Svetový deň hygieny rúk 2024

Prečo je zdieľanie znalostí o hygiene rúk stále také dôležité?

Bratislava, 23. apríl 2024

Ročne sa na celom svete podľa WHO vyskytne až 136 miliónov prípadov nozokomiálnych infekcií, teda infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou (HAI). Najjednoduchším preventívnym opatrením, ktoré pomáha zachraňovať životy pacientov na celom svete je správna hygiena rúk. Na jej význam poukazuje Svetový deň hygieny rúk, ktorý symbolicky pripadá na 5. mája.

V európskom hospodárskom priestore sa ročne vyskytuje okolo 3,5 milióna prípadov infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou a podľa Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu ochorení viac než 90 tisíc z nich končí úmrtím. Baktérie rezistentné voči antibiotikám spôsobujú až 71 percent týchto infekcií. Odborníci odhadujú, že až viac ako 50tim percentám infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou vieme predchádzať. Kľúčovú úlohu predstavuje praktické uplatňovanie opatrení pre prevenciu a kontrolu infekcií v zdravotníckych zariadeniach.

Do osvetovej kampane sa tento rok zapojilo 11 slovenských nemocníc

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) každoročne 5. mája pripomína, že hygiena rúk je jednou z najúčinnejších a najjednoduchších foriem prevencie šírenia infekcií. Nielen pre zdravotníkov platí, že v rukách máme svoje zdravie, ale aj zdravie rizikových osôb, pre ktoré môžu byť fatálne aj bežné ochorenia.

„Dnes sme si v našej nemocnici osvetovou kampaňou opäť pripomenuli nesmierny význam hygieny rúk, ktorú považujeme za dôležitý preventívny nástroj na ochranu zdravia a neraz aj životov nás všetkých – našich pacientov, rodičov aj personál nemocnice. Hygiena rúk v našej nemocnici bola vždy dôležitá a verím, že aj táto veľmi zaujímavá forma edukácie pomôže tomu, že čisté ruky a správny postup pri ich čistení sa stanú samozrejmou súčasťou nás všetkých, aby sme ochránili seba aj svoje okolie pred mnohými, neraz aj život ohrozujúcimi chorobami,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH.

Správna hygiena rúk zachraňuje životy – ani po pandemii s ňou nesmieme poľaviť

Pandémia Covid-19 naučila veľkú časť populácie, že správna hygiena rúk je nevyhnutná. Spotreba dezinfekčných prostriedkov v zdravotníckych zariadeniach bola enormne vysoká. Podľa odborníkov však nemôžeme zaspať na vavrínoch, a naopak musíme naďalej pokračovať vo vzdelávaní zdravotníckych aj nezdravotníckych pracovníkov.

„Správna hygiena rúk u zdravotníckych pracovníkov je aj v období po pandémii ochorenia Covid-19 veľmi diskutovanou témou. Minimálne v prvých mesiacoch pandémie bola spotreba dezinfekcie na ruky enormná, aj napriek zníženej obložnosti na klinických pracoviskách zdravotníckych zariadení. V súčasnosti je síce povedomie o správnych technikách hygieny rúk u zdravotníckeho personálu vďaka mimoriadnym udalostiam vysoké, avšak je vidieť ich určitú únavu k správnemu a dostatočnému výkonu,“ popisuje Mgr. Michal Adamišin, PhD., MPH, verejný zdravotník a hygienik NÚDCH.

 „Tým, že sme detskou nemocnicou, tak je v našom zdravotníckom prostredí špecifikom aj prítomnosť sprevádzajúcich osôb, epidemiologická záťaž je tu významne vyššia a tým, že ide o laickú verejnosť, je edukácia ešte náročnejšia. Dôležité je preto edukovať všetky osoby, ktoré sa zdržiavajú v zdravotníckom zariadení, vrátane zdravotníckeho a nezdravotníckeho personálu ale aj sprevádzajúcich osôb,“ dodáva Michal Adamišin.

Jeho slová potvrdzuje aj RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová PhD., MPH, univ.doc. , vedúca oddelenia nemocničnej epidemiológie, hygieny a mikrobiológie Fakultnej nemocnice Trnava. Podľa nej sa nemocnici v minulých rokoch podarilo výrazne zvýšiť spotrebu dezinfekčných prostriedkov v celom zariadení, avšak po odznení pandémie ich spotreba opäť výrazne klesla. “Pred rokmi bola spotreba dezinfekčných prostriedkov v nemocnici 5 litrov na 1 000 lôžkodní, potom 15 litrov a v roku 2019 sme dosiahli 25 litrov na 1 000 lôžkodní. Oddelenia, ako sú jednotky intenzívnej starostlivosti, potom dosahujú spotrebu 50 až 90 litrov dezinfekcie na ruky. Po pandémii Covid-19 sme sa dostali so spotrebou dezinfekčných prípravkov a compliancie niekde na čísla z roku 2014. Takže musíme urobiť všetko pre to, aby sa to opäť zlepšilo,” upozorňuje.

„Hygiena rúk je alfou a omegou v prevencii šírenia nemocničných infekcií ako i mikroorganizmov rezistentných na antibiotiká. V tejto oblasti je veľmi dôležitý správny prístup vedenia a manažmentu zdravotníckych zariadení, aby zaujali k tejto problematike komplexný a koordinovaný prístup. Musia vytvoriť vhodné podmienky na dodržiavanie zásad hygieny rúk ako i vyžadovať ich plnenie. Najdôležitejšia je však osobná zodpovednosť a prístup každého jedného zdravotníckeho pracovníka,“ vysvetľuje MUDr. Erika Böhmová – Predseda SNEH SK, nemocničný epidemiológ, Onkologický ústav sv. Alžbety.

Podľa nej si to vyžaduje zmenu pohľadu a prístupu, hygiena rúk by sa nemala vnímať ako zbytočná a časovo náročná činnosť. “Zásady hygieny rúk sa musia dostať takpovediac pod kožu alebo do krvi každého zdravotníckeho pracovníka. Cestou k tomu je neustále vzdelávanie, pravidelné školenia, semináre, výmena najnovších poznatkov a skúseností a spätná väzba. Výsledkom správneho vzdelávania však nie sú len teoretické vedomosti, ale predovšetkým aplikácia nadobudnutých poznatkov v praxi, čo často znamená zmenu zabehnutých koľají,” dodáva MUDr. Erika Böhmová.

Nie len dezinfekcia, ale komplexný prístup

V otázke správnej hygieny rúk odborníci skloňujú najmä takzvanú multimodálnu stratégiu, ktorá zahŕňa: zmenu systému, školenia a ďalšie vzdelávanie, monitorovanie a spätnú väzbu, komunikáciu medzi pracoviskami, zmenu kultúry zariadenia v prospech bezpečnosti. Základné piliere správnej hygieny nemocnice by tak mali zahŕňať nielen hygienu rúk zamestnancov i návštevníkov, hygienu priestorov, ale aj racionálne využívanie antibiotík, zlepšenie možností, ako pacientov izolovať, zvýšiť počet odborníkov v oblasti epidemiológie a hygieny, ale aj využívanie moderných technológií. V neposlednom rade je dôležité vzdelávať o hygiene nielen zdravotníkov, ale aj verejnosť.

Výrobcovia zdravotníckych pomôcok uplatňujú komplexný prístup. Skupina HARTMANN kladie veľký dôraz na svoj projekt Mission: Infection Prevention®. (Misia: Prevencia infekcií®). “Táto iniciatíva zahŕňa celý rad opatrení týkajúcich sa hygieny rúk, dezinfekcie priestorov, správneho používania ochranných pomôcok a monitorovania infekcií. Kombinuje produkty, nové pracovné prístupy a tiež kreditované vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre nemocnice. Zahŕňa digitálne riešenia, ako sú aplikácie na zlepšenie úrovne hygieny, sledovanie compliance a predikatívny softvér na včasnú diagnostiku šírenia infekcií,“ opisuje Ing. Eva Drugová zo spoločnosti HARTMANN – RICO, ktorá je súčasťou skupiny HARTMANN.

 

Viac článkov z kategórie