Sestra v roku 2023

V Bratislave 10. mája 20203 – Hlavným mottom celoústavného semináru pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier sa stalo –  Sestra v roku 2023. Na odbornom podujatí sa stretli sestry, zdravotné asistentky a iní zdravotnícki pracovníci, ktorí prezentovali svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti.

Odborná vzdelávacia aktivita v rámci sústavného vzdelávania sa realizovala po dvojročnej  prestávke z dôvodu pandémie ochorenia COVID – 19. Témy boli zamerané na aktuálne ošetrovateľské, diagnostické a  liečebné metódy v starostlivosti o detského pacienta a novinky, ktoré môžu významne ovplyvniť zdravotný stav pacienta, možnosti diagnostických metód a etické a legislatívne otázky, s ktorými sa sestry stretávajú v dennej praxi. Odborný program bol zameraný  na nasledovné odborné témy: hygiena prostredia  z pohľadu ústavného hygienika, prezentácia nariadenia EU 2017/745 a 746 o zdravotníckych pomôckach,  starostlivosť o dieťa s diagnózou Scabies, elektrofyiziologické vyšetrenie v pedooftalmológií, manažment práce anestéziologických sestier na operačných sálach (Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny), pohyb ako prejav života z pohľadu FRO, skolióza v detskom veku, činnosť a prevádzka Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), inovatívny spôsob liečby rán, herpetické infekcie u detí, diabetická ketoacidóza – život ohrozujúci stav, komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta pri sebapoškodzovaní, manažment práce sestry v dennom stacionári – zameranie na metabolické ochorenia,  význam dennej kliniky v starostlivosti o onkologických pacientov, manipulácia s centrálnym žilovým vstupom u onkologického pacienta, kochleárny implantát – pomoc pre nepočujúce deti, novinky v starostlivosti o deti so stómiou, komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta neurochirurgickou diagózou, intermitentná katetrizácia  detí z pohľadu sestry a iné.

 

Viac článkov z kategórie