O nemocnici

Národný ústav detských chorôb, Limbová č. 1 (ďalej NÚDCH) bola zriadená ako štátna príspevková organizácia rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) Zriaďovacou listinou s účinnosťou od 1. januára 1991. Dnešnú podobu nadobudla neskoršími rozhodnutiami o zmene Zriaďovacej listiny zo strany MZ SR.

Základným poslaním NÚDCH je plniť úlohy súvisiace so starostlivosťou o ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia pacientom od narodenia do 18 rokov + 364 dní poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Predmetom činnosti NÚDCH je:

  • poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti pacientom od narodenia do 18 rokov vrátane 18. roku veku
  • odoberanie štepov kmeňových krvotvorných buniek od živých darcov, ich spracovanie, konzervácia a prenos príjemcovi
  • odber orgánov na transplantačné účely, ich spracovanie a prenos príjemcovi
  • zabezpečenie lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast a vykonávanie transportov mobilnou intenzívnou jednotkou u kriticky chorých detí a novorodencov
  • spolupráca so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami a stavovskými organizáciami v zdravotníctve organizuje sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
  • plnenie ďalších úloh určených Ministerstvom zdravotníctva SR.

NÚDCH má lôžkovú časť, ambulantnú časť a spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky. Okrem lôžkovej časti nemocnice s kapacitu 419 postelí sa zdravotná starostlivosť poskytuje aj v špecializovaných ambulanciách. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky sú štruktúrované do Rádiodiagnostického oddelenia, Oddelenia laboratórnej medicíny a Fyziatricko – rehabilitačného oddelenia.

NÚDCH je tiež výukovou bázou viacerých fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a iných škôl – vykonáva pregraduálnu a postgraduálnu výchovu.