Výberové konanie na vedúceho farmaceutického laboranta nemocničnej lekárne.

Riaditeľ Národného ústavu detských chorôb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Vedúci farmaceutický laborant Nemocničnej lekárne

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie v študijnom odbore farmaceutický laborant,
 • špecializácia v odbore lekárenstvo (technológia prípravy liekov, alebo aj zdravotnícke pomôcky)
 • odborná prax 10 rokov.

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 2. decembra 2021 na adresu:
Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava.

 Na obálku uveďte meno odosielateľa a text podľa záujmu o výberové konanie
 „Výberové konanie – vedúci laborant NL“.

 Výberové konanie sa uskutoční dňa 15. decembra 2021 v Národnom ústave detských chorôb (adresa: Limbová 1, 833 40 Bratislava.)

Ďalšie kritériá a požiadavky na uvedené pozície:

 • organizačné a riadiace schopnosti, výborné komunikačné zručnosti, občianska a morálna bezúhonnosť;
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo zaradenie do špecializácie výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný životopis;
 • potvrdenie o odbornej praxi;
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
 • potvrdenie o registrácii v príslušnej komore;
 • projekt stratégie rozvoja príslušnej kliniky v maximálnom rozsahu troch A4 strán;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • projekt stratégie rozvoja kliniky;
 • odborná prax a riadiace schopnosti;
 • vedomostné minimum z okruhov: manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy.