Zber dát

Žiadosť o zber dát v NÚDCH

Záujemca o zber dát na pôde NÚDCH v súvislosti s prieskumom, bakalárskymi, diplomovými či dizertačnými prácami predloží na Referát pre vedu a výskum vyplnenú ŽIADOSŤ o zber dát.

Žiadosť musí podpísať školiteľ a vedúci pracoviska, na ktorom bude zber dát prebiehať.
Ďalšie schvaľovania v rámci NÚDCH zabezpečí Referát pre vedu a výskum, ktorý Žiadosť predloží aj na schválenie Etickej komisii NÚDCH.
Nutnou prílohou žiadosti je dotazník / podrobný popis zberu dát. Prosíme uviesť aj prínos pre NÚDCH.

Kontakt:
Referát pre vedu a výskum (riaditeľstvo, prízemie NÚDCH)
Ing. Ivana Lisáčková
tel. +421 2 59 371 333
e-mail: ivana.lisackova@nudch.eu

Žiadosť na stiahnutie