Vyhlásenie výberového konania – na prac.pozíciu Prednosta Detskej dermatovenerologickej kliniky LF UK a NÚDCH a vysokoškolský učiteľ – odborný asistent

Vyhlásenie výberového konania

 Národný ústavu detských chorôb (ďalej len „NÚDCH“), so sídlom Limbová 1, 831 01 Bratislava a Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta (ďalej len „LF UK“), so sídlom Špitálska 24, 813 72 Bratislava, vyhlasujú výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

 

Prednosta Detskej dermatovenerologickej kliniky LF UK a NÚDCH
a vysokoškolský učiteľ – odborný asistent

 

 Predpokladaná pracovná náplň:

Prednosta je zodpovedný za organizáciu, riadenie a odbornú úroveň výučby a vedecko-výskumnej činnosti v rámci príslušného študijného programu a študijného plánu študijných odborov podľa Zmluvy o praktickej výučbe uzatvorenej medzi NÚDCH a LF UK. Zároveň zodpovedá za odbornú úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti a za organizáciu a riadenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na pracovisku, Prednosta je vedúcim zamestnancom NÚDCH aj LF UK.

 

Ako vysokoškolský učiteľ – odborný asistent v zmysle § 75 ods. 6 zákona o vysokých školách a prílohy č. 6 k vnútornému predpisu č. 23/2018 Platový poriadok UK v znení jeho dodatkov vysokoškolský učiteľ pôsobiaci na pracovnom mieste odborného asistenta zabezpečuje v spolupráci s vysokoškolskými učiteľmi pôsobiacimi na funkčných miestach profesor a docent plnenie úloh vysokej školy v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy. Pracovné povinnosti sú najmä:

 1. a) v oblasti vzdelávania
 • vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení;
 • hodnotenie študentov;
 • vedenie a oponovanie záverečných prác v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania;
 • skúšanie na štátnych skúškach v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a študijných programoch spájajúcich prvý stupeň a druhý stupeň;
 • tvorba študijných materiálov;
 • konzultácie pre študentov a zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov;
 1. b) v oblasti vedy a techniky
 • zúčastňovanie sa na výskumnej činnosti pracoviska a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých a odborných podujatiach;
 • spolupráca pri organizovaní vedeckých podujatí.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na uvedenú pozíciu:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, prípadne pediatria/detské lekárstvo;
 • vedecko-pedagogický titul profesor alebo  docent v danom odbore, alebo príbuznom odbore podľa odborného zamerania kliniky;
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa § 4 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“);
 • prax v trvaní minimálne 10 rokov po získaní špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore potrebnom podľa odborného zamerania kliniky;
 • publikačná činnosť;
 • vysokoškolská pedagogická činnosť v trvaní najmenej 5 rokov;
 • skúsenosť s riešením výskumných projektov;
 • aktívne ovládanie anglického jazyka;
 • organizačné a riadiace schopnosti, výborné komunikačné zručnosti, občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná a vlastnoručne podpísaná prihláška s označením funkcie, o ktorú sa uchádzač vo výberovom konaní uchádza (viď príloha);
 • profesijný životopis; s uvedením dĺžky pedagogickej praxe a zoznamu riešených výskumných grantov;
 • potvrdenie o odbornej praxi;
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
 • vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a o bezúhonnosti v zmysle zákona č. 552/2003 o výkone prác vo verejnom záujme (resp. výpis registra trestov);
 • potvrdenie o registrácii v príslušnej komore;
 • projekt rozvoja príslušnej kliniky v maximálnom rozsahu troch A4 strán;
 • štatistika kategórií a ohlasov zo zoznamu publikačnej činnosti;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679.

 

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • projekt stratégie rozvoja kliniky;
 • odborná prax a riadiace schopnosti;
 • vedomostné minimum z okruhov: podľa odboru kliniky, manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie v zdravotníctve, pracovnoprávne vzťahy.

 

Nástup:

Po úspešnom ukončení výberového konania na funkčné obdobie v trvaní najviac 5 rokov.

 

Platové podmienky:

NÚDCH – podľa platnej Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov NÚDCH a podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

LF UK – podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 9. októbra 2024 v Národnom ústave detských chorôb (Limbová 1, 833 40 Bratislava) formou osobného pohovoru. Pozvánka na výberové konanie bude zaslaná e-mailom na adresu uchádzača uvedenú v prihláške.

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 23. augusta 2024 na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava (na obálku uveďte meno odosielateľa a text „Výberové konanie“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate).

V Bratislave, dňa 25. júna 2024

MUDr. Peter Bartoň

riaditeľ NÚDCH

Prihláška do výberového konania vzor 2024

Súhlas so spracovaním os údajov pri VK

Reagovať na ponuku

Maximálna povolená veľkosť súboru je 1 MB. Povolený formát .pdf, .doc a .docx.