Liečba v dennom stacionári pomáha skrátiť dobu liečby

V Bratislave 10. novembra 2023 – Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková navštívila dnes denný stacionár pre deti s poruchami príjmu potravy na Klinike detskej psychiatrie LF UK a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). Toto jedinečné pracovisko bolo vybudované v októbri 2022 a lekári už dnes cítia optimizmus a posun v liečbe pozitívnym smerom. Rovnako nové úpravy exteriéru vrátane samostatného vchodu a dobudovania nových prvkov – altánku a záhradného nábytku sa stanú prínosom pre širšie využitie terapeutických aktivít. Tešia sa deti aj personál.

„Pandémia COVID-19 v priamom prenose odhalila mnohé nedostatky v našom zdravotníctve. Jednou z tém, ktorým sa musíme intenzívne venovať, je práve starostlivosť o duševné zdravie. Už dnes investujeme veľa energie do skvalitnenia, modernizácie a rozšírenia starostlivosti o duševné zdravie. Z Plánu obnovy a odolnosti je pripravených 6,5 milióna eur na rozšírenie siete stacionárov s psycho-sociálnou rehabilitáciou pre deti a dospelých. Vďaka stacionárom, akým je aj tento, totiž dokážeme účinnejšie predchádzať hospitalizáciám. Starostlivosť o duševné zdravie si navyše právom zaslúži, aby sa dostala do popredia záujmu celej spoločnosti,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

,,Veľmi nás teší, že v dennom stacionári pre deti s poruchami príjmu potravy sa naši pacienti cítia veľmi príjemne. Intenzívna liečba v prirodzenom prostredí s menšou emočnou záťažou pre deti aj ich rodiny a rovnako prítomnosť rovesníkov s rovnakými problémami, prinášajú so sebou mnohé pozitíva  vrátane skrátenia doby liečby. Dobudovanie nových prvkov v exteriéri a nový záhradný nábytok umožnia pacientom nielen pobyt na čerstvom vzduchu, ale aj širšie využitie terapeutických aktivít v príjemnom prostredí parku priamo v areáli nemocnice,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval všetkým zúčastneným za pomoc a rovnako lekárom a všetkým zdravotníkom za starostlivosť o pacientov s PPP.

,,Už dnes vidíme pozitívnu zmenu v celkovom skrátení doby liečby, ktorá sa javí efektívnejšia, komplexnejšia a individuálnejšia – lepšie „šitá pacientovi na mieru“. Podľa predbežných zistení sa ukazuje, že pacienti navštevujúci denný stacionár  v porovnaní s liečbou v ambulancii obvykle dosahujú úpravu hmotnosti a výsledky v liečbe rýchlejšie. Pozitívnu zmenu vidíme tiež v tom, že pacienti môžu tráviť časť dňa so svojimi blízkymi, a teda je pre nich liečba v stacionári lepšie zvládnuteľná ako napríklad  hospitalizácia na lôžkovom oddelení. Podporné je tiež skupinové zdieľanie medzi rovesníkmi a spoločné stravovanie v peknom a pokojnom prostredí,“ povedala doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD., prednostka KDP LF UK a NÚDCH s tým, že na komplexné zhodnotenie dlhodobých výsledkov lekári ešte potrebujú ďalšie dáta ako napríklad  časový odstup od ukončenia liečby v dennom stacionári, či množstvo odliečených pacientov. Liečbu v dennom stacionári absolvovalo a ukončilo 15 detí a ďalšie deti sa aktuálne liečia.

Lekári, terapeuti  aj samotní pacienti sa už dnes veľmi tešia na možnosť tráviť čas v exteriéri a na čerstvom vzduchu. ,,Nové prvky v exteriéri chceme využívať v terapii a spolu s pacientmi sa na túto možnosť veľmi tešíme. Vnímame ich ako prínos pre širšiu možnosť ergoterapeutických a arteterapeutických aktivít, nácviku mindfulness techník. Nakoľko má pobyt v prírode pozitívny vplyv na duševnú pohodu, plánujeme altánok využiť na relaxácie, mindfulness cvičenia, ako aj skupinové psychoterapie, či iné voľnočasové aktivity. Prepojenie sa s prírodou pomáha prehĺbiť relaxáciu a navodiť pocit upokojenia. Naša skúsenosť z práce s hospitalizovanými pacientmi s PPP, v rámci prechádzok a trávení času vo vonkajšom areáli nemocnice, poukázali na pozitívny vplyv prírody na prežívanie detí a uvoľnenie ich napätia. Pobyt v prírode vnímame ako zmysluplný a obohacujúci, preto sme veľmi uvítali možnosť využiť altánok na spomínané terapeutické aktivity,“ povedala MUDr. Zuzana Matzová, PhD., lekárka KDP LF UK a NÚDCH.

