Výberové konanie – Vedúca sestra Detskej dermatovenerologickej kliniky LF UK a NÚDCH

Vedúca sestra Detskej dermatovenerologickej kliniky LF UK a NÚDCH

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe ošetrovateľstvo,
 • špecializácia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,
 • špecializácia zdravotnícky manažment a financovanie,
 • odborná prax 10 rokov.

 Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 16. februára 2023 na adresu:

 Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava.

 Na obálku uveďte meno odosielateľa a text podľa záujmu o výberové konanie

 „Výberové konanie – vedúca sestra DDK“.

 Výberové konanie sa uskutoční dňa 15. marca 2023 v Národnom ústave detských chorôb (adresa: Limbová 1, 833 40 Bratislava.)

Ďalšie kritériá a požiadavky na uvedenú pozíciu:

 • organizačné a riadiace schopnosti, výborné komunikačné zručnosti, občianska a morálna bezúhonnosť;
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo zaradenie do špecializácie výhodou.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný životopis;
 • potvrdenie o odbornej praxi;
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
 • potvrdenie o registrácii v príslušnej komore;
 • projekt stratégie rozvoja príslušnej kliniky v maximálnom rozsahu troch A4 strán;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

 

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • projekt stratégie rozvoja kliniky;
 • odborná prax a riadiace schopnosti;
 • vedomostné minimum z okruhov: manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy.

Reagovať na ponuku

Maximálna veľkosť súboru je 1 MB. Povolený formát .pdf.