Výberové konanie na prednosta Kliniky detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH

Riaditeľ Národného ústavu detských chorôb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Prednosta Kliniky detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • vedecko-pedagogický titul profesor alebo  docent v danom odbore, alebo príbuznom odbore podľa odborného zamerania kliniky, alebo akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent  CSc., ak je predpoklad, že uchádzač získa habilitáciu v danom alebo príslušnom odbore; najmenej však odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa § 4 ods. 4 NV SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“),
 • prax minimálne 5 rokov po získaní špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore podľa odborného zamerania kliniky na klinike univerzitnej nemocnice, alebo 10 rokov po získaní špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore získaná na oddelení iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,  
 • organizačné a riadiace schopnosti, výborné komunikačné zručnosti, občianska a morálna bezúhonnosť.

 Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 19. novembra 2021 na adresu:

 Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava.

Na obálku uveďte meno odosielateľa a text „Výberové konanie“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate.

 Výberové konanie sa uskutoční dňa 09. decembra 2021 v Národnom ústave detských chorôb (adresa: Limbová 1, 833 40 Bratislava.)

 Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný životopis;
 • potvrdenie o odbornej praxi;
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
 • potvrdenie o registrácii v príslušnej komore;
 • projekt rozvoja príslušnej kliniky v maximálnom rozsahu troch A4 strán;
 • štatistika kategórií a ohlasov zo zoznamu publikačnej činnosti;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679

 Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • projekt stratégie rozvoja kliniky;
 • odborná prax a riadiace schopnosti;
 • vedomostné minimum z okruhov: podľa odboru kliniky, manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie v zdravotníctve, pracovnoprávne vzťahy.