Rádiologické oddelenie

Rádiologické oddelenie (RDG)

MUDr. Štefan Pavlík, primár
Tel. č.: +421 2 59371 751, e-mail: stefan.pavlik@nudch.eu

MUDr. Zlatica Pavlovičová, zástupca primára
Tel. č.: +421 2 59371 770, e-mail: zlatica.pavlovicova@nudch.eu

Mgr. Ingrid Štrokendlová, vedúca rádiologická asistentka
Tel. č.: +421 2 59371 520, e-mail: ingrid.strokendlova@nudch.eu

 

Rádiologické oddelenie poskytuje široké spektrum rádiologických  vyšetrení. Hlavným zameraním RDG oddelenia  sú neinvazívne a invazívne vyšetrovacie metódy detí do 18 rokov a 364 dní. Uplatňujú sa vyšetrovacie metódy na diagnostiku vrodených chýb a ochorení  gastrointestinálneho a urogenitálneho traktu, dýchacích orgánov , ciev, mozgu a miechy ako aj muskuloskeletálneho aparátu. Okrem diagnostických sa vykonávajú aj diapeutické liečebné výkony, akými sú dilatácie striktúr pažeráka, dilatácie achalázie pažeráka alebo liečebné repozície invaginácií.

RDG je jedným z mála pracovísk na Slovensku, kde sa vykonávajú genitografie, dilatácie striktúr GIT-u, kompletná ultrazvuková predoperačná, peroperačná a pooperačná diagnostika transplantácií pečene a parciálnych resekcií pečene, obličiek, sonografická diagnostika niektorých vrodených chýb GIT-u a bránice. Kompletné skiaskopické vyšetrenia gastrointestinálneho traktu. Na pracovisku je priama aj nepriama digitalizácia.

Pracoviská (RDG)

Magnetická rezonancia

Je moderná zobrazovacia neinvazívna vyšetrovacia metóda, ktorá umožňuje vyšetriť všetky orgány a orgánové systémy ľudského tela. Pacient leží v silnom magnetickom poli pri súčasnom vyslaní rádiofrekvenčného signálu. Po jeho ukončení sa sníma signál, ktorý ,,vyžiari“ ľudské telo. Z tohto signálu sa následne počítačovým spracovaním rekonštruuje skutočný obraz ľudského tela v mieste, ktoré je vyšetrované. MR rezonancia umožní vyšetriť všetky štruktúry ľudského tela. Najčastejšími MR vyšetreniami u detí sú vyšetrenia mozgu, mäkkých tkanív, muskuloskeletálneho systému, chrbtice a iné.

Pacientov vyšetrujeme MR prístrojom s unikátnou technológiou, vďaka ktorej sa vyšetrenia magnetickou rezonanciou výrazne skrátia. Najmodernejšia technológia prináša benefity aj pre lekárov – široké spektrum vyšetrení a konzistentné a kvalitné zobrazovanie umožnia precíznu diagnostiku a následnú liečbu. Ide vôbec o prvú inštaláciu tohto typu MR prístroja na Slovensku a zároveň o najvýkonnejší variant tohto typu MR.

Ročne  realizujeme  viac ako   2500  vyšetrení.

 CT vyšetrenie

CT alebo počítačová tomografia je vyšetrovacia metóda, ktorá je rýchla, bezbolestná, neinvazívna a presná. Využíva röntgenovú technológiu na detekciu rôznych chorôb a chorobných stavov. CT vyšetrenie má široké spektrum  využití, ale je obzvlášť vhodné na rýchlu diagnostiku vnútorného zranenia alebo krvácania pri dopravných nehodách alebo iných traumách.

Počítačová tomografia kombinuje röntgenové žiarenie s počítačovou technológiou a vytvára tak jasné anatomické obrázky, ktoré sú detailnejšie ako röntgenové snímky. Pomáha pri diagnostike rôznych chorobných stavov vrátane poškodenia kostí, poranenia vnútorných orgánov, problémov s prietokom krvi, alebo nádorov. Počas vyšetrenia leží pacient na stole, ktorý je súčasťou CT skenera. Prístroj smeruje sériu röntgenových lúčov cez vyšetrovanú časť tela. Detektor prenáša naskenované údaje do počítača, ktorý pomocou matematických a iných algoritmov analyzuje, rekonštruuje a vytvára podrobné prierezové obrázky, tomogramy. CT snímky môžu byť zobrazené na monitore, uložené ako počítačové súbory a digitalizované. Pred CT vyšetrením v indikovaných prípadoch sa  podáva takzvaná kontrastná látka, ktorá pomôže viac zviditeľniť požadované štruktúry. Podľa toho, ktorá štruktúra  bude vyšetrovaná  môže byť podaná látka buď vnútrožilovo alebo perorálne.