Dobudovanie denného stacionára umožnilo pacientom s poruchami príjmu potravy  s PPP  pokračovať v intenzívnej liečbe napriek tomu, že už nebudú  hospitalizovaní na nemocničnom lôžku, ale v prirodzenom prostredí s menšou emočnou záťažou pre dieťa aj rodinu.

Pacientov s poruchami príjmu potravy odosiela na liečebný pobyt do stacionára detský psychiater po hospitalizácii alebo pacientov bez nutnosti hospitalizácie priamo z ambulancie. Liečba porúch príjmu potravy si často vyžaduje dlhodobé hospitalizácie. ,,Pri niekoľko týždňových hospitalizáciách dochádza k prerušeniu vzťahov pacienta s jeho širšou rodinou, kamarátmi a spolužiakmi. Prerušia sa aj jeho mimoškolské aktivity, ktoré by inak nebolo potrebné prerušovať. Návrat po dlhej – niekoľkotýždňovej hospitalizácii býva následne často pre dieťa aj jeho okolie veľmi náročný a plný napätia pri opätovnom začleňovaní sa do vzťahov a aktivít.  Niekedy je aj plný sklamania zo zmenených rovesníckych vzťahov a zmeškaných udalostí, ktorých sa deti pre dĺžku pobytu v nemocnici nezúčastnili. Liečba formou denného stacionára je pre dieťa menšou emočnou záťažou z nevyhnutnosti separácie, a tým, že časť stravovania prebieha aj doma, rodina je oveľa viac zúčastnená na liečbe. Intenzívnejšie zapojenie rodiny a nadobudnutie znalostí, ako môžu svojmu dieťaťu v náročných situáciách pomôcť, je nesmierne dôležité aj pre obnovenie pocitu kompetentnosti a sebavedomia rodiča,“ doplnila  doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

,,Veľmi sa tešíme vzniku  stacionára v NÚDCH pre pacientov s poruchami príjmu potravy.  Má zásadný význam v rámci komplexnej psychiatrickej liečby pre pacientov z Bratislavy a blízkeho okolia. Obdobnú zdravotnú starostlivosť potrebujú pacienti na celom Slovensku. Bolo by prínosné, aby  psychiatrické stacionáre pre detských pacientov vznikli aj v iných mestách v oboch ďalších regiónoch Slovenska,“ povedal MUDr. Ján Šuba, MPH, primár KDP LF UK a NÚDCH.  

Na dokončenie II. etapy budovania denného stacionáru – úpravy exteriéru, samostatného vchodu, altánku a kúpu exteriérového nábytku prispeli. ZP Dôvera, ČSOB nadácia, UNIQA, UniCredit Bank a Nadácia televízie Markíza.  ,,V UNIQA pevne veríme, že duševné zdravie je základom dobrej duševnej pohody. Náš záväzok podporovať iniciatívy a verejnoprospešné projekty, akým je aj prvý detský psychiatrický stacionár v NÚDCH v Bratislave vyplýva z našej oddanosti komunitám, ktorým slúžime. Veríme, že starostlivosť o duševné zdravie je pre prosperujúcu a odolnú spoločnosť nevyhnutná. Investíciami do projektov, ako je aj tento, sa snažíme podporovať lepšiu budúcnosť pre budúce generácie a je to tiež dôkaz nášho trvalého záväzku k podpore slovenskej spoločnosti. Aj preto sme radi, že okrem vybudovania samotného stacionára sme mohli podporiť aj výstavbu jeho vstupnej časti, záhradného altánku a podieľame sa aj na vybavení exteriéru a interiéru tak, aby sa v ňom deti, rodičia aj ošetrujúci personál nemocnice cítili dobre a príjemne,“ povedala členka predstavenstva UNIQA Ganna Pidgorna.

„Sme radi, že sme v spolupráci s našim partnerom UniCredit Bank, mohli nadviazať  na predchádzajúcu podporu Kliniky detskej psychiatrie a po podpore dobudovania denného stacionára prispieť na zveľadenie vonkajších priestorov. Veríme, že aj vďaka novému exteriéru v okolí stacionára budú detskí pacienti jednoduchšie zvládať náročnú liečbu a skvalitní to ich pobyt na klinike,“ uviedla predsedníčka Správnej rady Nadácie Televízie Markíza, Lucia Tandlich.

„Všetci vnímame, že v poslednom období sa o psychickom zdraví hovorí čoraz viac. Naše dáta potvrdzujú nárast počtu pacientov s duševnými ochoreniami, bohužiaľ, najmä medzi mladými ľuďmi. Zdravotná starostlivosť sa preto musí zamerať aj na túto oblasť. Som rád, že sme podporili vybudovanie stacionára, ktorý bude pre deti a mladých ľudí bezpečným priestorom, kde môžu svoje problémy riešiť s odborníkmi, a vďaka tomu žiť kvalitnejšie a šťastnejšie,“ povedal pri otvorení Mgr. Adrián Marton, regionálny riaditeľ nákupu zdravotnej starostlivosti ZP Dôvera.

Viac článkov z kategórie