude povereným zamestnancom overená totožnosť.

4. Žiadosť doručená NÚDCH bude postúpená PTO, ktoré po skontrolovaní pošle žiadosť na konkrétne oddelenie/kliniku, aby zabezpečilo požadované informácie zo zdravotnej dokumentácie pre PTO. V prípade, ak v žiadosti nie je poznámka o tom, že bol predložený rodný list na kontrolu, skontroluje oddelenie/klinika, či je zákonný zástupca zapísaný v zdravotnej dokumentácii. Ak nie je, oznámi to PTO, a to žiadateľa vyzve na doplnenie žiadosti. V prípade, ak žiadosť obsahuje všetky náležitosti a prílohy, oddelenie/klinika poskytne požadované dokumenty PTO, ktoré zabezpečí nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie alebo jej kópie.

5. V prípade nahliadania do zdravotnej dokumentácie, nemôže oprávnená osoba zostať pri zdravotnej dokumentácii bez dozoru. Oprávnená osoba si môže robiť zo zdravotnej dokumentácie výpisky, poznámky alebo kópie. V prípade, ak má oprávnená osoba záujem o vyhotovenie kópií zo zdravotnej dokumentácie, budú jej vyhotovené za poplatok, podľa platného Cenníka NÚDCH, a to v lehote podľa dohody s povereným zamestnancom. Kópie zo zdravotnej dokumentácie je možné vyhotoviť aj na počkanie v prípade, že požadovaný rozsah sprístupňovaných údajov nepresiahne 10 strán. O vyhotovení výpiskov alebo kópii spíše poverený pracovník záznam, v ktorom uvedie konkrétne čísla strán zdravotnej dokumentácie, z ktorej boli výpisky alebo kópie vyhotovené.

6. Oprávnenej osobe nesmú byť odovzdané originály listín zo zdravotnej dokumentácie.

7. Vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa môže byť zdravotná dokumentácia doručená oprávnenej osobe aj poštovou prepravou. Žiadateľ (plnoletý pacient alebo obaja zákonní zástupcovia (ak nie je iba jeden zákonný zástupca) musí doručiť spolu so žiadosťou prepísané prílohy a to čestné prehlásenie na ktorom musí byť osvedčený podpis a doklad preukazujúci vzťah k pacientovi, ktorý musí byť vo forme overenej fotokópie. V prípade, že bude žiadosť s prílohami doručená osobne oprávnenou osobou do NÚDCH, bude totožnosť oprávnenej osoby overená povereným pracovníkom NÚDCH na mieste a to formou nahliadnutia do občianskeho preukazu. Ak majú byť informácie zo zdravotnej dokumentácie odoslané na inú adresu ako na adresu uvedenú v doklade totožnosti, alebo ak v doklade totožnosti nie je uvedená adresa, je potrebné uviesť aj adresu, na ktorú majú byť informácie zo zdravotnej dokumentácie zaslané. Takáto zásielka bude odoslaná ako doporučená zásielka s doručenkou.

8. Pre prípad, že žiadosť o poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie bude doručená poskytovateľovi prostredníctvom e-mailu, dohodne poverená osoba termín osobného odovzdania údajov zo zdravotnej dokumentácie za predpokladu, že žiadateľ predloží požadované dokumenty najneskôr v deň odovzdania údajov. Poverená osoba je súčasne povinná overiť na mieste totožnosť žiadateľa.

9. Národný ústav detských chorôb akceptuje aj iné žiadosti a ich prílohy, avšak predložené dokumenty musia obsahovať všetky informácie, ktoré sú uvedené v tomto informačnom materiáli.

10. O poskytnutí informácií zo zdravotnej dokumentácie sa musí vyhotoviť záznam, ktorý bude obsahovať všetky požadované dokumenty. Záznam o poskytnutí alebo sprístupnení údajov zo zdravotnej dokumentácie sa priloží k zdravotnej dokumentácii pacienta.

11. Pri požiadaní o opakované vyhotovenie zdravotnej dokumentácie je oprávnenej osobe účtovaný poplatok podľa platného cenníka NÚDCH.

Dátum: 29.1.2024

Viac článkov z kategórie