Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Postup pri podávaní, prijímaní, preverovaní a evidovaní oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach NÚDCH upravuje interná smernica SM-18-2022 Postup pri prijímaní oznámení o protispoločenskej činnosti.

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona môžu zamestnanci NÚDCH podať:

  • elektronicky na emailovú adresu: jana.filinova@nudch.eu
  • poštou na adresu: Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava,
  • osobne prostredníctvom podateľne NÚDCH,

Korešpondenciu s oznámením je potrebné označiť nápisom „Neotvárať, oznámenie protispoločenskej činnosti“.