Urologická ambulancia 1

Lokalizácia

Blok D, 1. poschodie, č. dverí: 152

Kontakty

Klinika

Ordinačné hodiny

AMBULANCIA  Urologická ambulancia 1
LEKÁR MUDr. Kvetoslava Slebodníková
SESTRA Zuzana Kováčová
Čas 7:30 – 8:00 8:00–13:00 13:30-14:00 14:00-15:00
Pondelok Príjem pacientov Objednaní pacienti Obed Administratíva
Utorok Príjem pacientov Objednaní pacienti Obed Administratíva
Streda Príjem pacientov Objednaní pacienti Obed Administratíva
Štvrtok Príjem pacientov Objednaní pacienti Obed Administratíva
Piatok Príjem pacientov Objednaní pacienti Obed Administratíva

Poznámka:  Pre telefonické objednávky a informácie kontaktujte ambulanciu na tel. čísle +421 2  59 371  585 v pracovné dni v čase od 12:30 do 13:00 hod.

Vážení rodičia,
dovoľte, aby sme vám poskytli pár základných informácií o fungovaní urologickej ambulancie Kliniky pediatrickej urológie NUDCH a LFUK.
Pacienti sú v ambulancii vyšetrovaní v pracovné dni v čase od 8oo do 13oo hod.
Pred príchodom do ambulancie sa prosím zaregistrujte na registrácii pacientov. Registrácia pacientov je umiestnená na prízemí pri vstupe do polikliniky.Pri registrácii dostanete kartičku pacienta s registračným číslom, ktorú si treba uchovať a predložiť pri každej ďalšej registrácii.
Na základe registrácie vieme, že sa už nachádzate v priestoroch nemocnice a vaše poradie sa zobrazí na obrazovke pred ambulanciou. Čas vyšetrenia, ktorý je na obrazovke, je orientačný, pretože aj pri našom maximálnom úsilí môže prísť k meškaniu vyšetrenia zo strany ambulancie z dôvodu vyšetrenia akútnych stavov, či potrebe dlhšieho vyšetrenia predchádzajúceho pacienta.
Na vyšetrenie do urologickej ambulancie sa objednáva cez rezervačný portál NÚDCH.
V  urologickej ambulancii prednostne vyšetrujeme deti do 3 mes. veku a urgentných pacientov.

Po príchode do čakárne urologickej ambulancie odovzdajte zdravotnej sestre kartičku poistenca a potrebnú zdravotnú dokumentáciu.
Pri prvej návšteve odbornej ambulancie poprosíme:
a) prineste si písomné odporúčanie od obvodného pediatra alebo špecialistu,
b) prineste kópiu predošlých vyšetrení, prípadne výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta od obvodného pediatra alebo špecialistu, prípadne prepúšťaciu správu.

Prijatie na hospitalizáciu
Na prijatie na hospitalizáciu sa dostavte s predoperačným vyšetrením do urologickej ambulancie č. 2.
Aj sprevádzajúce osoby, ktoré budú s hospitalizovaným dieťaťom na oddelení, sú povinné sa zaregistrovať v registrácii pacientov. Pri registrácii sprevádzajúcej osoby treba predložiť doklad totožnosti (zvyčajne občiansky preukaz) a kartičku poistenca. Sprievodcom podľa zákona (577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) je zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti)

Počas hospitalizácie budete potrebovať:
– hygienické a osobné potreby
– odporúčame priniesť si teplomer, pohár a príbor
– hospitalizované matky si môžu priniesť aj posteľnú bielizeň
– lieky, ktoré dieťa dlhodobo užíva

Ak sa v dohodnutom termíne nemôžete dostaviť na hospitalizáciu, oznámte nám to telefonicky v urologickej ambulancii na tel.: +421(0)2 593 71 585 alebo +421 (0)2 593 71 440 alebo na sekretariáte Kliniky pediatrickej urológie na tel.: +421 (0)2 593 71 268

Všeobecné pokyny:
Každý pacient je povinný:
a) registrovať sa pri každej návšteve v registrácii pacientov na prízemí polikliniky NUDCH
b) preukázať sa platnou kartičkou poistenca,
c) riadiť sa pokynmi ambulancie.

UPOZORŇUJEME pacientov/rodičov, že v pondelok a vo štvrtok funguje len jedna urologická ambulancia (č. 1). Ambulancia č. 2 je v tieto dni určená výhradne pre urodynamické vyšetrenia objednaných pacientov.
Pre telefonické objednávky a informácie kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 02/59371 585 v pracovné dni v čase od 12:30 do 13:00 hod.

Požiadavka na recept

Do tohoto formulára vyplňte všetky polia pre vytvorenie eReceptu na lieky a zdravotné pomôcky. Do popisu napíšte názov, gramáž a počet balení lieku, pri zdravotnej pomôcke napíšte názov, kód a počet kusov.