Nemocničná lekáreň

NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ (NL) NÚDCH

PharmDr. Katarína Šumská vedúca farmaceutka
Tel. č.: + 421 2 59371 610, e-mail: katarina.sumska@nudch.eu

Mgr. Ingrid Ivanová, zástupkyňa vedúcej farmaceutky
Tel. č.: + 421 2 59371 217, e-mail: ingrid.ivanova@nudch.eu

Mgr. Viera Volovičová, vedúca farmaceutická laborantka
Tel. č.: + 421 2 59371 815, e-mail: viera.volovicova@nudch.eu

Natália Škohelová, zástupca vedúceho farm. laboranta
Tel. č.: + 421 908 334 164, e-mail: natalia.skohelova@nudch.eu

Nemocničná lekáreň (NL) poskytuje lekárenskú starostlivosť v plnom rozsahu. Podľa požiadaviek kliník, oddelení a ostatných pracovísk NÚDCH poskytuje lekárenské služby hospitalizovaným aj ambulantne liečeným detským pacientom. NL zabezpečuje tiež diagnostiká a špeciálne infúzne roztoky pre viaceré zdravotnícke zariadenia. Pracovníci NL sa podieľajú na pregraduálnom aj postgraduálnom vzdelávaní študentov stredných zdravotných škôl (SZŠ), Farmaceutickej fakulty UK a Slovenskej zdravotníckej univerzity.

PRACOVISKÁ NEMOCNIČNEJ LEKÁRNE:

Oddelenie klinickej farmácie (OKF)

OKF zabezpečuje objednávanie, uchovávanie a výdaj hromadne vyrábaných liekov (HVLP) na kliniky a oddelenia NÚDCH, vrátane HVLP priamo nakupovaných zdravotnými poisťovňami.

Poskytuje tiež informačnú a konzultačnú činnosť o liekoch.

Oddelenie individuálnej prípravy liekov (OIPL)

OIPL zabezpečuje objednávanie, uchovávanie liečivých a pomocných látok, prípravu a výdaj individuálne pripravovaných liekov na kliniky a oddelenia NÚDCH, vrátane asepticky pripravovaných liekov.

Oddelenie prípravy sterilných liekov a kontroly liekov a diagnostických zdravotníckych pomôcok (OPSLaKL)

Zabezpečuje objednávanie, uchovávanie a výdaj hromadne vyrábaných infúznych roztokov, parenterálnej výživy, dialyzačných roztokov a irigačných roztokov na kliniky a oddelenia NÚDCH, vrátane diagnostík. Zabezpečuje objednávanie, uchovávanie liečivých a pomocných látok, výrobu do zásoby, individuálnu prípravu a výdaj pripravovaných infúznych a špeciálnych roztokov, individuálnej parenterálnej výživy na kliniky a oddelenia NÚDCH. Ďalej zabezpečuje vstupnú kontrolu liečivých a pomocných látok, medzioperačnú a výstupnú kontrolu vyrábaných infúznych roztokov a prípravu pufrov a technických roztokov pre diagnostické účely kliník NÚDCH. Pripravuje tiež špeciálne roztoky a  parenterálnu výživu okrem pracovísk NÚDCH aj pre iné zdravotnícke zariadenia. A tiež informačnú a konzultačnú činnosť.

Oddelenie prípravy cytostatík (OPC)

OPC zabezpečuje permanentnú centralizovanú prípravu roztokov cytostatík pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov.

Oddelenie výdaja zdravotníckych pomôcok (OVZP)

OVZP zabezpečuje objednávanie, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok na kliniky a oddelenia NÚDCH.

Úsek manažmentu a ekonomiky