Oddelenie centrálnej sterilizácie

ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE (OCS)

PhDr. Yveta Béressová, vedúca sestra
Tel: +421 2 59371 892, e-mail: yveta.beressova@nudch.eu

Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) na základe poznatkov z epidemiológie, mikrobiológie, fyziky, chémie i samotného charakteru a použitia zdravotníckej pomôcky v liečebno – preventívnej starostlivosti zabezpečuje ich sterilizáciu a dezinfekciu tak, aby jej používanie neohrozilo priamo alebo nepriamo klinický stav a bezpečnosť pacienta. Cieľom je zabezpečenie úrovne bezpečnej sterility zdravotníckych pomôcok v preventívnej, diagnostickej, liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti v overenom a pravidelne kontrolovanom systéme kvality. OCS začalo svoju činnosť v roku 1989.

Pracoviská OCS

Pracovisko centrálnej sterilizácie (CS) zdravotníckych pomôcok (ZP), – 2. poschodie

Pracovisko centrálnej úpravy postelí (CUP), nemocničné lôžka, 4. Poschodie

Pracovisko centrálnej sterilizácie (CS) zdravotníckych pomôcok, – 2. poschodie

Príjem ZP, tel. č.: + 421 259371 848

Príprava ZP, tel. č.: + 421 2 59371 849, +421 259371 844

Výdaj sterilných ZP, tel. č.: + 421 2 59371 840

CS sa zameriava na trvalé udržiavanie odbornosti v dezinfekcii a sterilizácii na úrovni najnovších poznatkov vedy. Sústredenie dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok (ZP) na jednom mieste vo vhodných priestoroch s príslušným prístrojovým a personálnym obsadením vytvorilo základ budovania oddelenia centrálnej sterilizácie (OCS). Výsledkom pracovných činností OCS vyplývajúcich z koncepcie je sterilná alebo dezinfikovaná ZP. Úlohou zdravotníckych zamestnancov, predovšetkým sestier pracujúcich na OCS, je cielene využívať metódy dezinfekcie, sterilizácie a techník balenia tak, aby došlo k usmrteniu mikroorganizmov a bola preukázaná bezpečnosť sterility. Kolektív zamestnancov pracujúcich na OCS spracováva zdravotnícke pomôcky, ktoré boli použité v rámci zdravotnej starostlivosti v invazívnych a neinvazívnych výkonoch, ošetrovateľských intervenciách a sú neoddeliteľnou súčasťou v rámci služieb poskytovaných pre pacientov a klientov.

Zabezpečuje tiež hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tieto činnosti vykonáva na základe vypracovaných štandardných ošetrovateľských postupov s kontrolnými metódami auditu a v súlade so STN EN ISO rovnako ako v ostatných členských štátoch EU.

Sestry špecialistky v spolupráci s technikom pre zdravotnícke pomôcky a farmaceutickým laborantom pripravujú súpravy chirurgických a mikrochirurgických nástrojov, laparoskopií, rôznorodých súprav endoskopií, čo je činnosť spojená s odborným postupom starostlivosti o uvedené zdravotnícke pomôcky a následne zdravotnícke pomôcky z prírodných a syntetických polymérov, textilu, skla a kombinácií rôznych materiálových zložení. Mesačne pripraví priemerne 1000 súprav chirurgických nástrojov podľa jednotlivých klinických disciplín. Okrem toho pripravujú ZP z rôznorodých materiálových zložení – súpravy k pľúcnej ventilácií, anestetické pomôcky, špeciálne ambuvaky (pomôcky k celkovej anestézii a resuscitácii), pomôcky z textilu (príprava operačného rúškovania pre pacienta a operačný tím a zdravotníckych pomôcok z gázy a vaty) a iné. Sterilizačný proces je realizovaný metódou parnej sterilizácie, chemickej sterilizácie – etylénoxidom – ktorý je vhodný pre sterilizácie zdravotníckych pomôcok z plastov a silikónov, papiera a podobne.

Medzi činnosti CS patrí aj starostlivosť o novorodenecké lôžka, inkubátory a výhrevné lôžka určené pre najmenších pacientov. Celý proces prípravy musí byť realizovaný tak, aby dezinfikovaná pomôcka bola bezpečná pre pacienta a zároveň bola dodržaná kompatibilita materiálového zloženia pri využívaní dezinfekčných a čistiacich procesov prístrojovej techniky pre najmenších pacientov.

OCS poskytuje všetky výkony sterilizácie a dezinfekcie podľa Vyhlášky NR SR č. 553/2007 a všetkých jej zmien a doplnení pre lôžkovú a ambulantnú zložku, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ) a pre iné zdravotnícke zariadenia na základe zmluvného vzťahu.

Výkony prípravy sterilnej zdravotníckej pomôcky realizuje OCS podľa vypracovaných a overených štandardov a zavádza systém manažérstva kvality na báze noriem ISO. Manažment OCS sa podieľa na príprave v oblasti dezinfekcie, sterilizácie, prípravy sterilných ZP, na vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontrole a manipulácii.

Pracovisko centrálnej úpravy postelí (nemocničných lôžok) (CUP), – 4. poschodie
CUP kontakt : +421 2 59371 402
Hlavnou doménou pracoviska CUP je príprava nemocničného lôžka pre jednotlivé vekové kategórie pacientov. Pacient počas hospitalizácie trávi prevažnú časť pobytu na nemocničnom lôžku, ktoré musí byť pre neho bezpečné po technickej stránke aj z hľadiska prevencie mikrobiálnej kontaminácie. Pri dekontaminácií lôžka pracovisko postupuje podľa vypracovaných štandardných postupov. Denne pripraví v priemere 100 nemocničných lôžok.

Vedeckovýskumná a pedagogická činnosť
OCS spolupracuje s  Katedrou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárskou fakultou Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), Lekárskou fakultou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského (UK) v rámci študijného odboru sústredeného na oblasť zdravotníckych pomôcok a prístrojovej techniky v zdravotníctve a Strednou zdravotnou školou na Záhradníckej ulici.

OCS je školiacim miestom SZU v certifikovanom študijnom programe sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok a odborne sa podieľa na vedení študijného programu postgraduálneho vzdelávania v kategórií sestra. V rámci postgraduálneho vzdelávania sa sústreďuje v študijnom programe akreditovanom MZ SR na výučbu sestier s cieľom prehĺbenia vedomostí v danom odbore. Sestra zaradená do uvedeného certifikačného programu má vedomosti získané v odbore ošetrovateľstvo, z ktorého čerpá základné vedomosti z ošetrovateľskej praxe a v certifikovaných pracovných činnostiach získava hlbšie informácie zamerané na  starostlivosť o zdravotnícke pomôcky používané pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Úloha sestry je v tomto procese nezastupiteľná. Vedúca sestra riadi pracovisko v komplexnej štruktúre a je odborným garantom pre vzdelávanie sestier v odbore dezinfekcia a sterilizácia zdravotníckych pomôcok v kategórií sestra na SZU, Fakulte ošetrovateľstva a zdravotných odborných štúdií.

V rámci výmeny odborných informácií OCS spolupracuje s Českou společností pro sterilizaci. Prioritou je výmena skúseností a informácií v oblasti starostlivosti o zdravotnícke pomôcky.