Počas vyšetrenia leží pacient na posuvnej časti prístroja, ktorá prechádza do CT skenera. Celé vyšetrenie trvá len niekoľko minút, samotné skenovanie len niekoľko sekúnd.  V priebehu vyšetrenia s pacientom komunikuje   rádiologický technik z vedľajšej miestnosti, ktorý môže dieťa  požiadať, aby sa  nadýchlo, vydýchalo alebo zadržalo dych. Počas vyšetrenia je dôležité, aby dieťa  ležalo pokojne a nehýbalo sa, aby neboli výsledné obrázky rozmazané. Počas vyšetrenia môže byť vo vyšetrovacej miestnosti rodič,  ak je to potrebné a možné zo strany sprevádzajúcej osoby. U malých detí, ktoré vyšetrenie ešte nevedia uležať, je možná realizácia   v sedácii / dieťa sa utlmí alebo uspí anesteziológickým tímom/.

Ročne  realizujeme  viac ako   2500  vyšetrení.

 Ultrasonografia (USG)

Sonografia, alebo hovorovo ultrazvuk, je rýchly a bezpečný spôsob diagnostikovania pomocou ultrazvukových vĺn, ktorý pomáha lekárovi stanoviť presnú diagnózu. Je to moderná, neinvazívna diagnostická zobrazovacia metóda s cieľom zobrazenia prevažne mäkkotkanivových štruktúr  , ciev / dopplerovské vyšetrenie) vnútorných orgánov (ich veľkosť, štruktúra, patologické zmeny). Ultrasonografické vyšetrenie nespôsobuje vedľajšie účinky a vykonáva sa zvyčajne bez špeciálnej prípravy. Ultrazvuk preniká cez tkanivá, ale nepoškodzuje ich, nespôsobuje štrukturálne zmeny v bunkách. Väčšina vyšetrení sa realizuje  v ľahu.   Na vybranú oblasť sa aplikuje špeciálny gél a zo senzora vychádzajú ultrazvukové vlny. Nie sú známe  žiadne kontraindikácie na USG. Trvanie ultrazvuku závisí od typu vyšetrenia, zvyčajne  v rozsahu 10-20 minút.

Ročne  realizujeme  viac ako   17 000  vyšetrení.

Rӧntgenové vyšetrenie – RTG

 RTG je štandardná základná a najrozšírenejšia diagnostická metóda, ktorá slúži na zobrazenie prevažne kostného aparátu,  pľúc, obličkových kameňov,  cudzích rtg kontrastných  telies. Vyšetrenie je rýchle a bezbolestné. Je založené  na vlastnostiach ionizujúceho žiarenia , ktoré preniká cez ľudské tkanivo. Nami používaný RTG prístroj je plne digitalizovaný , jeho výhodou je nižšia radiačná záťaž pre pacienta ako aj rýchlejšie  vykonanie vyšetrenia. Podľa potreby sa vykonáva v ľahu alebo v stoji. Pred vyšetrením nie je žiadna špeciálna príprava. Je však potrebné odstrániť kovové predmety  z vyšetrovanej oblasti. Pri vyšetrení sa používajú ochranné prostriedky.

Ročne urobíme viac ako 34 000 vyšetrení.

 Informácie pre rodičov

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia dieťa,

v prípade, že je odosielajúcim lekárom indikované poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie formou napálenia RDG snímkov na médium, uvedie túto skutočnosť lekár v žiadanke na vyšetrenie alebo formou výmenného lístka.

V prípade poskytnutia údajov zo zdravotnej dokumentácie  formou napálenia RDG snímkov na žiadosť rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa, žiadame o vyplnenie žiadosti.

Informácie o ordinačných hodinách nájdete v menu AMBULANCIE

Telefonický kontakt  na   MR, CT a RTG pracovisko : +421 2 59371 770, kde Vám budú poskytnuté všetky potrebné informácie v súvislosti s plánovaným vyšetrením.

Na sonografické vyšetrenie sa môžete objednať na tel. č. +421 2 59371 894.

.

https://nudch.eu/nudch-ma-novy-unikatny-mr-pristroj

Informácia o spracovaní osobných údajov
Čestné prehlásenie oprávnenej osoby
Žiadosť o poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie